top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Pomanjkanje Qi energije: kaj to je in kako jo obvladati?

Updated: Mar 31, 2022

Qi je glede na tradicionalno kitajsko medicino (TKM) vitalna energija, ki vedno kroži po telesu. Primanjkljaj Qi-ja je povezan s poslabšanimi funkcijami notranjega telesnega sistema. Počivanje in prehranjevanje z določeno hrano lahko izboljša njegovo neravnovesje.

Koncepti TKM ne temeljijo na sodobni znanosti, ampak izvirajo iz starodavne kitajske filozofije. Ni znanstvenih dokazov, ki bi pričali o obstoju Qi ali pomanjkanju le-tega, vendar veliko ljudi te izraze razume na načine, ki opisujejo težave v telesu kot celoti.

Kaj je primanjkljaj Qi?

Glede na TKM je Qi življenjska sila oz. vitalna energija. V nadaljnjem jo lahko interpretiramo kot

 1. Qi kot moč in sila, ki kroži glede na naše telo in vesolje in

 2. Qi, neizpodbitno pravilo življenja, kot program ali algoritem, ki skrbi, da vse funkcionira in deluje na določen način.

TKM verjame, da je za uravnoteženost v življenju in stanje brez fizičnih in psihičnih težav pri osebi prav tako potreben uravnotežen Qi; ne preveč, ne premalo. Bolezni in ostala stanja se pojavijo le takrat, ko je v telesu neravnovesje ali primanjkljaj Qi energije.

Kakšni so simptomi?

V grobem prevedeno, Qi pomeni energija, torej preprosto rečeno, primanjkljaj Qi pomeni nizko raven energije. To lahko učinkuje na telo kot celoto ali na le specifičen organ, kar se odraža v drugačnih simptomih.

Splošen primanjkljaj Qi lahko povzroči splošne simptome utrujenosti in bolezni.

Raziskava iz leta 2015, ki je bila objavljena v Journal of Traditional Chinese Medical Sciences (Revija tradicionalno kitajskih medicinskih ved) imenuje naslednjih 5 znakov in simptomov za diagnozo primanjkljaja Qi:

 • utrujenost,

 • zadihanost ali biti brez želje po govorjenju,

 • spontano potenje,

 • otečen jezik s sledovi zob ob straneh,

 • šibek srčni pulz.

Vzroki za primanjkljaj Qi

Razpon možnih dejavnikov, ki lahko vodijo do primanjkljaja Qi sega vse od staranja, prehrane, življenjskega sloga, prirojenih (genetskih) težav, zdravniške zgodovine itd. Primanjkljaj Qi je lahko tudi rezultat ali vzrok za številne bolezni in njihove komplikacije, kot so srčne bolezni, hipertenzija ali kap.

Primanjkljaj Qi se lahko prav tako pojavi zaradi prevelike porabe Qi v vsakdanjiku. V današnjih časih veliko ljudi neprestano dela ali pa so pod stalnim stresom. Glede na TKM lahko pretirano delanje v službi in dolgoročni stres hitro izprazni telesno zalogo vitalne energije, kar osebo naredi dovzetnejšo za primanjkljaj Qi in bolezni, ki temu sledijo.

Po drugi strani je lahko primanjkljaj Qi energije prav tako rezultat tega, da oseba ne pridobi dovolj energije. Na primer, preskakovanje obrokov, posluževanje neprimernih postov ali diet, pretiran ali nezadosten vnos določene hrane.

Zdravljenje Qi primanjkljaja

TKM daje prej veliko pomembnost zdravljenju telesa kot celote kot pa zgolj obvladovanju simptomov. Kjer bi zahodna medicina morda zdravila utrujenost s stimulansi, kot je kava, se TKM usmeri v reševanje težav, ki na prvem mestu sploh povzročajo utrujenost.

Veliko ljudi morda poišče olajšanje simptomov v spreminjanju svoje prehrane in življenjskega sloga, da bi podprli ravnovesje Qi energije, ali v posluževanju alternativnih terapij, kot so akupunktura in zeliščna zdravila.

Najboljša prehrana za primanjkljaj Qi

TKM predlaga, da na primanjkljaj Qi morda vpliva prebavni sistem: želodec in vranica, ki s prebavo hrane generirata in pošiljata Qi ostalim delom telesa. Ravno zato se primanjkljaj Qi lahko pojavi v kateremkoli delu telesa.

Da bi uravnovesili Qi, izvajalci TKM priporočajo prehrano s hrano, ki je dobra za želodec in vranico.

Hrana, ki naj bi jo jedli

Zdrava prehrana za uravnotežen Qi vključuje:

 • redne prehranske navade,

 • obilico različnih žitaric, kot so riž, proso, pšenica,

 • obilica leč in fižolov,

 • široko raznolikost v blago kuhanem sadju, zelenjavi in oreščkih,

 • razumno količino mesa, rib in jajc,

 • nujno in previdno rabo adaptogenih zelišč, kot je ginseng (uživan naj bi bil pod nadzorom izkušenega TKM izvajalca) .

Hrana, kateri se izogibajte zaradi škodovanja Qi, vključuje:

 • hrano s preveliko količino sladkorja,

 • rafinirane žitarice,

 • ocvrto, preslano hrano z umetno dodanimi okusi,

 • ledeno ali mrzlo hrano in pijačo iz hladilnika,

 • mlečne izdelke,

 • citruse,

 • preveliko uživanje mesa in maščob,

 • banan, avokada ali ostalih sadij, ki ustvarjajo vlažnost.

Številni ljudje so opazili, da jim je raba TKM konceptov pomagala pri izboljšanju kakovosti življenja. Za optimalne rezultate in individualno vodenje zdravja je najboljše sodelovanje z izvajalcem TKM.


prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet

 

Qi deficiency: What is it and how do you manage it?

According to Traditional Chinese Medicine (TCM), Qi is the vital energy that circulates through the body at all times. Qi deficiency is linked to the impaired functions from internal system. Resting and eating certain food can treat the imbalance.

The concepts of TCM are not based in modern science but have their roots in ancient Chinese philosophy. there is no scientific proof for Qi or a deficiency of Qi, many people understand these terms as ways to describe issues in the body as a whole.

What is a Qi deficiency?

According to TCM, Qi is a life force or vital energy. It can be further interpreted as

 1. Qi the power force that circulates according our body and the universe and

 2. Qi the ultimate rule of life, like a program or algorithm that makes everything functions or operates in a certain way.

TCM believes that to be balanced in life and free from physical or mental health issues, a person must have balanced Qi, not too much, not too little. Illnesses or other conditions only appear when there is a Qi imbalance or deficiency in the body.

What are the symptoms?

Roughly translated, Qi means energy, so, simply put, a Qi deficiency means low energy. This low energy can affect the body as a whole or just specific organs that cause different symptoms.

A general Qi deficiency may cause some overall symptoms of fatigue and illness.

A 2015 study published in the Journal of Traditional Chinese Medical Sciences uses the following five signs and symptoms to diagnose a Qi deficiency:

 • fatigue ,

 • shortness of breath or no desire to talk,

 • spontaneous sweating,

 • a swollen tongue with teeth marks on the side,

 • a weak pulse.

Causes of Qi deficiency

A range of possible factors that can lead to a Qi deficiency like aging, diet, lifestyle, congenital (genetic) issue, medical history, etc. Qi deficiency could be a result of or a cause of many medical diseases and their complications, such as heart disease, hypertension, or stroke.

Qi deficiency may also result from using too much Qi in daily life. Many people in the modern times are constantly working or being stressed. According to TCM, overworking and long term stress may quickly drain the body of vital energy, making a person more susceptible to Qi deficiency and the illnesses that follow.

On the other hand, Qi deficiency could also be a result of not having enough energy intake. For example, skipping meals, using unsuitable fasting or diet, over or under consumption of certain food.

Treatments for Qi deficiency

TCM places great importance on treating the body as a whole rather than merely managing symptoms. Where western medicine might treat tiredness with stimulants, such as coffee, TCM concerns itself with addressing the issues causing the fatigue in the first place.

Many people may find relief from symptoms by making some changes in their diet and lifestyle to support their Qi balance or using alternative therapies, such as acupuncture or herbal remedies.

Best food for a Qi deficiency

TCM suggests that a Qi deficiency might be influenced by the digestion system- Stomach and Spleen, which generate and carrie Qi to other parts of the body by digesting food. This is why a Qi deficiency might occur in any area of the body.

To balance Qi, TCM practitioners recommend eating foods that are good for the Stomach and Spleen.

Food to eat

A healthy diet for a balanced Qi includes:

 • regular eating habit,

 • plenty of different grains like rice, millet, wheat,

 • plenty of lentils and beans,

 • a wide variety of lightly cooked fruits, vegetables, and nuts,

 • reasonable amount of meat, fish and egg,

 • necessary and careful use of adaptogenic herbs, such as ginseng (should be taken under the guidance of a trusted TCM practitioner).

Food to avoid for harming Qi include:

 • too much sweet,

 • refined grains,

 • fried, artificially flavoured or over-salty food,

 • iced or refrigerated food or drinks,

 • dairy products,

 • citrus fruits,

 • overeating of meat and fat,

 • banana, avocado or other dampness creating fruit.

Many people find that applying the concepts of TCM helps to improve their quality of life. For bringing the optimal result, working with a TCM practitioner for an individualised management is best.

Kommentare


bottom of page