top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Akupunkturna točka Sanyinjiao (SP6) dokazana za učinkovito za lažji porodSan Yin Jiao (SP6) je ena najpogosteje rabljenih in univerzalnih akupunkturnih točk. Ker točka leži na vraničnem, ledvičnem in jetrnem meridianu, lahko z njo obravnavamo številna stanja, ki so povezana s temi tremi organi. Je pomembna točka pri zdravljenju katerih koli prebavnih, ginekoloških in čustvenih stanj ter bolezni. SP6 je kontraindicirana med nosečnostjo, vendar je pogosto rabljena za lažji porod, ko je le-to primerno.


Tu so nekatere izmed funkcij San Yin Jiao (SP6) glede na TKM teorijo:

· Krepi vranico in želodec

· Blaži obremenitev odvečne vlage

· Zmanjšuje stres z uravnovešenjem jeter

· Krepi ledvice

· Krepi kri in jin energijo

· Regulira menstruacijo


Akupresura za zmanjševanje bolečin med porodom: randomiziran nadzorovan poskus [1]

Raziskovalci na Oddelku za zdravje žensk in otrok, Karolinska Institutet, Stockholm, Švedska, so izvedli raziskavo z namenom raziskovanja učinka akupresure na bolečine pri porodu. Študija je naključno razdelila 71 žensk v 3 skupine – akupunkturno skupino, skupino z blagim pritiskom na točke in skupino s standardno zdravniško oskrbo. Med porodom so skupine prejele akupresuro na akupunkturno točko SP6.


Znotraj te študije so se raziskovalci poslužili bilateralne akupresure na SP6 v razponu 30 minut med popadki. Medporodna bolečina je bila ocenjena s pomočjo vizualne analogne lestvice pred in po akupresuri in nato pri sledečih intervalih po 30, 60 in 120 minutah.

Raziskovalci so odkrili zmanjšanje medporodne bolečine znotraj akupresurne skupine, ki je bila najopaznejša takoj po zdravljenju. To bi lahko služilo kot koristno orodje, ko epiduralna ni zaželena ali nerazpoložljiva.


Učinki stimulacije SP6 akupunkturne točke na medporodno bolečino in trajanje poroda [2]

Raziskava, ki je bila izvedena na Oddelku za porodništvo, Tehniška univerza Karadeniz v Turčiji, je ocenjevala učinke akupresure na SP6 točki na bolečino med porodom in čas poroda žensk, ki so bile noseče prvič.


Raziskava je bila izvedena v porodnišnici Trabzon v Turčiji. 100 prvič nosečih žensk je bilo naključno razdeljenih v dve skupini. Ena skupina je bila deležna akupresure, medtem ko je druga prejela standardno oskrbo.


Rezultati so pokazali znatnejše razlike med skupinami med subjektivnim točkovanjem bolečin med porodom in trajanjem odpiranja materničnega vratu oz. dilatacije. Raziskovalci so zaključili, da je akupresura na SP6 učinkovita pri zmanjševanju bolečine in trajanja poroda.


VIRI:


prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet


 

Acupoint Sanyinjiao (SP6) proven useful for easy labour

San Yin Jiao (SP6) is one of the most commonly used points and one of the most versatile. Because the point crosses the Spleen, Kidney and Liver meridians, it can treat many conditions associated with all three organs. It's an important point in the treatment of any digestive, gynecological and emotional condition.SP6 is contraindicated during pregnancy but is often used for easy labour when appropriate.

Here are some of the functions of San Yin Jiao (SP6) according to TCM theory:

  • Strengthens the Spleen and Stomach

  • Resolves dampness

  • Reduce stress by harmonizing Liver

  • Strengthens the Kidneys

  • Nourishes Blood and Yin

  • Regulates menstruation

Acupressure to reduce labour pain: a randomized controlled trial [1]

Researchers at the Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden conducted a research in investigating the effect of acupressure for labour pain. The study randomly divided 71 women into 3 groups - an acupressure group, a light touch group, and a standard medical care group. When the women were in active labor, the treatment groups received acupressure on the acupuncture point SP6.


Within this study, researchers used bilateral acupressure on SP 6 over a 30 minute period during contractions. Labor pain was assessed by a visual analog scale before and after acupressure and then at 30, 60 and 120 minute intervals following. Researchers found a reduction in labor pain within the acupressure group that was most noticeable immediately after treatment. This may offer a useful tool when an epidural is not desired or not available.


Effects of SP6 Acupuncture Point Stimulation on Labor Pain and Duration of Labor [2]

A research conducted in the Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Karadeniz Technical University in Turkey to evaluate the effects of SP6 acupressure on labor pain and delivery time in primigravida women in labor.


The study was conducted at the Trabzon Maternity Hospital in Turkey. 100 women who were pregnant for the first time were randomly assigned into two groups. One group received acuporess while the other received standard care.


Results found that there were significant differences between the groups in subjective labor pain scores and the duration of the dilatation to full dilatation). The researchers concluded that SP6 acupressure was effective in decreasing pain and duration of labor.


372 views

Comments


bottom of page