top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Izboljšajte svojo plodnost s TKM po prenehanju jemanja kontracepcije

Updated: Dec 26, 2019


Dandanes je uporaba oralne kontracepcijske tabletke (OKT) skrajno običajna. Uporaba teh hormonskih tabletk ni omejena na samo uravnavanje rojstev, ampak se jo uporablja tudi za nadziranje aken, zdravljenje in obravnavanje endometrioze, policističnih jajčnikov, menstrualnih krčev, nerednih in močnih menstruacij ter nihanja razpoloženja.

Nisem feministka, vendar mislim, da bi za ženske morali bolj skrbeti, ko pride do uravnavanja rojstev. Medtem ko hkrati moški in ženske uživajo v intimnem stiku, se zdi, da ženske čutijo več dolgoročnih posledic na telesu, ko za kontracepcijo uporabljajo tabletko. Veliko ženske začne jemati OKP že v najstniških letih in jih jemljejo vse do poznih dvajsetih, ko želijo imeti otroka. Na žalost je lahko tabletka do takrat že negativno vplivala na plodnost. Četudi ste nehali jemati tabletke, to še ne pomeni, da so se umetno vnešeni hormoni povsem izločili iz sistema. Ker so bili vaši hormoni zavirani več let, bo lahko z nekaj dodatne podpore trajalo nekaj časa, da jih boste zopet vzpostavili in uravnotežili.

OKT so predpisane tudi zaradi drugih razlogov kot je kontracepcija, in sicer za uravnavanje menstrualnega ciklusa, lajšanja PMS-ja ali čiščenja kože, nagnjene proti aknam. Za ženske se nam zdi krepilno, da razumejo, da jemanje tabletk ni njihova edina možnost pri reševanju teh težav. V kitajski medicini je nastanek simptomov lahko znak, da je v telesu porušeno ravnotežje, kar je popolnoma res, ko pride do menstrualnega ciklusa (preberite si več: Kako s tradicionalno kitajsko medicino pozdraviti akne in TKM o endometriozi in drugih abnormalnih rasteh v ženskem reprodukcijskem sistemu)

Kako kontracepcijska tabletka negativno vpliva na plodnost s stališča konvencionalne medicine

Zakrije prisotnost globlje ležečih neravnotežij v reproduktivnem sistemu

Policistični ovarijski sindrom oz. PCOS je najobičajnejša motnja med ženskami v reproduktivnem obdobju in je zaradi tabletke pogosto prikrita. PCOS je hormonsko neravnotežje, kjer jajčniki postanejo zamašeni in lahko ne ovulirajo jajčeca vsak mesec ali sploh nikoli. Namesto tega policistični jajčnik nenormalno kopiči folikle, kar zmoti normalno proizvajanje jajčec in spolnih hormonov.

Neredni, preskočeni ali odsotni menstrualni ciklusi

Naše telo se lahko navadi na umetne hormone in se uleni ali celo pozabi, kako jih samostojno proizvajati. Dolgoročna uporaba tabletke lahko onemogoči telesno sposobnost regulacije menstrualnega ciklusa. Telo potrebuje nekaj časa, da se nauči in prilagodi, vendar lahko ženske v tem času trpijo za nerednimi menstrualnimi ciklusi ali močnimi PMS-ji, ki jih prisilijo, da se vrnejo k jemanju OKT.

Moten prebavni sistem

Kontracepcijska tabletka je pokazala, da ima uničujoč učinek na bakterije v našem črevesju. Dolgoročna uporaba lahko povzroči razmah bakterije Candida albicans, ki lahko vodi do glivičnih okužb in občutljivosti na hrano ter prizadetosti funkcij imunskega sistema in vsrkavanja hranil.

Tanka maternična stena

Kontracepcijska tabletka spremeni maternično steno tako, da ni dovzetna za ugnezditev oplojenega jajčeca. Telo potrebuje primerne količine progesterona, da izoblikuje zdravo maternično steno. Z nadziranjem koncentracij telesnega estrogena in progesterona s sintetičnimi hormoni s tabletko le-ta prepreči, da bi ustrezne količine progesterona izoblikovale zdravo maternično steno za ugnezditev.

Odebelitev sluzi materničnega vratu

Dokazano je bilo, da tabletka odebeli sluz na materničnem vratu, tako da spermiji ne morejo doseči jajčeca. Zdrava sluz je pomembna za spočetje, ker pomaga spermijem pri potovanju skozi nožnico in maternični vrat, da se srečajo z jajčecem in ga oplodijo. Za nesrečneže: maternična sluz, ki je pregosta za zanositev, lahko ostane tudi do 30 mesecev po tem, ko prenehate s kontracepcijo.

Plodnost z vidika kitajske medicine

V kitajski medicini je zdravje menstrualnega ciklusa velik pokazatelj vsesplošnega zdravja ženske. Ko je telo zdravo, je ciklus reden, brez bolečin ali PMS-ja, z menstruacijo na približno vsakih 28 dni, ki je rdeča, brez strdkov in traja okoli štiri dni, kjer je tok najmočnejši v prvih dneh. Ko se ženske odločijo za začetek jemanja kontracepcije zaradi neprijetnosti v ciklusu, to precej verjetno kaže na globlje neravnotežje v celem telesu, ne samo v jajčnikih in maternici. Tabletka lahko prikrije neprijetne simptome, ki se pokažejo med menstruacijo, a neravnotežje je morda še vedno prisotno.

Menstrualni ciklus predstavlja celotno energijsko kroženje ženskega reproduktivnega sistema. Ženska mora varčevati z energijo, biti stimulirana (ženske v času ovulacije izgledajo lepše in imajo več libida), se očistiti izločkov (menstrualna kri iz telesa odnese neuporabljene snovi) in to vse ponavljati od začetka do konca. Vsak del ciklusa je medsebojno povezan. Predvsem pri zaviranju ovulacije je to hkrati zaviranje Yang/Aktivne energije. To povzroči, da telo v sebi skladišči preveč Yang/Aktivne/Ognjene energije. Dolgoročno gledano, del te odvečne energije se bo lahko prenesel na otroka, kar lahko zviša tveganje za alergije, ali pa bo ogenj, sproščen kasneje med menopavzo, ko je naravna regulacija energije ošibljena, povzročil vročinske oblive in nespečnost.

Akupunktura in kitajska zelišča za plodnost

Akupunktura lahko poveča krvni pretok skozi maternico in izboljša povezavo med sistemi. Naravno regulira menstrualni ciklus, oblikuje zdravo maternično steno in pomaga pri ovulaciji. Združevanje akupunkture s kitajskim zeliščarstvom izboljšuje tako oblikovanje in obogatitev krvi s hranili, kot tudi čiščenje nakopičenih strupov. Običajno je akupunktura opravljena enkrat na teden ali dva tedna v obsegu treh ciklusov. Zeliščno zdravilo je predpisano v koncentriranem izvlečku v prahu, ki je formula večih zelišč, združenih skupaj v majhnih količinah, ki so prilagojene glede na posameznika.

Kdaj bi se morali začeti pripravljati

Če načrtujete otroka, prenehajte z jemanjem tabletk vsaj tri mesece vnaprej in v tem času uporabljajte druge oblike kontracepcije. Tukaj ni strogo določene časovne omejitve, kdaj bi morali začeti s TKM zdravljenjem. Vendar je seveda potreben tudi čas, da se povezanost energije ponovno vzpostavi in obnovi. Za vas bi to bila osebna naložba, ki se splača, če želite izboljšati svojo plodnost in tako posredno tudi zdravje svojega otroka. Samo predstavljajte si, če boste za svojega otroka naredili posteljico, zakaj bi prezrli najpomembnejše, maternico?

Za več informacij stopite v stik z nami še danes.

Prevod: Tanja Topić

Vir fotografij: internet

 

Enhance Fertility with TCM After Coming Off the Birth Control Pill

The use of oral contraceptive pill (OPC) is extremely common nowadays. The application of these synthetic hormonal pills is not limited to birth control, but also to control acne, treat endometriosis, PCOS, ovarian cysts, menstrual cramps, irregular or heavy periods & mood swings.

I am not a feminist but I do feel that women should be cared more in regard of the birth control. While both men and women enjoy the intimate contact, women seem to bear more consequences to her body in the long term by using birth control pill for contraception. Many female start taking OCP since teenage until their late 20s when they want to have a baby. Unfortunately, by then the pill could have negatively affected their fertility. Just because you’re off the pill, doesn’t mean the externally intaken hormones are completely out of your system. And since your natural hormones have been suppressed for years, it may take time and additional support to get them balanced again.

OCP is also prescribed for other reasons than contraception, for example to regulate menstrual cycle, ease PMS or clear up acne-prone skin. We find it is empowering for women to understand that taking the pill is not their only option when facing these issues. In Chinese Medicine, whenever a symptom arises, this can be an indication there is an imbalance in the body, and this is especially true when it comes to the menstrual cycle. (Read more: Kako s tradicionalno kitajsko medicino pozdraviti akne TKM o endometriozi in drugih abnormalnih rasteh v ženskem reprodukcijskem sistemu)

How Birth Control Pill negatively affects fertility from the conventional medicine point of view

Mask the presence of underlying imbalances in the reproductive system.

Polycystic Ovarian Syndrome, or PCOS, is the most common endocrine disorder among women of reproductive age and is often masked by the pill. PCOS is a hormonal imbalance in which the ovaries become congested and may not ovulate an egg each month or at all. Instead, the polycystic ovary abnormally accumulates follicles, disrupting the normal production of eggs and reproductive hormones.

Irregular, skipped or no menstrual cycles

Our body may get used to the synthetic hormone and be “lazy” or even forget how to work on its own. Long term use of the pill can shut down the body’s ability to regulate its menstrual cycle. It takes time for the body to learn and adjust but in the meantime, they might suffer from irregular menstrual cycles or severe PMS which force them to go back to OCP.

Disturbed digestive system

The birth control pill has shown to have a damaging effect on the bacteria in our intestines. Long term use can cause overgrowth of candida albicans which can lead to yeast infections and food sensitivities, and impaired immune function and nutrient absorption.

Thin uterine lining The birth control pill changes the uterine lining to make it unreceptive to the implantation of a fertilized egg. The body needs proper levels of progesterone to build a healthy uterine lining. By controlling the body’s estrogen and progesterone levels with synthetic hormones, the Pill doesn’t allow for the proper levels of progesterone to build a healthy uterine lining for implantation.

Thickens the cervical mucus

The Pill has been shown to thicken cervical mucus so that sperm cannot reach the egg. Healthy cervical mucus is important for conception because it helps sperm travel through the vagina and the cervix to meet and fertilize an egg. For those unlucky one, cervical mucus that is too thick for them to conceive can last up to 30 months after they stop the birth control pill.

The Chinese medicine perspective on fertility

In Chinese medicine, the health of the menstrual cycle is a big indicator of overall health in women. When the body is healthy, the cycle is regular, without pain or PMS, with a period around every 28 days that is red, without clots and last about four days, with the first couple days being the heaviest. When women choose to start taking birth control pills to control some unpleasant aspect of their cycle, it’s likely pointing to a deeper imbalance having to do with their entire body and not just their ovaries and uterus. The pill can mask the unpleasant symptoms that are manifesting in the period, but the underlying imbalance may still be there.

The mentursatral cycle represents a complete energy circulation of the female reproductive system. A woman needs to store up energy, get stimulated (women are better looking and more libido around ovulation) , clean up the waste (menstrual blood brings out the unused material) and repeat. Each part of the cycle is interrelated. Especially for the suppression of ovulation, it is a suppression of Yang/Active energy. This makes the body to keep too much Yang/Active/Fire energy inside the body. In the long run, part of these extra energy could pass down to the baby, increasing risk of allergies; or the fire released later during menopause when the natural regulation energy gets weak causing hot flashes and insomnia.

Acupuncture & Chinese Herbs for fertility

Acupuncture can increase blood flow to the uterus and improve the connection between systems. It naturally regulates the menstrual cycle, builds a healthy uterine lining and aids in ovulation. Combining acupuncture with chinese herbal medicine enhances the nourishing & building of the blood as well as cleaning of accumulated toxin. Generally acupuncture is given once one to two week for 3 cycles. Herbal medicine is given in a concentrated powdered extract and comes as a formula of many herbs combined together in very small dosages customized for the individual.

When should you start preparing?

If you are planning a baby, stop OCP at least 3 months in advance and use other form of contraception in the meantime. There is no strict time limit of starting TCM treatment. But of course it takes time to rebuild and restore the connection of energy. It would be a worthwhile investment for yourself to increase fertility and potentially for the health of your baby. Just imagine, if you will be making a crib for your baby, why should you ignore the most important womb?

For more information, contact us today.

Source of photographs: internet

117 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page