top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Tradicionalna kitajska medicina za lajšanje kislinskega refluksa

Updated: May 10, 2022

Do kislinskega refluksa, poznanega tudi kot bolezen gastroezofagalnega refluksa (GERD), pride, ko kislina uide iz vašega želodca navzgor v požiralnik. Povzroča boleče, zategujoče in pekoče občutke in lahko konec koncev tudi poškoduje vaš požiralnik. Tradicionalna kitajska medicina (TKM) nudi učinkovit pogled na bolezen in alternativno zdravljenje le-temu stanju. V kitajski medicini je stabilno in močno zdravje prebave osnova za odlično zdravje vseskozi življenje. Ko je naš prebavni sistem zdrav, prebavlja hrano pravočasno in vsrkava hranila, ki jih potrebujemo, ter izloča odpadne produkte. Poleg tega lahko dolgoročno prebavne težave vodijo do večih zdravstvenih težav.

TKM pojasnitev kislinskega refluksa

Jin-jang teorija podpira način, na katerega TKM obravnava bolezen. Naše telo ostaja zdravo tako dolgo, kot sta jin (hladno) in jang (toplo) v notranjem ravnovesju. Kislinski refluks je tako posledica neravnotežij v želodcu in jetrih ali celo obeh.

Eden izmed najpogostejših vzrokov za pojav kislinskega refluksa je odvečni želodčni ogenj. Normalen Želodčni ogenj/Jang je energija, s katero naše telo razgrajuje hrano. Hkrati pa mora biti uravnotežena z Želodčno vodo/Jin energijo. Običajno bo vodna energija v želodcu usmerila ogenj proti prebavnemu traktu in ga ohranila pod nadzorom. Kljub temu, če je v želodcu preveč želodčnega ognja, potem bo ta ušel izpod nadzora in se razplamtel navzgor ali izsušil ostale energije (kar povzroča razjede oz. čir). To stanje običajno spremljajo suho blato in občutki lakote in žeje. Stres, frustracije in ‘goreča’ živila, kot so kava in čili paprike, lahko prispevajo h krepitvi želodčnega ognja.

Kislinski refluks je prav tako lahko znak slabe prebave, ki je nastala zaradi kopičenja tekočin v želodcu, ki je poznana tudi kot želodčna vlažnost. Upočasni pretok krvi in qi (vitalne energije) po telesu. Ko je prisotna v želodcu, lahko povzroči občutek polnosti v želodcu, kar se bo manifestiralo v pretoku wi v napačno smer - navzgor namesto navzdol, kar vodi do kislinskega refluksa. Utrujenost, napihnjenost in pridobivanje na telesni teži so vsi znaki prisotnosti želodčne vlažnosti.

Konec koncev pa je jetrni ogenj prav tako odgovoren za kislinski refluks. Podoben je želodčnemu ognju in se običajno pojavi kot rezultat jeze ali stresa. Glede na TKM imajo jetra vlogo uravnavanja čustev; tako lahko neuravnovešeno čustveno stanje zmoti pretok qi in tudi delovanje vašega telesa.

Pomembnejše stvari najprej-prehrana in življenjski slog!!!

Vzroki, da nekaterim ljudem, ki so prišli k nam z zdravljenjem ni uspelo, se večinoma skrivajo v prehrani in težavah z življenjskim slogom. Želodec je kot gorivni rezervoar v vašem avtomobilu. TKM zdravniki vam lahko pomagajo pri njegovem čiščenju in popravljanju, vendar vas še vedno ne moremo nadzorovati, ko pride do česa in kako to vnašate. Brez dobrega goriva avtomobil ne more gladko delovati ali dolgoročno imeti majhne stroške vzdrževanja.

Drugič, naš želodec je zaposlen. Na dan deluje velikokrat, zato mu prosim pustite čas, da si opomore. Predstavljajte si, da bi popravljali vrata, medtem ko bi mimo hodilo veliko ljudi, vi pa tega ne morete ustaviti in vam ostane le to, da jih popravljate malo po malo. Za TKM je bilo dokazano, da je učinkovita pri številnih želodčnih in prebavnih težavah. Pomembno je poznati realističen pristop in časovni okvir zdravljenja, da ga lahko izvedete učinkoviteje in z boljšo usklajenostjo.

Prehranska priporočila za kislinski refluks

 • Izogibajte se vroči in pekoči hrani, prav tako cigaretam

 • Uživajte redne in kuhane obroke

 • Kuhajte s tehnikami, kot so vrenje, dušenje, sotiranje namesto cvrtja, peke ali peke na žaru

 • Jejte več kuhane zelene listnate zelenjave

 • Izogibajte se sladkemu in mlečnemu

 • Namesto čaja, kave, sokov in gaziranih pijač pijte toplo vodo

Za podrobnejša prehranska pojasnila prosimo obiščite prehranske nasvete.

TKM zelišča in dodatki za kislinski refluks

 • Lupina ostrig: pomaga pri prečiščevanju vlažnosti in nevtralizaciji kisline

 • Huang Lian (Rhizoma coptidis): lahko pomaga pri čiščenju vročine iz želodca, usmerja želodčni qi navzdol in lajša želodčne bolečine.

 • Sveži ingver: uporabljati ga morate previdno. Lahko uravnovesi zelišča hladne narave in prečisti vlažnost, vendar je po naravi vroč in ni primeren za vse vrste odvečnega želodčnega ognja.

 • Xiang Fu (Rhizoma Cyperi Rotundi): sposoben je usmerjati želodčni in jetrni Qi navzdol.

Zakaj bi se poslužili TKM, ko pa so PPI tablete učinkovite?

Inhibitor črpanja protonov (PPI, Proton Pump Inhibitor) je prvi na vrsti, ko pride do izbire načina zdravljenja kislinskega refluksa in trenutno prikazuje več koristi in učinkov kot katerokoli drugo zdravilo za kislinski refluks. Kljub temu učinkovitost ni 100 %. Raziskava je pokazala, da je dodajanje metode akupunkture učinkovitejše kot podvajanje odmerka PPI pri nadzorovanju simptomov bolezni gastroezofagalnega refluksa pri pacientih, ki se niso odzvali na standardni odmerek PPI [1]. Poleg tega so tu še fokus TKM in holističen pristop ter preventivna zdravljenja. Kislinski refluks je samo opozorilo telesa, da je s telesom nekaj narobe. Ta alarm lahko s tableti hitro utišate. Vendar zakaj je tu sploh težava? Kakšne so skrbi za zdravje in potencialno tveganje na dolgi rok? Če si vse to daste v razmislek, potem boste morda spoznali, da vam lahko TKM ponudi veliko več kot zgolj nadzor nad simptomi.

Upamo, da boste s temi dejstvi o kislinskem refluksu bolje opremljeni, ko boste prišli do razmišljanja o naravnih načinih zdravljenja bolezni. Preoblikovanje svoje diete, izvajanje sprememb življenjskega sloga in raba tradicionalne kitajske medicine lahko pomagajo pri nudenju dolgoročnega olajšanja.prevod: Tanja Topić

vir: [1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17875198/

 

Traditional Chinese Medicine For Soothing Acid Reflux

Acid reflux, also known as gastroesophageal reflux disease (GERD), happens when acid in your stomach leaks upwards into your esophagus. It causes a painful, tightening or burning sensation in the chest and can potentially damage your esophagus. Traditional Chinese Medicine (TCM) provides useful insight and alternative treatment to the condition. In Chinese medicine, strong digestive health provides the foundation for good health throughout our lifetime. When our digestive system is healthy, it processes food in a timely fashion, extracting the nutrients we need and eliminating the waste products. Otherwise, our digestive issue can lead to more other health problems in the long run.

TCM explanation of acid reflux

The yin-yang theory underpins the way TCM understands disease. Our bodies stay healthy as long as our internal balance of yin (cool) and yang (warm) is in equilibrium. Acid reflux is caused by imbalances in stomach or liver, or both.

One common cause of acid reflux is excessive stomach fire. The normal Stomach Fire/Yang is the power that our body breaks down food. It must be in balance with our stomach Water/Yin energy. Normally the Water energy in the stomach will bring the Fire downwards to the GI tract and keep the Fire in control. However, if there is too much Stomach Fire, then those Fire will get out of control and burns upwards or dry out the other energies (causing ulcers). This condition is usually accompanied by dry stools, and feelings of hunger and thirst. Stress, frustration and “fiery” foods, such as coffee and chilli peppers, can all build up stomach fire.

Acid reflux can also be a sign of poor digestion, which resulted from an accumulation of fluids in the stomach known as stomach dampness. It slows down the movement of blood and qi (vital energy) in the body. When present in the stomach, it can make the stomach feel full and cause qi to move in the wrong direction — up instead of down, leading to acid reflux. Fatigue, bloating and weight gain are all signs of stomach dampness.

Lastly, liver fire is also responsible for acid reflux. It’s similar to stomach fire, and usually comes as a result of anger or stress. According to TCM, the liver is in charge of regulating emotions, so an unbalanced emotional state can disrupt the flow of qi in your body.

First thing first - Diet and lifestyle!!!

Many people came to us and ended up failing with treatment are usually due to diet and lifestyle problems. Stomach is like a gas tank of a car. TCM doctors can help you with cleaning and repairing it but we cannot control what and how you put inside it. And without good fuel to the car, there is no way that your car can run smoothly or have low maintenance cost for the long run.

Secondly, our stomach is busy. It works many times per day, so please allow time for it to heal. Imagine fixing a gate with many people walking by and you cannot shut it down, you can only repair bit by bit.

TCM is proven to be effective for many stomach and digestive issues. It is important to know the realistic approach and time frame so you can make it more efficient with better compliance.

Dietary suggestions for acid reflux

 • Avoid hot and spicy foods as well as cigarettes

 • Eat regular and cooked meals

 • Cook with boiling, steaming, gentle stir frying instead of deep frying, baking or grilling

 • Eat more cooked green leafy vegetables

 • Avoid sweet and diary

 • Drink warm water instead of tea, coffee, juice or carbonated drink

For a more detailed dietary explanation, please visit diatery advice.

TCM Herbs for acid reflux

 • Oyster shell: It helps with purifying the dampness and neutralize the acid.

 • Huang Lian (Rhizoma coptidis): It can help to clear heat from the stomach, guide stomach qi downwards and relieve stomach pain.

 • Fresh ginger: It must be used carefully. It can balance the cold nature herbs and clear the dampness but it is hot in nature and not suitable for the type of excessive stomach fire.

 • Xiang Fu (Rhizoma Cyperi Rotundi): It can guide the Stomach and Liver Qi downwards.

Why using TCM when PPI tablets are effective?

Proton pump inhibitor is the first line treatment of acid reflux and has been showing to be more benefitals than other acid reflux medication. However, the effectiveness is not 100%. A study shows that adding acupuncture is more effective than doubling the proton pump inhibitor dose in controlling gastro-oesophageal reflux disease-related symptoms in patients who failed standard-dose proton pump inhibitors [1]. Also, TCM focus on a holistic approach and preventive treatment. Acid reflux is only an alarm of the body that something is wrong. You can easily switch off the alarm with the tablet. But why is there a problem at the first place? What are the potential risks or health concerns in the long run? If you put these into considerations, then you might find TCM has much more to offer rather than symptomatic control.

We hope that by providing information about acid reflux, you will be better equipped to deal with it naturally. Modifying your diet, making lifestyle changes and using Traditional Chinese Medicine can help provide significant and long-lasting relief.


source: [1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17875198/

Comments


bottom of page