top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Kitajska zelišča za konje

Updated: Jun 22, 2022

Tradicionalna kitajska zelišča za konje

Tradicionalna kitajska medicina oz. TKM je bila večinsko rabljena kot prvovrstna medicina že pred dokumentirano zgodovino; domnevajo, da že pred 4000 do 5000 leti. Smatrana za najstarejšo obliko tradicionalne medicine je še danes najširše rabljen zdravstveni sistem na svetu.

Na Kitajskem je bila raba akupunkture in zeliščarstva precej razširjena za obravnavo konj. V zadnjih desetletjih je ta oblika medicine postala deležna večjega zanimanja znotraj konvencionalnega (zahodnega) medicinskega področja, kjer je bila akupunktura formalno prepoznana s strani WHO leta 2003.

Katera stanja lahko obravnavamo s kitajsko medicino?

Kitajska medicina je tradicionalno rabljena pri:

 • Bolečinah

 • Bolečinah v mišicah in hrbtu

 • Vnetnih stanjih

 • Šepavosti oz. hromosti

 • Akutni traumi in celjenju ran

 • Tesnobi in čustvenih motnjah

 • Kožnih alergijah

 • Dihalnih težavah

 • Reproduktivnih motnjah

 • Gastrointestinalnih težavah

 • Spodbujanju pripravljenosti pred dogodki in dirkami

 • Zmanjševanju časa okrevanja po dogodkih.

Izboljševanje atletske pripravljenosti s kitajsko medicino

Vaš konj ne rabi biti bolan, da bi imel koristi od kitajske medicine. Veliko ljudi vključuje kitajsko medicino v program treniranja svojega konja z namenom, da bi zvišali podoptimalno zmogljivost z odsotnostjo kliničnih bolezni. To je še posebej koristno, ko se naporna kampanja bliža proti koncu, kjer za vašega konja obstaja tveganje za slabo izvedbo zaradi stresa in pretiranega treniranja.

Prav tako so si številni dirkaški stadioni prisvojili in vključili kitajsko medicino v svoje rutinske zdravstvene programe, poleg pa so bili akupunkturisti v številnih evropskih olimpijskih ekipah.

Ena izmed glavnih prednosti rabe kitajske medicine pri zmogljivosti konj je, da pri tem ni uporabljenih nobenih zdravil. To trenerjem in lastnikom omogoča, da lahko tu konjem najdejo zdravljenja za stanja, ki zahtevajo rabo konvencionalnih zdravil, ki pa so prepovedana.

Kitajska zeliščna formula, akupunktura in raba tako kitajske kot tudi zahodne medicine skupaj so bili datirani že pred tisočimi leti in so bili osnovani na principih holizma, ravnovesja in Jina in Janga. Glavni cilj je prej razumevanje in obravnava globlje ležečih vzrokov za bolezen ter zdravja, kot pa samo osredotočanje na izrazitev simptomov, s čimer je povsem holistična oblika medicine.

Večina naših zelišč, posebej kitajska, so redko predpisana posamezno, saj so prej sestavljena v formule iz 3 do 8 zelišč. To receptu omogoča specifično umeritev za vsakega konja, medtem ko obravnavamo tako primarne kot sekundarne težave.

Prehranska podpora

Vsa zelišča so predpisana posamezno in so umerjena posamezno za potrebe vašega konja.

Formule so hkrati oblikovane glede na znanstvene raziskave kot tudi starodavno tradicionalno prakso. Uporabljamo le najkakovostnejša in human grade (primerna za človeško uporabo) zelišč. Njihova uporaba je zelo lahka in smatrana za izjemno varno.

prevod: Tanja Topić

 

Chinese herbs for Horses

Traditional Chinese herbs for Horses

Traditional Chinese Medicine, or TCM, has been used as front line medicine by the majority of the world’s population since before recorded history; it is thought to date back around 4000 to 5000 years. Considered to be the oldest form of traditional medicine, it is still the most widely utilized medical system in the world today.

In China, the use of both Acupuncture and Herbal Medicine for horses has been widespread for thousands of years. In the last few decades, this form of medicine has gained increasing interest within the conventional (western) medical field, with Acupuncture being formally recognized by the World Health Organisation in 2003.

What conditions can benefit from Chinese Medicine?

Chinese Medicine is traditionally used for:

 • Pain

 • Back and muscle soreness

 • Inflammatory conditions

 • Lameness

 • Acute trauma and scar healing

 • Anxiety and emotional disorders

 • Skin allergies

 • Respiratory conditions

 • Reproductive disorders

 • Gastrointestinal problems

 • Performance boosting pre-events or race

 • Decreasing recovery time post events

Boosting Athletic Performance with Chinese Medicine:

Your horse doesn’t have to be sick to benefit from Chinese Medicine. Many people are incorporating Chinese medicine into their horse’s training programs to maximize sub-optimal performance in the absence of clinical disease. This is especially useful towards the end of a strenuous campaign where your horse may be at risk of poor performance due to stress and overtraining.

Many racing yards have also employed the use of Chinese Medicine into their routine health programs and Acupuncturists have accompanied several European Olympic teams.

One of the major advantages of the use of Chinese Medicine in performance horses is that no drugs are used. This enables trainers and owners to seek treatment for their horses in conditions where conventional drug treatments are banned.

Chinese herbal formulae, like Acupuncture, the use of both Chinese and Western Herbal medicine dates back thousands of years and is based on the concepts of holism, balance and Yin and Yang. It aims to understand and treat the underlying causes of disease and ill health rather than just focusing on the expression of symptoms, thus it is a very holistic form of medicine.

Most of our herbs, especially the Chinese based herbs, are rarely prescribed individually, rather they are made up into formulae of between 3 to 8 herbs. This enables the prescription to be tailored specifically for every horse while addressing both primary and secondary complaints.

Nutritional support

All herbs are prescribed individually and tailored specifically for your horses needs.

Formulas are designed according to both scientific research and ancient traditional practice. We use only the highest quality, human-grade herbs. They are easy to use and are considered extremely safe.

Comments


bottom of page