top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Hipertenzija s stališča TKM

Updated: Feb 20, 2022

Hipertenzija (visok krvni tlak) je najpogostejša oblika kardiovaskularnih bolezni. Za hipertenzijo velja krvni tlak, katerega večkratna vrednost pri meritvah je 140/90 mmHg ali več. Nenehna hipertenzija je eden največjih faktorjev za tveganje za kap, srčno kap, odpoved srca in arterijsko anevrizmo. Je tudi glavni razlog za kronično odpoved ledvic.

S hipertenzijo ni šale

V konvencionalni medicini se 80 % primerov z visokim krvnim tlakom označi za Primarne, kar pomeni, da njihov vzrok ni znan. Zdravljenje visokega krvnega tlaka je omejeno na farmacevtska zdravila, ki z različnimi mehanizmi znižujejo krvni tlak, a kot nas večina ve, ta zdravila zdravijo le simptome, ne pa tudi vzroka (ki je neznan). Ker se osredotočajo na zdravljenje simptomov in ne vzroka, mora pacient ponavadi v nedogled jemati zdravila proti visokemu krvnemu tlaku.

 • Esencialna ali primarna hipertenzija nima posebnih vzrokov; povezana je z genetiko, okoljem, prehrano in dejavniki življenjskega sloga, vključno z vnosom soli v telo, stresom ter pomanjkanjem telovadbe.

 • Sekundarna hipertenzija je posledica drugih skritih – pogosto resnih – stanj, kot so tumorji in ledvične ali jetrne bolezni. Tudi nekatera zdravila, kot je npr. oralna kontracepcija, lahko povzročijo povišan krvni tlak.

Kako TKM razume hipertenzijo?

S stališča tradicionalne kitajske medicine (TKM) gre pri hipertenziji za abnormalni znak telesa, ki nakazuje na svojo nezadostno uravnovešenost zaradi različnih vplivov. Pri pacientih s hipertenzijo so pogoste poškodbe srčnega, jetrnega in ledvičnega sistema, lahko pa imajo tudi blokado v meridianih, ki preprečuje cirkulacijo gladke energije.

 • Začetni stadij hipertenzije: pogosto je prekomerno delovanje telesa (sindromi prekoračenja), ki se lahko kaže v vzorcih, kot so hiperaktivnost jetrnega ognja (alergije, težave s kožo, glavoboli, piskanje v glavi ali ušesih), stagnacija energije Qi in zastajanje krvi (omrtvičenost udov, bolečina v udih, ki se pojavi ponoči) ali kopičenje vlage;

 • Srednji stadij hipertenzije: telo začne slabeti (kronična utrujenost, nespečnost), vendar je odvečna energija še vedno prisotna in zato poveča tveganje za kap (šibke žile pod odvečno silo)

 • Pozni stadij hipertenzije: sistem je pokvarjen (odpoved ledvic, različne poškodbe možganov zaradi kapi).

Kako TKM ponavadi zdravi hipertenzijo?

Zdravljenje hipertenzije s TKM se osredotoči na integracijsko uravnavanje telesa in dolgoročno preprečevanje različnih zapletov. Ne poskušamo le znižati krvnega tlaka, temveč tudi odpraviti neprijetne simptome, izboljšati delovanje telesa in zaščititi pomembne sisteme, kot so srce, možgani in ledvice. Tak pristop lahko ponovno vzpostavi samouravnavanje telesa ter posamezniku zagotovo boljšo kakovost življenja.

Bistveno je, da znamo razločiti, ali hipertenzijo povzroča odvečna energija ali pomanjkanje energije. Glede na razlog se izberejo različne akupunkturne točke, tehnike in zelišča. Pri zdravljenju z odvečno energijo je cilj umiriti jetrni ogenj, očistiti črevesje ter razrešiti stagnacije. Pri hipertenziji, ki jo povzroča pomanjkanje energije, se pristop osredotoča na ponovno napolnitev z energijo Qi in krvno energijo, medtem ko krepi jetra in ledvice.

Preberite več:

 

Hypertension worth your attention

Hypertension (High blood pressure) is the most common form of cardiovascular disease. Blood pressure readings of 140/90 mmHg and higher on recurring measurements is considered hypertension. Persistent hypertension is one of the highest risk factors for stroke, heart attack, heart failure, and arterial aneurysm. It is a leading cause of chronic kidney failure.

In conventional medicine, 80% of high blood pressure cases are termed Primary, meaning they have no known cause. The treatment of high blood pressure is limited to pharmaceutical drugs to lower the blood pressure by different mechanisms. As most of us know, these drugs treat only the symptom itself and not the cause (which is unknown). Because the focus is on treating the symptom and not the cause, the patient is usually never taken off of their high blood pressure medication.

 • Essential or primary hypertension has no specific causes; it’s associated with genetics, environment, diet, and lifestyle factors, including salt intake, stress, and lack of exercise.

 • Secondary hypertension is a result of other underlying - often serious - conditions such as tumors and kidney or liver disorders. Some medications, such as oral contraceptives, can also cause elevated blood pressure.

How TCM understands hypertension

From a traditional Chinese medicine (TCM) viewpoint, hypertension is an abnormal body sign, indicating an under-regulated state of the body due to multiple influences. In hypertension patients, damages in heart, liver and kidney systems are often present, there may also have blockage of smooth energy circulations in the meridians.

 • Early stage hypertension: the body tends to be hyper-functioning (excess syndromes), and may present with patterns such as Liver fire hyperactive (allergies, skin conditions, headaches, tinnitus), qi stagnation and blood stasis (numbness of limb, painful limb at night), or dampness accumulation;

 • Middle stage hypertension: the body begins to weaken (chronic fatigue, insomnia) but the excessive energy persist therefore increasing the risk of stroke (weak blood vessels under excessive force)

 • Late stage hypertension: the system is broken (renal failure, several brain damage from stroke)

How does TCM usually treat hypertension?

TCM management for hypertension focuses on integrative regulation of the body and long term prevention of several complications. Not only do we aim to lower blood pressure, but also relieve unpleasant symptoms, improve body functioning, and protect important systems like the heart, brain and kidneys. This can resume the body’s self-regulation and ensure a better life quality of individuals.

It is essential to differentiate whether the hypertension is caused by excessive energy or from deficiency of energy. Depending on the cause, the acupuncture points selected, techniques, and herbs will be different. The treatment for the excessive energy is to calm the Liver fire, clean up the intestine and resolve the stagnations. For hypertension caused by deficiency, the approach is to replenish qi and blood, while nourishing the liver and kidney.

Read more:

724 views

Comments


bottom of page