top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Megla v glavi- Obvladovanje možganske megle in pomanjkanja koncentracije s TKM

Updated: Dec 1, 2022

Za možgansko meglo so značilni zmedenost, pozabljivost ter pomanjkanje osredotočenosti in jasnosti misli. To lahko povzročijo preobremenjenost, pomanjkanje spanja, stres, staranje in preveč časa, preživetega za računalnikom. Možganska megla je lahko neprijetna, vendar si je mogoče pomagati. Ne ignorirajte simptomov. Če se možganska megla ne zdravi, lahko vpliva na kakovost vašega življenja in vodi do drugih bolezni, kot so Parkinsonova bolezen, izguba spomina in Alzheimerjeva bolezen.

Teorija TKM o možganski megli in izgubi spomina

Po mnenju tradicionalne kitajske medicine sta možganska megla in izguba spomina povezani z ledvicami, vranico in ravnjo življenjske energije Qi. Sposobnost ohranjanja zbranosti in jasnega uma je močno odvisna od zadostne količine Qi in krvi, ki krožita v možganih. Ko je Qi in krvi v izobilju, sta um in duh jasna. Če pa je vitalne energije malo ali če jo blokirajo toksini, lahko pride do simptomov možganske megle. Glede na kitajsko medicino je lahko možganska megla posledica več razlogov. Najpogostejši so naslednji:

 1. oslabljeno delovanje ledvic zaradi staranja, preobremenjenosti, pomanjkanja spanja ali genetike;

 2. oslabljeno delovanje vranice zaradi slabe prehrane in pretiranega razmišljanja;

 3. oslabljena vitalna energija Qi in kri zaradi okužbe, kot je okužba s koronavirusom, ali parazitov.

Glede na moje klinične izkušnje so nepravilna prehrana, čustveni stres in pomanjkanje spanja glavni vzroki za prebavne težave, dolgotrajne prebavne težave pa se pogosto razvijejo v šibke možganske funkcije, kot so pomanjkanje koncentracije, možganska megla in pozabljivost. Zato je prvo, kar priporočimo bolniku, naj spremeni prehrano tako, da:

 1. uživa redne tople obroke;

 2. preneha uživati sladice, prigrizke in hladno/surovo hrano;

 3. omeji količino mesa;

 4. uživa več kuhane zelene zelenjave in različnih žitaric.

Zaradi prevelikih količin sladkorja (tudi sadja) in mastne hrane se lahko v telesu nakopičijo sluz in vlažni toksini. Ta vlaga in toksini flegme ovirajo kroženje Qi v glavi ter zmanjšujejo duševno in kognitivno zmogljivost.

V kitajski medicini je ključnega pomena, da pri posamezniku ugotovimo vzroke za možgansko meglo. Zdravljenje po kitajski medicini se osredotoča na čiščenje in odstranjevanje flegme in vlažnih patogenov v telesu, krepitev prebavnega sistema in preusmeritev kroženja Qi v možgane, da se ponovno vzpostavita koncentracija in jasnost uma.

Akupunktura proti možganski megli, pomanjkanju koncentracije in izgubi spomina

Akupunktura je lahko učinkovit način zdravljenja simptomov možganske megle. Z vstavljanjem tankih steriliziranih igel v telo na določenih mestih, imenovanih »akupunkturne točke«, lahko s stimulacijo dosežemo ravnovesje uma in telesa. V tej raziskavi so ocenjeni klinični dokazi (za ali proti) v zvezi z akupunkturo kot zdravljenjem kognitivnih motenj in je ugotovljeno, da je večina študij na živalih pokazala pozitiven učinek akupunkture na kognitivne motnje[1].

Akupunktura je individualizirano zdravljenje. Vsaka oseba je drugačna, zato zdravnik pripravi individualizirani načrt glede na njene potrebe in stanje. Akupunkturist lahko pri tem uporabi vaš pulz, jezik in druge zdravstvene simptome.

Akupunktura proti možganski megli, pomanjkanju koncentracije in izgubi spomina

Akupunktura je lahko učinkovit način zdravljenja simptomov možganske megle. Z vstavljanjem tankih steriliziranih igel v telo na določenih mestih, imenovanih »akupunkturne točke«, lahko s stimulacijo dosežemo ravnovesje uma in telesa. V tej raziskavi so ocenjeni klinični dokazi (za ali proti) v zvezi z akupunkturo kot zdravljenjem kognitivnih motenj in je ugotovljeno, da je večina študij na živalih pokazala pozitiven učinek akupunkture na kognitivne motnje[1].

Akupunktura je individualizirano zdravljenje. Vsaka oseba je drugačna, zato zdravnik pripravi individualizirani načrt glede na njene potrebe in stanje. Akupunkturist lahko pri tem uporabi vaš pulz, jezik in druge zdravstvene simptome.

Kitajska zelišča za izboljšanje delovanja možganov in koncentracije

Kitajska zelišča lahko nahranijo vranico in pomagajo izboljšati miselno zbranost. Ameriški ginseng na primer krepi energijo Qi. Fu Ling (Poria) lahko okrepi vranico, odvaja vlago in preoblikuje flegmo. Znano je, da orehi hranijo ledvično esenco in razvijajo možgane. Tudi črni sezam lahko podpira ledvice in možgane z vlaženjem in mazanjem telesnih tekočin, ki čistijo naše možgane. *Informacije o zeliščih so zgolj informativne; uživajte le zeliščne mešanice, ki vam jih predpiše usposobljen zdravnik zeliščar.

Qi gong za zdravje možganov

Qi gong je, tako kot Ba Duan Jin, oblika dinamične meditacije, ki vključuje zaporedje telesnih gibov in položajev ter osredotočene dihalne tehnike. Spodbuja prost tek Qi in krvi po telesu. Vadba Qi gonga zgodaj zjutraj vam bo pomagala, da se boste do konca dneva počutili duševno sveže.

[1] Leung MC, Yip KK, Lam CT, et al. Acupuncture improves cognitive function: A systematic review. Neural Regen Res. 2013;8(18):1673-1684. doi:10.3969/j.issn.1673-5374.2013.18.005

 

Manage brain fog and lack of concentration by TCM

Brain fog is characterized by confusion, forgetfulness, and a lack of focus and mental clarity. This can be caused by overworking, lack of sleep, stress, aging, and spending too much time on the computer. Brain fog can be frustrating, but relief is possible. Do not ignore your symptoms. If left untreated, brain fog can impact the quality of your life and lead to other conditions such as Parkinson’s disease, memory loss, and Alzheimer’s disease.

TCM theory on brain fog and loss of memory

Traditional Chinese Medicine sees brain fog and loss of memory to be associated with the Kidney, Spleen and the level of vital energy Qi. The ability to stay focused and mentally clear relies heavily on a sufficient amount of Qi and blood circulating to the brain. When there is an abundance of Qi and Blood, a person will have a clear mind and spirit. Otherwise, if the vital energy is low or is blocked by toxins, symptoms could occur. In Chinese Medicine, brain fog can be caused by several reasons but the most commonly seen conditions are

 1. Impaired Kidney system function due to aging, overwork, lack of sleep or genetics;

 2. Impaired Spleen function due to poor diet and excessive thinking;

 3. Weaken vital energy Qi and blood due to an infection like COVID or parasites.

In my clinical experience, improper diet, emotional stress and lack of sleep are the main common causes of digestive problems, and prolonged digestive problems commonly develop into weak brain functions like a lack of concentration, brain fog and forgetfulness. Therefore, the very first thing that we recommend our patient is to make changes with diet by

 1. Eating regular warm meals;

 2. Cut off dessert, sneaks and cold/raw food;

 3. Reduce the amount of meat;

 4. Eat more cooked green vegetables and a variety of grains.

[Read more about TCM dietary guidelines]

Excessive levels of sugar (including fruits) and oily food can build up phlegm and damp toxins within the body. This dampness and phlegm toxins will obstruct the Qi circulation to our heads and reduce mental and cognitive performance.

In Chinese Medicine, it is crucial to identify the underlying causes of brain fog within the individual. The treatment of Chinese Medicine focuses on the clearing and removal of phlegm and damp pathogens within the body, the strengthening of the digestive system and the redirecting of Qi circulation to the brain to help restore concentration and mental clarity.

Acupuncture for Brain fog, lack of concentrate and loss of memory

Acupuncture can be an effective treatment for managing the symptoms of brain fog. By inserting some fine, sterilized needles into the body at specific areas called “acupoints”, the stimulation can bring balance to the mind and body. This research assesses clinical evidence for or against acupuncture as a treatment for cognitive impairment and found that most animal studies demonstrated a positive effect of acupuncture on cognitive impairment.[1]

Acupuncture is a personalized treatment therapy. Each person is different so the practitioner will create an individualized plan according to the person’s need and condition. An acupuncturist may use your pulse, tongue, and other health symptoms.

Chinese herbs for improving brain function and concentration

Chinese herbs can nourish the Spleen and help improve mental focus. For instance, American ginseng strengthens Qi energy. Fu Ling (Poria) can strengthen the Spleen, drain dampness, and transform phlegm. Walnuts are known to nourish kidney essence and to develop the brain. Black sesame can also support the Kidney and brain by moisturizing and lubricating the body fluids that clean up our brain. *Information of herbs for reference only, please only consume herbal mixtures prescribed by a trained herbal practitioner.

Qigong for brain health

Qigong, like Ba Duan Jin, is a form of dynamic meditation that involves a series of physical movements and postures in addition to focused breathing techniques. It encourages Qi and blood to flow freely through your body. Practicing Qigong early in the morning will help you feel mentally refreshed for the rest of the day.


305 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page