top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Akupunktura in TKM za zdravljenje športnih poškodb

Updated: Dec 26, 2019


Leta 2009 je ameriška bejzbol ekipa, San Francisco Giants, najela osebje akupunkturistov. Leta 2010 so Giantsi prekinili 56-letno zaporedje porazov in osvojili zmago na World Series, prav tako so zmagali leta 2012. Akupunktura torej res deluje pri izboljšanju športne zmogljivosti, izvedbe ter zmanjševanju omejitev zaradi športnih poškodb!

Ena izmed najneprijetnejših lastnosti, ki spremljajo atlete na vseh stopnjah, je onemogočen nastop z najvišjim možnim potencialom zaradi poškodb, utrujenosti ali trajajoče bolečine. Skozi čas te poškodbe ne vplivajo samo na izvedbo, temveč tudi na dolžino atletske kariere.

Kako lahko pomaga akupunktura

Ena izmed sistematičnih ocen je odkrila močan dokaz, ki namiguje, da je akupunktura učinkovita pri kratkoročni razbremenitvi bolečine stranskega epikodila (Trinh 2004). Ta je dopolnila eno izmed zgodnejših ocen na področju iste zadeve, a ni bilo dovolj dokazov, ki bi podprli ali ovrgli rabo akupunkture za zdravljenje (Green 2002). Edina druga sistematična ocena športnih poškodb temelji na poskusih, ki prikazujejo zadostno stopnjo kakovosti. Odkrila je, da so zdravljenja, ki so se izkazala za učinkovita pri ublažitvi bolečin in izboljševanju funkcij pri pacientih s patelofemoralnim sindromom, ravno akupunktura, krepitev kvadricepsov in raba steznika za koleno (Bizzini 2003). Tu so tudi pozitivni rezultati iz individualnih randomiziranih kontroliranih poskusov, ki prikazujejo, da:

 • akupunktura zmanjšala bolečin pri pacientih s plantarnim fasciitisom (Zhang 2001)

 • je imela elektroakupunktura boljše terapevtske učinke kot zdravila, tako kratko- in dolgoročno pri pacientih z akutnim ledvenim pretegom (Yao-chi 2007)

 • akupunkturni pulz ogrete igle olajšal bolečine hondromalacije patele (Qui 2006)

 • akupunktura zmanjšala vnos NSAID in olajšala bolečine pri pacientih z opornico na golenici (Callison 2002)

 • akupunktura zmanjšala bolečino pri patelofemoralnem bolečinskem sindromu (Jensen 1999)

 • bila akupunktura učinkovita pri boleznih vezivnega tkiva (Yuan 1989)

 • druga področja dejstev, ki so sorodna temu s športnimi poškodbami, vključujejo: akupunktura in bolečine v hrbtu; akupunktura in otrpla rama ter akupunktura in glavoboli.

Na splošno ljudje verjamejo, da akupunktura stimulira živčni sistem in povzroči sprostitev nevrokemičnih sporočilnih molekul. Nastala biokemična sprememba vpliva na telesni homeostatski mehanizem, ki tako spodbudi fizično in čustveno počutje. Stimulacija določenih akupresurnih točk je pokazala, da vpliva na dele možganov, ki so znani, da zmanjšujejo občutljivost na bolečino in stres, prav tako pa spodbudi sprostitev in deaktivacijo ‘analitičnega’ (razumnega) dela možganov, ki je odgovoren za tesnobo. (Wu 1999)

Akupunktura lahko pomaga pri lajšanju simptomov športnih poškodb, kot sta bolečina in vnetje, s:

 • stimulacijo živcev, ki se nahajajo v mišicah in drugih tkivih, kar vodi do sprostitve endorfinov in nevrohormonalnih faktorjev (npr. nevropeptid Y, serotonin) in spremembe v procesiranju bolečin v možganih in hrbtenjači (Pomeranz 1987, Han 2004, Zhao 2008, Zhou 2008, Lee 2009, Cheng 2009)

 • analgezijo preko mehanizma alfa-adrenoreceptorjev (Koo 2008)

 • povečevanjem sproščene količine adenozina, ki ima protinociceptne lastnosti (Goldman 2010)

 • uravnavanjem limbične-paralimbične-neokortikalne mreže (Hui 2009)

 • zmanjševanjem vnetja s spodbujanjem sproščanja vaskularnih in imunomodulatarnih faktorjev (Kavoussi 2007, Zijlstra 2003)

 • izboljševanjem mišične okorelosti in sklepne gibljivosti s povečevanje lokalne mikrocirkulacije (Komori 2009), ki pomaga pri širjenju otekline.

Kako lahko akupunktura in TKM pomagata moji atletski zmogljivosti?

Med katerokoli atletsko sezono- med treniranjem in nastopi, tekmami ali dirkami- je atletovo telo pod stalnim pritiskom in stresom. Mišice so v pogonu vse dokler ne dosežejo svojega maksimalnega potenciala in se oblikujejo majhne mikro razpoke, ki se po primernem časovnem obdobju, okrevanju in počitku pozdravijo. Zato telo postane močnejše.

Kakorkoli, ko atlet nadaljuje s svojimi treningi, igrami ali tekmami, njegovo telo morda nima energije, ki bi primerno zacelila manjše buške, modrice in praske. To lahko vodi v utrujenost, bolečino, nespečnost in možne poškodbe. Akupunktura pomaga telesu uravnotežiti, obnoviti ali vzdrževati njegove ravni Qi energije in izboljšati kakršnokoli šibkost z zmanjševanjem atletovega obdobja okrevanja. S krepitvijo telesa od znotraj navzven lahko atlet maksimira svoj atletski potencial.

Akupunktura je pri športnih poškodba zelo uspešna. Veliko profesionalnih športnih ekip ima med svojim osebjem vsaj enega akupunkturista, ki zmanjšuje obdobje okrevanja in rešuje trdovratne tegobe. Raba akupunkture pri zdravljenju poškodb intenzivne ali ponavljajoče se fizične aktivnosti se je začela že pred stoletji. Bila je in še vedno je ena primarnih načinov hitrega zdravljenja pri borilnih veščinah. Stili in tehnike specifične akupunkture so se razvili v smeri ustavljanja bolečine in dramatičnega zmanjševanja obdobja okrevanja. Ta tradicija se nadaljuje še danes in njena raba se je razširila na tekmovalno atletiko, ki vsebuje podobne poškodbe. Bolečina je ena najobičajnejših težav pri športnih poškodbah, tej pa sledi zmanjšana funkcionalnost. Celosten pristop tradicionalne kitajske medicine in akupunkture pri zdravljenju bolečine in zmanjšane funkcionalnosti temelji na temu, da je to motnja v naravnem stanju telesa. Zdravljenje je usmerjeno k popravljanju motnje v telesu in obnavljanju notranjega ravnovesja.

Nedavne raziskave so pokazale, da akupunktura učinkovito zdravi športne poškodbe, kot so nategi, zvini, bolečine v vratu, ramenih, komolcih, zapestjih, kolkih, kolenih in gležnjih, oteklih mišicah in bolečine v predelu goleni. Poleg zdravljenja poškodb lahko akupunktura prav tako pomaga pri izboljšanju učinkovitosti in omogoči atletu tekmovalno prednost.

prevod: Tanja Topić

 

Acupuncture and TCM for Sports Injuries

In 2009 a USA baseball team, San Francisco Giants, hired a staff acupuncturist. In 2010 the Giants snapped a 56 year streak and won the World Series, they won again in 2012. Acupuncture to improve sports performance and limit injuries works!

One of the most frustrating parts of being an athlete at any level is the inability to perform at your highest potential because of injuries, fatigue, or lingering pain. Over time, these injuries not only affect your performance but also the longevity of your athletic career.

How acupuncture can help

One systematic review found strong evidence suggesting that acupuncture is effective in the short-term relief of lateral epicondyle pain (Trinh 2004). This updated an earlier review on the same subject where there was insufficient evidence to either support or refute the use of acupuncture (Green 2002). The only other systematic review on sports injuries found that, based on the results of trials exhibiting a sufficient level of quality, treatments that were effective in decreasing pain and improving function in patients with patellofemoral pain syndrome were acupuncture, quadriceps strengthening, and the use of a resistive brace (Bizzini 2003). There is also positive evidence from individual randomised controlled trials, showing that:

 • acupuncture reduced pain in patients with plantar fasciitis (Zhang 2001);

 • electroacupuncture had better therapeutic effects than medication, both in the short and long term, in patients with acute lumbar strain (Yao-chi 2007);

 • acupuncture plus warmed needle relieved the pain of chondromalacia patella (Qui 2006);

 • acupuncture reduced NSAID intake and relieved pain in patients with shin splints (Callison 2002);

 • acupuncture reduced the pain of patellofemoral pain syndromes (Jensen 1999);

 • acupuncture was effective for soft tissue disease (Yuan 1989).

Other Factsheets that relate to sports injuries include: Acupuncture and Back Pain; Acupuncture and Frozen Shoulder; and Acupuncture and Headache.

In general, acupuncture is believed to stimulate the nervous system and cause the release of neurochemical messenger molecules. The resulting biochemical changes influence the body's homeostatic mechanisms, thus promoting physical and emotional well-being. Stimulation of certain acupuncture points has been shown to affect areas of the brain that are known to reduce sensitivity to pain and stress, as well as promoting relaxation and deactivating the 'analytical' brain, which is responsible for anxiety (Wu 1999).

Acupuncture may help relieve symptoms of sports injuries, such as pain and inflammation by:

 • stimulating nerves located in muscles and other tissues, which leads to release of endorphins and other neurohumoral factors (e.g. neuropeptide Y, serotonin), and changes the processing of pain in the brain and spinal cord (Pomeranz 1987, Han 2004, Zhao 2008, Zhou 2008, Lee 2009, Cheng 2009);

 • delivering analgesia via alpha-adrenoceptor mechanisms (Koo 2008);

 • increasing the release of adenosine, which has antinociceptive properties (Goldman 2010);

 • modulating the limbic-paralimbic-neocortical network (Hui 2009);

 • reducing inflammation, by promoting release of vascular and immunomodulatory factors (Kavoussi 2007, Zijlstra 2003);

 • improving muscle stiffness and joint mobility by increasing local microcirculation (Komori 2009), which aids dispersal of swelling.

How does acupuncture and TCM help my athletic performance?
During any athletic season – between training and games, matches or races – an athlete’s body is put through constant stress. The muscles are pushed until they reach their maximum potential and form tiny micro tears, which if given time to recover and rest, the body will heal and become stronger.
However, as an athlete continues to train, play and race, their body may not have the energy to properly heal its minor bumps, bruises and tears. This can lead to fatigue, pain, insomnia and possible injury. Acupuncture helps the body to balance, to restore or maintain its levels of qi (energy) and to build up any weaknesses, accelerating each athlete’s recovery time. By strengthening the body from the inside out, you can maximize your athletic potential.

Acupuncture has a very successful record with sports injuries. Many professional sports teams have acupuncturists on staff to decrease healing times and resolve stubborn ailments. The use of acupuncture to treat acute injuries from intense or repetitive physical activity began centuries ago. It was, and still is, one of the primary means of quick healing for the martial arts. Specific acupuncture styles and techniques were developed to stop pain and dramatically increase recovery time. This tradition continues today and its use has expanded into competitive athletics that result in similar injuries. Pain is one of the most common complaints in sports injuries followed by reduced function. The whole approach of Traditional Chinese Medicine and acupuncture to the treatment of pain and reduced function is to see it as a disorder in the body's natural state. The treatment is geared toward rectifying the disorder and restoring internal harmony.
Recent studies show that acupuncture effectively treats sports injuries such as strains, sprains, neck, shoulder, elbow, wrist, hip, knee and ankle pain, swollen muscles and shin splints. In addition to treating the injury, acupuncture can also improve performance and give athletes a competitive edge.

103 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page