top of page
  • Aku Energija

Izbor nasvetov strokovnjakov TKM iz kitajskih nacionalnih smernic za COVID-19

Updated: Jul 1, 2020



Uvod

Svetovna zdravstvena organizacija WHO je razglasila koronavirus (COVID-19) za pandemijo 11. marca 2020, potem ko se je število potrjenih primerov zunaj Kitajske povečalo za 13-krat. Kot epicenter prvotnega izbruha, Kitajska posodablja Nacionalne COVID-19 smernice diagnostike in zdravljenja z najnovejšimi informacijami o bolezni. Za lajšanje implementacije integrativne kitajsko-zahodne medicine pri obvladovanju COVID-19 je bila tradicionalna kitajska medicina priporočena tudi v nedavnih objavah nacionalnih smernic.

Metode

Nacionalne smernice so povzele mnenja in izkušnje s prve bojne linije zdravstvenih strokovnjakov po celi državi z namenom, da bi zagotovili kar se da najboljše obvladovanje COVID-19 na Kitajskem. Povzeli smo definicijo primera in klinično klasifikacijo COVID-19 na Kitajskem skupaj s sorodnimi TKM zdravljenji, ki so citirana v sedmi izdaji napotkov z namenom širjenja praktičnih informacij TKM izvajalcem in raziskovalcem po svetu.

Rezultati

Predstavili smo najnovejše definicije primerov, kliničnih klasifikacij in sorodnih TKM zdravljenj COVID-19 v skladu s predlogi smernic na Kitajskem.TKM zdravljenja so razdeljena v dve skupini glede na status pacientove bolezni. Za primere, za katere se sumi na okužbo COVID-19, se priporočajo štiri vrste kitajskih patentiranih zdravil. Za potrjene primere s COVID-19 se priporočajo številne zeliščne formule glede na njihovo klinično klasifikacijo in TKM diagnozo vzorcev. Prav tako sta priporočeni dve zeliščni formuli za rehabilitacijo in primere pacientov v okrevanju.

Zaključek

Za obvladovanje valov izbruhov COVID-19, morajo države zagotoviti, da bodo državljani upoštevali lokalne predpise glede javnega zdravja. Zdravstveni strokovnjaki naj bi diagnosticirali in zdravili svoje paciente glede na najnovejše smernice. Prihodnja ocena rezultatov glede implementacije TKM predlogov bo okrepila dokazno bazo za obvladovanje COVID-19 zavoljo javnega zdravja in internacionalizacije TKM. vir: https://doi.org/10.1016/j.eujim.2020.101116


prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet


 

Highlights of traditional Chinese medicine frontline expert advice in the China national guideline for COVID-19



Introduction


The World Health Organization has declared the coronavirus disease (COVID-19) as a pandemic on 11 March 2020, after the number of confirmed cases outside China increased 13-fold. As the epicentre of the initial outbreak, China has been updating the National COVID-19 Diagnostic and Treatment Guideline with up-to-date information about the disease. To facilitate the implementation of integrative Chinese–Western Medicine in COVID-19 management, Traditional Chinese medicine (TCM) has been recommended in recent editions of the national guideline.


Methods


The national guideline summarised the opinions and frontline experience of medical experts across the country to provide by far the best management for COVID-19. We extracted the case definition and clinical classifications of COVID-19 in China along with relevant TCM treatments cited in the seventh edition of the guideline, with an intend to disseminate practical information to TCM practitioners and researchers around the world.


Results


We presented the most recent case definition, clinical classifications, and relevant TCM treatments of COVID-19 in accordance to recommendations of the Chinese guideline. TCM treatments are stratified into two groups based on patients’ disease status. Four types of Chinese patent medicines are recommended for suspected COVID-19 cases. Several herbal formulae are recommended for confirmed COVID-19 cases according to their clinical classification and TCM pattern diagnosis. Two herbal formulae are also recommended for rehabilitation of recovering cases.


Conclusion


To control the waves of COVID-19 outbreak, countries must ensure the adherence of their citizens to local public health measures. Medical professionals should diagnose and treat patients according to up-to-date guidelines. Future evaluation of the outcomes of implementing TCM recommendations will strengthen the evidence base for COVID-19 management for the sake of public health and the internationalisation of TCM.




Reference:

https://doi.org/10.1016/j.eujim.2020.101116


70 views

Comments


bottom of page