top of page
  • Aku Energija

Akupunktura pomaga pri migreni - dokazi iz randomiziranih kliničnih poskusov

Updated: Nov 25, 2022
Leta 2016 so poročali, da na globalni ravni doživlja migrene 8,9% žensk in 9,8% moških . Običajna zdravljenja za akutno migreno vključujejo zdravila, kot sta aspirin ali triptani, medtem ko preventivni odmerki vključujejo zdravila, terapije kognitivnega vedenja in terapevtska zdravljenja. Pacienti in zdravniki neprestano iščejo alternative terapijam z zdravili, ki so kratkoročno učinkovita, vendar imajo hujše neželene dolgoročne stranske učinke.

Raziskovalci poročajo, da akupunktura lahko koristi pri lajšanju migrenskih glavobolov. [1] Randomiziran klinični poskus, čigar rezultati so bili objavljeni 25. marca 2020, je vključeval 147 pacientov, ki so doživljali sporadične migrene brez aure in še nikoli niso bili deležni akupunkture. Polovica pacientov je bila deležna 20 obravnav ročne akupunkture. Druga polovica je prejela ali lažno akupunkturo z nepenetrirajočimi iglicami ali pa standardno oskrbo za migreno. Sodelujoči so bili vključeni v 8-tedensko zdravljenje in sledečo 12-tedensko kontrolo. Pri sedemnajstem tednu od dvajsetih so tisti, ki so bili deležni prave akupunkture, imeli migreno v povprečju 3,9 dni manj, kjer so imeli eno migreno v 4-tedenskem ciklu, v primerjavi z 2,2 dnevi manj pri pacientih, ki so prejeli lažno akupunkturo. Pacienti, ko so prejeli pravo akupunkturo, so prav tako imeli celokupno manj migrenskih napadov: povprečno 2,3 manj na eno 4-tedensko obdobje v primerjavi z 1,6 migren manj za skupino z lažno akupunkturo. Prava akupunktura se je izkazala za boljšo glede na običajno oskrbo, medtem ko lažna ne.

‘Zagotovo je jemanje tablet veliko lažje kot iti na akupunkturno zdravljenje,’ je rekel. ‘Vendar bi lahko za paciente, ki si želijo izogniti zdravilom in/ali že jemljejo zdravila s potencialnimi neželenimi interakcijami, bila akupunktura prva izbira.’

Dokazi so zelo jasni, da akupunktura pri migreni pomaga [2]. Nemška randomizirana nadzorovana študija (n=302) je pokazala, da je akupunktura učinkovitejša, kot če ni akupunkture. Druga nemška randomizirana nadzorovana študija (n=794) je pokazala, da je bilo 11 akupunkturnih zdravljenj znotraj obdobja 6 tednov vsaj toliko učinkovitih, kot so dnevno zaužiti beta blokatorji v obdobju šestih mesecev. Kot posledica teh in 20 drugih visokokakovostnih poskusov, ki so vključevali 4419 sodelujočih, je Cochraneova recenzija iz l. 2009, ki so jo izvedli Linde in sodelavci, odkrila, da obstajajo konsistentni dokazi, da je akupunktura koristna in da dosegljive študije predlagajo, da je akupunktura vsaj toliko učinkovita, kot so terapije s profilaktičnimi zdravili, in ima manj neugodnih stranskih učinkov. Zato bi bilo potrebno smatrati akupunkturo kot možnost za paciente, ki si želijo poseči po tej terapiji.

Dodatne randomizirane kontrolne študije, ki so bile objavljene od recenzije iz leta 2009, so v skladu s tem zaključkom. Yang in sodelavci so odkrili, da je bilo 24 akupunkturnih zdravljenj, v primerjavi s topiramatom, bolj učinkovitih in varnejših (11-krat več pacientov je skupini s topiramatom doživelo neugodne stranske učinke v primerjavi s skupino z akupunkturo). Wang in soavtorji so poročali, da je bila akupunktura učinkovitejša kot flunarizin pri skrajševanju trajanja migrenskih napadov. Prav tako se je izkazalo, da je akupunktura bolj učinkovita kot standardne terapije za glavobol, osteoartritis, bolečine v ramenih in v spodnjem predelu hrbta in ima manj neželenih stranskih učinkov.

VIRI:

[1] BMJ 2020;368:m697 [2] CMAJ. 2012 Mar 6; 184(4): 391–392. prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet


 

Acupuncture helps with migraine - evidence from randomized clinical trial


Acupuncture may provide benefits for easing migraine headaches, researchers report[1].

A randomized trial, published in BMJ on 25 March 2020, included 147 patients who had episodic migraines without aura, and who had never had acupuncture. Half the patients were assigned to 20 sessions of manual acupuncture. The other half got either a sham acupuncture procedure using non-penetrating needles or the usual migraine care alone. Participants received eight weeks of treatment, and 12 weeks of follow-up. At 17 to 20 weeks, those who had received true acupuncture had, on average, 3.9 fewer days in which they had a migraine per four-week cycle, compared with 2.2 fewer days for those who had gotten the sham procedure. Patients who had true acupuncture also had fewer total migraine attacks: an average of 2.3 fewer per four-week period, compared with 1.6 fewer for the sham group. True acupuncture was superior to usual care; sham acupuncture was not. “Taking pills is definitely much easier than acupuncture treatment,” he said. “But for patients who want to avoid drugs, and those who take several drugs with potential interactions, acupuncture might be a first choice.”

The evidence is very clear that acupuncture helps with migraine [2]. A German randomized controlled trial (n = 302) showed that acupuncture is more effective than no acupuncture. Another German randomized controlled trial (n = 794) showed that 11 acupuncture treatments given within a six-week period was at least as effective as a β-blocker taken daily over a six-month period. As a consequence of these and 20 other high-quality trials involving 4419 participants, the 2009 Cochrane review by Linde and colleagues found that there is consistent evidence that acupuncture is beneficial in the treatment of acute migraine attacks and that the available studies suggest that acupuncture is at least as effective as prophylactic drug treatment and has fewer adverse effects. Therefore, acupuncture should be considered an option for patients willing to undergo this treatment. Additional randomized control studies published since the 2009 review are in keeping with this conclusion. Yang and colleagues found that 24 acupuncture treatments, compared with topirmarate, were more effective and safe (11 times more patients experienced adverse effects in the topirmarate group than in the acupuncture group). Wang and coauthors reported that acupuncture was more effective than flunarizine in decreasing the duration of migraine attacks. Acupuncture has also been shown to be more effective than standard therapy for the treatment of tension headache, osteoarthritis, shoulder pain and lower back pain, with fewer unwanted adverse effects. [1] BMJ 2020;368:m697 [2] CMAJ. 2012 Mar 6; 184(4): 391–392.

86 views

Comments


bottom of page