top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Vaše telo je ekosistem, ne stroj

Updated: Feb 5, 2023

Koncept vrtnarjenja je odlična ponazoritev teorij tradicionalne kitajske medicine (TKM) in akupunkture. Predstavljajte si, da ste vrtnar, katerega naloga je pomagati vrtu, da uspeva. Da bi pomagali naravi, morate poskrbeti za nujne stvari, kot sta voda in gnojilo. Poskrbeti morate, da rastline dobijo pravo količino sonca, in odstraniti vse nezaželene elemente. Vrtnarjenje zahteva čas in trud, vendar je nagrada lep, zdrav vrt, bogat s cvetjem in zelenjavo.

Telo kot vrt ali stroj: Razlika med zahodno in vzhodno medicino

Klasični grafični prikaz spodaj elegantno prikazuje nekatere glavne razlike med vzhodno in zahodno medicinsko filozofijo.


ZAHOD: TELO KOT STROJ | Zahodni pogled na medicino je vojna proti bolezni, zdravniki so generali, bolezen je sovražnik, pacient je zasedeno ozemlje - boj proti raku, premagovanje virusov, uničevanje bakterij. Cilj je prepoznati in izkoreniniti sovražnike ali simptome. Zdravje je opredeljeno kot odsotnost bolezni in delovanje v okviru normativnih parametrov.

VZHOD: TELO KOT VRT | Vzhodni pogled na medicino je gojenje zdravja z zdravnikom in pacientom v partnerstvu za izboljšanje ekoloških pogojev. Cilj je izboljšati sposobnost samoregulacije. Zdravje je opredeljeno kot celovitost, prilagodljivost in kontinuiteta (trajnost).

Vaše telo je kot vrt in moje delo z vami kot akupunkturist in zeliščar pomaga vrtnarju. Z vami bom tesno sodelovala pri krepitvi in uravnoteženju vašega notranjega vrta. Z upoštevanjem vašega celotnega jaza lahko pomagam prepoznati - in odpraviti - neravnovesja, ki bi lahko povzročala težave.

 • Razumeti, organizirati in načrtovati: Preden na svoj vrt nanesete gnojilo, morate najprej vedeti, s kakšno zemljo in pridelki imate opravka. Dodajanje napačnega materiala ali gnojenje ob nepravem času bi lahko imelo nasprotne učinke. Zato morate poiskati strokovno svetovanje.

 • Gnojenje: Tako kot rastline potrebujejo gnojila, tudi mi potrebujemo hrano, da bi napolnili svoje telo z energijo. [Zdrava prehrana v tradicionalni kitajski medicini]

 • Voda: Naše telo je sestavljeno iz 70 % vode. Potrebujemo njeno življenjsko moč, da očistimo telo toksinov, uravnavamo telesno temperaturo ter pomagamo pri prebavi in krvnem obtoku. [Koliko vode naj spijem? Razumevanje energije vode s TKM]

 • Sončna svetloba: Tako kot rastline tudi mi potrebujemo sončno energijo, da bi rasli in uspevali. Sonce naše telo oskrbuje z vitaminom D, ki spodbuja močne kosti, prožne mišice in zdrav imunski sistem.

 • Odstranjevanje plevela: Pletev na vrtu je ključnega pomena za ohranjanje čiste zemlje in brez bolezni. Tudi naše telo potrebuje čiščenje. Eden najlažjih načinov čiščenja telesa je znojenje z vadbo.

 • Sezona in čas: Narava deluje po vzorcu in zakonu, ki mu pravimo letni časi. Seveda lahko jeste sladoled, ko je zunaj mrzlo, in v vročih poletnih dneh vklopite klimatsko napravo na ledišče, vendar vemo, da to ni energetsko učinkovito. Tako kot vaši dnevi. Če bi razumeli in ohranjali biološki ritem, bi telo delovalo bolj učinkovito.

Če delamo z naravo in ne proti njej, lahko gojimo trajnostno zdravstveno varstvo. Z uporabo naravnih načinov zdravljenja lahko uživamo v optimalnem počutju brez odvisnosti od farmacevtskih zdravil ali invazivnih kirurških posegov.

Naš cilj je naučiti se, kako gojiti in podpirati svoj notranji vrt. Moj cilj je negovati vaš notranji ekosistem, da bo lahko cveteli - in da boste lahko uživali v zdravju in harmoniji.


 

Your Body as a Garden

The concept of gardening gives us an excellent illustration for the theories behind Traditional Chinese medicine (TCM) and acupuncture. Imagine you are a gardener whose job it is to help a garden thrive. To help nature along, you must provide necessities such as water and fertilizer. You must make sure plants receive the right amount of sun, and you must weed out any undesirable elements. Gardening takes time and effort, but the reward is a beautiful, healthy garden, abundant with flowers and vegetables.

Body As Garden Or Machine: The Difference Between Western and Eastern Medicine

The classic graphic below elegantly informs on some of the major differences between Eastern and Western medical philosophy.

WEST: BODY AS A MACHINE | The Western outlook of medicine is a war-on-disease, with doctors as general, disease as the enemy, patient as occupied territory- fight the cancer, beat the virus, kill bacteria. The goal is to identify and eradicate enemies or symptoms. Health is defined as an absence of disease and functioning within normative parameters.

EAST: BODY AS A GARDEN | The Eastern outlook of medicine is to cultivate health with a doctor and patient in partnership to improve ecological conditions. The goal is to enhance self-regulatory capacity. Health is defined as integrity, adaptability, and continuity.

Your body is just like a garden, and my work with you as an acupuncturist and herbalist helps serve the garden. I will work closely with you to strengthen and balance your internal garden. By taking your whole self into account, I can help identify - and weed out - any imbalances that could cause problems.

 • Understand, organize and plan: Before you put any fertilizer in your garden, first you need to know what soil and crops you are dealing with. Putting the wrong material or doing it at the wrong time could be counterproductive. This is why you need to seek professional guidance.

 • Fertilize: Just like plants need fertilizers, we need food in order to re-energize our bodies [Healthy eating in traditional Chinese medicine]

 • Water: Our bodies are made up of 70% water. We need its life-giving force to cleanse our bodies of toxins, to regulate body temperature and to aid digestion and circulation. [How much water should I drink? Understanding Water energy with TCM]

 • Sunshine: Just like plants, we also need the sun's energy to grow and thrive. Sun provides our bodies with Vitamin D, which promotes strong bones, supple muscles and a healthy immune system.

 • Weeding: Weeding your garden is vital to keeping the soil clean and disease free. Our body also needs cleansing. One of the easiest ways to cleanse our body is sweating through exercise.

 • Season and timing: Nature works with a pattern and law, this is what we call “seasons”. Of course you can eat ice-cream when it is cold outside and turn on your A/C to freezing temperatures in the hot summer days, but we know that this is not energy efficient. So as your days. If you understand and maintain the biological rhythm, the body would work and perform more efficiently.

By working with nature rather than against it, we can cultivate a sustainable healthcare. By utilizing natural healing modalities we can enjoy optimal wellness without dependence upon pharmaceutical drugs or invasive surgery.

Our goal is to learn how to cultivate and support your inner garden. My goal is to nurture your inner ecosystem so that it can flourish - and you can enjoy health and harmony.


Comments


bottom of page