top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Boj z rakom z rabo kitajske medicine: kaj se lahko naučimo iz izkušnje iz Hong Konga?

Updated: Dec 26, 2019


Sodobno tarčno zdravljenje proti holistični zgodovini

Kar danes poznamo pod imenom kitajska medicina, se izvaja že 3.000 let ali celo več, je pojasnil Lao Li Xing, direktor šole za kitajsko medicino na univerzi v Hong Kongu.

Lao uri naslednjo generacijo izvajalcev tradicionalne kitajske medicine in verjame, da lahko starodavna praksa zapolni praznine in premaga nekatere omejitve zahodne medicine, kot so rak in stranski učinki njegovega zdravljenja.

Terapija z obsevanji in kemoterapijo je nujna, vendar ima pogosto problematične stranske učinke, je za CNN s svoje klinike povedal Lao, kjer velika stena prikazuje na stotine predalov, vsak pa vsebuje različno zelišče ali sestavino.

‘’Nespečnost, slabost, bruhanje, včasih imajo suha usta zaradi terapij z obsevanji,’’ je povedal. ‘’Kitajska medicina res lahko igra večjo vlogo pri tem, da prispeva h kakovosti njihovega življenja.’’ Tradicionalna praksa ima sama po sebi štiri stopnje diagnoze: opazovanje, diagnostika jezika, poslušanje pacientovih misli in analiza njihovega srčnega utripa, pravi Lao.

‘’Osebna izkušnja je zelo pomembna. Občutimo srčni utrip, pogledamo jezik in glede na posameznika sklenemo odločitev,’’ je dejal, s pomočjo analogije pa to izkušnjo opisal kot kupovanje obleke, kjer greš za popolno prileganje raje krojaču kot pa v trgovino. Vendar ‘’skupno sodelovanje zahodne in kitajske medicine’’ bo pacientu povrnilo dobro zdravje, je povedal.

Qihe Xu, sodirektor King's Centre za integrativno kitajsko medicino v UK, se strinja.

‘’Vrednost kitajske medicine leži v njenih različnih načinih diagnoze in intervencije, kjer je poudarjeno negovanje zdravja, preprečevanje bolezni, sposobnost imunskega odziva pri zdravju in bolezni ter funkcionalno usmerjeno dobro počutje osebe kot celote,’’ je napisal v e-mailu.

‘’Prepogosto kitajska medicina ponuja alternativne rešitve, kjer konvencionalni medicini spodleti. Tako integriranje modrosti in pristopa obeh TKM in konvencionalne medicine predstavlja bližnjico do dosege številni neizpolnjenih zdravstvenih potreb,’’ je rekel.

Xu je podal primer dela profesorja Tommya Yung-Chi Chenga na Yale University, čigar raziskava iz leta 2012 je odkrila, da so štiri zelišča, ki so v kitajski medicini rabljena že več kot 1.800 let za zdravljenje gastrointestinalnih težav, učinkovita pri ‘’blaženju stranskih učinkov, vendar hkrati podkrepijo učinkovitost kemoterapije,’’ je izjavil.

‘Nadaljnje raziskave na tem področju obljubljajo preobrazbo jutrišnje medicine.’’

‘’Utrjevanje telesa’’

Cheung Yiu-kai, 66, je bil pred nedavnim zdravljen za raka na jetrih s kombinacijo operacije in elektroterapije -- električni tokovi so aplicirani na tumor -- v bolnišnici Queen Mary Hospital, da bi odstranil niz tumorjev.

Po zdravljenju v slogu zahodne medicine je poiskal pomoč pri Laovi ekipi na Šoli kitajske medicine, da bi si povrnil celotno zdravje.

Cheung je pojasnil, da medtem, ko zdravnik zahodne medicine raziskuje, kaj se dogaja v njegovem telesu, izvajalec kitajske medicine pogojuje telo kot celoto, kjer ne more videti, kaj točno povzroča težavo -- poudarja potrebo po kombinaciji in ne samo kitajskih zdravilih.

Zdaj ‘’se moje telo počuti dobro’’, je rekel. ‘’Utrjevanje telesa je zelo dobro.’’

To je preveden članek s CNN.

vir: https://edition.cnn.com/2019/06/19/health/chinese-modern-medicine-cancer-hong-kong-intl/index.html?no-st=1562418131

prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet

 

A battle of cancer using Chinese medicine: what can we learn from the experience in Hong Kong?

Modern targeted treatment versus holistic history

What is now known as Chinese medicine has been practiced for 3,000 years or more, explained Lao Li Xing, director of the school of Chinese medicine at Hong Kong University.

Lao trains Hong Kong's next generation of practitioners of traditional Chinese medicine and believes that the ancient practice can fill the gaps and overcome some of the limitations of Western medicine, such as cancer and the side effects of treatment.

Radiation therapy and chemotherapy are crucial but often have problematic side effects, he told CNN from his clinic, where a large wall features hundreds of drawers, each filled with a unique herb or ingredient.

"Insomnia, nausea, vomiting; sometimes they have dry mouth from the radiation therapy," he said. "Chinese medicine really can play a bigger role to help their quality of life."

The traditional practice itself has four stages of diagnosis: observation, tongue analysis, listening to a patient's thoughts and analyzing their pulse, Lao said.

"Personal experience is very important. We feel the pulse, look at the tongue and make a decision individually," he said, using the analogy of a suit to describe the experience as going to a tailor rather than a store.

But "both Western medicine and Chinese medicine together," will get a patient back to good health, he said.

Qihe Xu, co-director of the King's Centre for Integrative Chinese Medicine in the UK, agrees.

"The value of Chinese Medicine lies in its different means for diagnosis and intervention, emphasizing nurturing health, preventing disease, defending capacity in health and disease, and function-oriented wellbeing of a person as a whole," he wrote in an email.

"Too often Chinese medicine offers alternative solutions where conventional medicine fails. Thus, integrating the wisdom and approaches of both TCM and conventional medicine represents a shortcut to meet many unmet medical needs," he said.

Xu gave the example of work by Professor Tommy Yung-Chi Cheng at Yale University, whose 2012 study found that four herbs used in traditional Chinese medicine for more than 1,800 years to treat gastrointestinal issues were effective at "alleviating side effects, but also enhances the efficacy, of chemotherapy," he said.

"Further research in this area promises to transform tomorrow's medicine."

'Conditioning the body'

Cheung Yiu-kai, 66, was recently treated for liver cancer using a combination of surgery and electrotherapy -- in which electric currents are applied to tumors -- at Queen Mary Hospital to remove a series of tumors.

After his Western treatment, he sought help from Lao's team at the School of Chinese Medicine to restore his overall health.

Cheung explained that while a Western doctor investigates what's going on inside his body, a Chinese medicine practitioner conditions the body as a whole, unable to see what's causing a problem specifically -- highlighting the need for a combination and not solely Chinese remedies.

Now, "my body feels good," he said. "Conditioning the body is very good."

This is a translated news article from CNN.

source: https://edition.cnn.com/2019/06/19/health/chinese-modern-medicine-cancer-hong-kong-intl/index.html?no-st=1562418131

159 views

Comments


bottom of page