top of page
  • pavlacickristina

Akupunktura in TKM za lažji porod

Tradicionalna kitajska medicina priporoča uporabo akupunkture za sproščanje materničnega vratu in sprožitev kontrakcij. Akupunktura, vstavljanje zelo tankih igel v določene telesne točke, pomaga ženskam, ki se želijo izogniti medicinskim ali kirurškim posegom pri porodu. Nedavna študija je pokazala, da akupunktura zmanjša stopnjo indukcije poroda pri podaljšani nosečnosti pri 41 + 5 tednih. Poleg tega lahko akupunktura zmanjša tudi uporabo hormona oksitocina. Tak "zmanjševalni" učinek bi lahko imel pomembno vlogo v otroštvu, saj kot je nedavna študija poudarila, naj bi imela poraba oksitocina negativen učinek na izid poroda. [1]

Akupunktura in TKM za sprožitev poroda in kaj pričakovati?

Glavni cilj akupunkture ni prisiliti telo v porod, temveč pripraviti um in telo na lažji porod.

V AKU ENERGIJI priporočamo prvi obisk okoli 35. tedna nosečnosti. Pri prvem posvetu vam bo akupunkturist zastavil vprašanja o nosečnosti, na primer: v kakšnem položaju je otrok? Koliko tednov nosečnosti? Ali obstajajo kakšni spremljajoči simptomi ali težave, kot so bolečine, nespečnost, prebavne motnje itd. Vedno vas želimo obravnavati kot celovito osebo, saj če se počutite bolj sproščeno in udobno, si bo otrok to najverjetneje razlagal kot varno okolje, v katerega lahko pride.

Če se pri pacientu pojavljajo slabosti ali simptomi, ki zahtevajo dodatno pozornost, se pred akupunkturo pred porodom, priporočata zeliščna mešanica in prilagoditev prehrane.

Če je dojenček v sedečem položaju, ga bomo oskrbeli takoj, sicer je dojenček v 37. tednu prevelik, zato ga je težje premikati. Običajno uporabimo “moksibustijo”. To je tehnika žganja zelišča, imenovanega navadni pelin, ki je posušeno in zvito v obliko cigare. Moksa palica se zažge in usmeri na določene akupunkturne točke, kjer začneta delovati toplota in zelišče. Da bo učinek večji, včasih bolniku predlagamo, naj nadaljuje z izvajanjem mokse tudi doma.

Akupunktura pred porodom se začne okoli 37. ali 38. tedna po 1 seanso na teden do 40. - 41. tedna. Pacientka leži v udobnem položaju, medtem pa se namesti igle okoli stopal, gležnjev, rok, ramen in spodnjega dela hrbta. Normalno je, da na točkah čutite mlačne, težke in boleče občutke (ali nežno tapkanje pri elektroakupunkturi), vendar vse poteka v mejah vaše zmogljivosti.

Če je pacientka čez rok poroda, se zdravljenje priporoča dvakrat tedensko ali pa se priporoča izvajanje zeliščne kopeli za noge na domu.

Varnost in kontraindikacije akupunkture za lažji porod

Za preučitev varnosti akupunkture med nosečnostjo je bil opravljen sistematični pregled, ki je pokazal, da je akupunktura med nosečnostjo ob pravilni uporabi varna za matere in dojenčke. [2] Upoštevajte, da akupunktura ni storitev, temveč strokovna oblika zdravljenja. Akupunkturo lahko zavrnemo pri ženskah, ki niso primerne ali bi lahko imele tveganje za resne zaplete, kot so visok krvni tlak, epilepsija, težave s krvavitvami itd. Nekatera stanja lahko izboljšamo z zeliščnimi recepti TKM, ki so v letih prakse v AKU ENERGIJI dobro preizkušeni in kažejo učinkovitost.

Pogosto uporabljene akupunkturne točke

Spodaj navedene akupunkturne točke za indukcijo poroda uporabljajo le usposobljeni akupunkturisti:

  • BL67 - nahaja se na malem prstu pri robu nohta in se uporablja za spodbujanje kontrakcij

  • LI4 - nahaja se v debelem delu mišice med palcem in kazalcem; spodbuja popadke in premikanje otroka nižje proti materničnem vratu

  • SP6 - nahaja se nad gležnjem na zunanji strani noge; ta točka spodbuja širjenje materničnega vratu

  • GV20 - nahaja se na sredini glave; ta točka dviguje energijo, vendar tudi pomirja.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate posnetek predporodne akupunkture https://www.akupunkturatkm.com/predporodnaakupunktura.


[1] Isabella Neri, Lucrezia Pignatti, Francesca Fontanesi, Fabio Facchinetti, Acupuncture in Postdate Pregnancy Management, Journal of Acupuncture and Meridian Studies, Volume 11, Issue 5, 2018, Pages 332-336,ISSN 2005-2901, https://doi.org/10.1016/j.jams.2018.06.001.

[2] Park J, Sohn Y, White AR, Lee H. The safety of acupuncture during pregnancy: a systematic review. Acupunct Med. 2014;32(3):257-266. doi:10.1136/acupmed-2013-010480.


 

Acupuncture and TCM For Easy Labour

Traditional Chinese Medicine advocates the use of acupuncture to soften the cervix and induce uterine contractions. Acupuncture involves the insertion of very fine needles into specific points of the body and it helps women who would like to avoid medical or surgical interventions in childbirth. A recent study suggested that acupuncture reduces the rate of labour induction in prolonged pregnancy at 41 + 5 weeks. Moreover, acupuncture also seems to be able to reduce oxytocin use; such a “saving” effect could play a role in childhood, considering that a recent study underlined the adverse effect of oxytocin on birth outcomes. [1]

Acupuncture and TCM to induce labour and what to expect?

The primary objective of acupuncture for easy labour is to prepare the mind and body for childbirth, instead of forcing a birth.

At AKU ENERGIJA, we recommend an initial visit around the 35th week of pregnancy. During the first consultation, the acupuncturist will ask questions about the pregnancy, such as what position the baby is in? How many weeks pregnant? Are there any accompanying symptoms or difficulties such as pain, sleeplessness, digestive upset, etc? We always want to treat you as a whole person, because if you’re feeling more relaxed and comfortable, the baby is more likely to interpret that as the environment is safe to come into.

If the patient is experiencing some weakness or symptoms that requires attention, herbal mixture and dietary adjustment are recommended a few weeks prior to the prebirth acupuncture.

If the baby is in a breech position, we will provide care immediately or else the baby is too big at 37 weeks which makes it harder to move. Usually moxibustion will be used. It is a technique of burning a herb called mugsworth, dried and rolled into a cigar shape. The moxa stick is burned and pointed over certain acupoints where both the heat and the herb get to work. Sometimes we will suggest the patient to continue doing moxa at home to maximize the effect.

Prebirth acupuncture starts around 37 or 38 weeks for 1 session per week until 40 to 41 week. Needles will be put around the feet, ankle, hand, shoulder and lower back while the patient is lying in a comfortable position. It’s normal to feel dull, heavy, achy sensations at the points (or a gentle tapping sensation for the electro-acupuncture), but everything is done within your comfort levels.

If the patient has passed the due date, we would recommend a biweekly treatment or herbal foot bath at home.

Safety and contraindications of Acupuncture for easy labour

A systematic review was done to investigate the safety of acupuncture during pregnancy and found that acupuncture during pregnancy is safe for mothers and babies when correctly used. [2] Please note that acupuncture is not a form of service but a professional form of treatment. We could reject acupuncture for women who are unfit or might have risks for serious complications like high blood pressure, epilepsy, bleeding problems, etc. Some of the unfit conditions can be improved by TCM herbal prescription, they are well tested and show effectiveness over the years of practice at AKU ENERGIJA.

Commonly used acupoints

The acupuncture points listed below are used for labor induction by qualified acupuncturists only:

  • BL67 – located on the little toe near the edge of the nail, and used to stimulate contractions

  • LI4 – found in the thick part of the muscle between the thumb and index finger; it stimulates contractions and bearing down

  • SP6 – found above the ankle on the outside of the leg; this point encourages the cervix to ripen

  • GV20 – located in the middle of the head; this point lifts energy but is also calming.

Please check our video for acupressure massage for easy labour. https://www.akupunkturatkm.com/predporodnaakupunktura


[1] Isabella Neri, Lucrezia Pignatti, Francesca Fontanesi, Fabio Facchinetti, Acupuncture in Postdate Pregnancy Management, Journal of Acupuncture and Meridian Studies, Volume 11, Issue 5, 2018, Pages 332-336,ISSN 2005-2901, https://doi.org/10.1016/j.jams.2018.06.001.

[2] Park J, Sohn Y, White AR, Lee H. The safety of acupuncture during pregnancy: a systematic review. Acupunct Med. 2014;32(3):257-266. doi.org/10.1136/acupmed-2013-010480.

Kommentare


bottom of page