top of page

Tradicionalna kitajska medicina za bolezni ščitnice

Updated: Sep 27, 2021

Tradicionalna kitajska medicina je tako logična in sistematična kot je konvencionalna zahodna medicina in temelji na drugačnem razumevanju resničnosti. TKM že več stoletij uporablja osnovne koncepte kot so qi energija in ravnovesje med jinom in jangom za pojasnitev številnih univerzalnih fenomenov.

Doseganje ravnovesja

Tako kot pri vsaki bolezni ali motnji tudi pri boleznih ščitnice TKM obravnava obe širši kategoriji le-teh- hipertiroidizem in hipotiroidizem- kot posledico telesnega neravnovesja med jinom (močjo mirnega, tihega, hladnega in strukturnega materiala) in jangom (močjo vznemirjenosti, aktivnosti, vročega in aktivnega programa). Cilj kitajske medicine je doseči ravnovesje med tema dvema silama.

Preveč aktivna ščitnica (hipertiroidizem) naredi človeka vročičnega, živčnega in razdražljivega nespečneža z višjim metabolizmom, kot je normalno. Ljudje s hipertiroidizmom se pogosto počutijo stresirane in razdražene. Z vidika kitajske medicine ti posamezniki v telesu nimajo dovolj jin snovi, ki bi v telesu ohladile odvečni ogenj.

Ljudje s premalo aktivno ščitnico (hipotiroidizmom) so zelo letargični, hladni in bledi, z razredčenimi lasmi in ničelnim metabolizmom. Ti ljudje se pogosto počutijo, kot da bi se naokoli premikali s težkim telesom z zelo malo moči in motivacije. Nekateri med njimi imajo pravzaprav prekomerno telesno težo zaradi šibkega metabolizma. V kitajski medicini so to posamezniki, ki trpijo za pomanjkanjem janga in nimajo dovolj qi energije niti ognja, da bi normalno funkcionirali.

Vzroki za bolezenska stanja ščitnice z vidika TKM
 • Dednost Rojeni smo z določeno količino energije ščitnice , ki temelji na zdravju staršev ob zanositvi otroka. Esencialna energija je potem shranjena v ledvicah in po malem porabljena vsak dan za vsako določeno funkcijo. Prirojeni dejavniki vključujejo prirojeno pomanjkanje in prenatalno podhranjenost, kjer lahko oba igrata vlogo pri razvoju pomanjkanja delovanja ščitnice.

 • Preveč dela ali preveč stresa Dobesedno ste preveč delali in/ali premočno zagrizli v določeno zadevo, pri tem pa bili pogosto brez zadostnega počitka, primernega vaši starosti, zdravju in telesni zgradbi. To vodi do kolapsa janga in qi (energije po precej poenostavljeni definiciji) v telesu- svoj ogenj ste ugasnili tako, da ste porabili vse gorivo (jin).

 • Primanjkljaj v zdravju prebavil Neredno prehranjevanje, preveliko uživanje surove in hladne hrane bo poškodovalo želodčni in vranični sistem. Idealno gledano proizvajamo svoj qi, ki ga naše telo dnevno uporablja, s primernim vnosom hrane in preoblikovanjem le-te v vitalne esence, hranila, qi in kri. Ko je naša prebava šibka ali pa se poslužujemo navad nerednega prehranjevanja naš sistem to zavrne. V času potrebe bo naše telo izkoristilo ledvično vodo, našo skladiščeno bistvo, da bo sistem deloval še naprej. Za razliko od qi in ognja ledvična voda ni obnovljiva snov, kar vodi do naslednjih dveh stanj. Preberite si več o zdravi prehrani.

 • Prekomerna uporaba stimulansov Močna živila kot so kava, kofein, čokolada, sladkor in guarana nas lahko vsake toliko časa spodbudijo, vendar pogosto ne obnovijo niti ne povrnejo telesu veliko. Vodijo lahko do adrenalnega izčrpanja. To je stvar ravnovesja; če dnevno najdete sami sebe, da potrebujete močan stimulant, potem se zamislite, ali imate dovolj počitka, ste zadostno prehranjeni in ali se gibljete. Preberite si več o 7 korakih do zmanjšanja uživanja kave.

 • Prenaprezanje Prenaprezanje in izčrpanost ledvičnega sistema s fizično, psihično, spolno aktivnostjo so prav tako eni izmed dejavnikov, ki prispevajo k začetku hipotiroidizma. Pri ženskah bo izčrpavanje esence in krvi zaradi večkratnega rojevanja vodilo naravnost do izčrpanja ledvic, jeter in vranice. Očitno je, da je hipotiroidizem posledica hkratnega primanjkljaja qi in krvi, kar se postopoma razvije v primanjkljaj janga in posledično jina.

TKM zdravljenje bolezenskih stanj ščitnice

TKM se poslužuje individualno prilagojenega pristopa pri zdravljenju bolezni- takšnega, ki temelji na posameznikovih specifičnih simptomih in ki vključuje kakršnokoli število tehnik, ki jih v običajno uporabljajo izvajalci kitajske medicine. Zaradi teh razlogov TKM ne ponuja standardiziranih zdravil niti terapij za bolezni ščitnice. Pomembno je, da vas obravnava primerno usposobljen TKM profesionalec.

Akupunktura vključuje vbadanje iglic v kožo na določenih mest telesa, ki koordinirajo določene poti qi- energijo, ki teče skozi telo in igra veliko vlog pri vsesplošnem počutju in zdravju osebe. S ciljanjem teh poti ali meridianov si TKM izvajalec prizadeva, da bi telesu povrnil v ravnotežje qi energije, za katero se verjame, da povzroča bolečine in ostale simptome bolezni.

The British Acupuncture Council citira številne specifične načine, s katerimi je bila akupunktura prikazana kot koristno pri obravnavanju bolezni ščitnice, kot so:

 • Zviševanje ravni ščitničnih hormonov pri ljudeh s hipotiroidizmom

 • Zniževanje ravni ščitničnih hormonov pri ljudeh s hipertiroidizmom

 • Zmanjševanje občutljivosti na bolečino in stres, prav tako spodbujanje sprostitve z delovanjem na določene dele možganov

 • Zviševanja stopnje sproščanja kemičnega adenozina, kar zmanjšuje občutljivost na bolečino

 • Izboljševanje mišične togosti in mobilnosti sklepov s pospeševanjem krvnega pretoka v majhnih krvnih žilicah, kar pomaga pri širjenju otekanja

 • Zmanjševanje vnetja s pospeševanjem izločanja žilnih in imunomodulatornih dejavnikov

TKM zelišča

Tradicionalna kitajska medicina se za zdravljenje poslužuje listov, korenin, stebel, cvetov in semen rastlin; te dele se nato spremeni v prevretek (tekočina, ki nastane ko zelišča polijemo z vrelo ali segreto tekočino), granule ali praške. Zelišča se lahko uporabljajo sama ali kombinirana v to, kar imenujemo zeliščne formule. Te, ki so predpisane morda enemu pacientu, ne bodo nujno enake zeliščem ali formulam, ki so predpisana nekomu drugemu z enako diagnozo.

vir foto: internet

prevod: Tanja Topić

 

Traditional Chinese Medicine for Thyroid Diseases

Traditional Chinese medicine is as logical and systematic as Conventional Western medicine and is based on a different understanding of reality. TCM has for centuries made use of the same basic concepts like Qi and the balance of Yang and Yin to explain various universal phenomena.

Achieving Balance

As with any disease or disorder, traditional Chinese medicine regards both broad categories of thyroid disease—hyperthyroidism and hypothyroidism—as being caused by an imbalance of Yin (the power of calm, quiet, cold, structural material) and Yang (the power of excitement, activeness, hot and functional program) in the body. The goal of Chinese medicine is to achieve a balance between these two forces.

Overactive thyroids (hyperthyroidism) makes one a hot, nervous and irritable insomniac with a higher than normal metabolism. People with hyperthyroidism often feel stressed and irritated. From a Chinese Medicine perspective, these individuals do not have enough Yin substances in their body to cool down the excessive Fire.

People with an underactive thyroid (hypothyroidism) are very lethargic, cold and pale with thinning hair and zilch for a metabolism. These people feel like they are moving around with a heavy body with very little power and motivation. Some of them are actually overweight due to weak metabolism. In Chinese Medicine, these individuals suffer from Yang deficiency that there are not enough Qi and Fire to function.

Causes of Thyroid conditions in the view of TCM

 • Heredity

We are born with a certain amount based on your parent’s health at the time of conception. The essence energy is then stored in the Kidney and used a little a day for each functioning. Constitutional factors include congenital deficiency and prenatal malnourishment, both of which may play role in development of thyroid deficiency.

 • Over Work or Over Stress

Literally, you worked and/or played too hard and often without adequate rest appropriate for your life stage, health and constitution. This leads to a collapse of Yang and Qi (energy, for an oversimplified definition) in the body–you snuffed out the fire by using up all the oil (Yin).

 • Lack of digestive vitality

Irregular dietary intake, excessive consumptions of raw and cold foods will injure Stomach and Spleen system. Ideally, we make the Qi that our body uses daily by properly ingesting foods and transforming them into vital essence, nutrients, Qi and Blood. When our digestion is weak or we have irregular eating habit the system declines. In times of need, our body will utilize Kidney Water, our stored essence, to keep the system going. Kidney Water, unlike Qi and Fire, is not a renewable substance which lead to the following two conditions. Read more about Healthy Diet.

 • Overuse of stimulants

Powerful foods like coffee, caffeine, chocolate, sugar, and guarana may give us a kick now and then, but they often don’t replenish or return much to the body. They can lead to adrenal exhaustion. It’s a matter of balance, if you find yourself requiring a strong stimulant daily take a look at whether you are getting enough rest, proper nourishment and exercise. Read more about 7 steps to cut down on coffee consumption.

 • Overexertion

Overexertion and exhaustion of Kidney system by physical, mental or sexual activities is also one of contributing factors of hypothyroidism. In Women the depletion of Essence and Blood from repeated births will directly drain the Kidney, Liver and Spleen. It is apparent that hypothyroidism is the result of both Qi and Blood deficiency which gradually develops into the Yang and eventually Yin deficiency.

TCM treatment for Thyroid conditions

TCM uses a personalized approach to treating disease—one that's based on an individual's specific symptoms and that may include any of a number of practices commonly used by Chinese medicine practitioners. For these reasons, TCM offers no standardized medications or therapies for thyroid disease. It is important for you to receive management from a properly trained TCM professional.

Acupuncture

Acupuncture involves inserting very thin needles into the skin at specific points on the body that coordinate with particular pathways of Qi —the energy that flows through the body, which plays many roles in a person's overall health and wellbeing. By targeting these pathways, or meridians, a TCM practitioner aims to bring back into balance a disruption of qi believed to cause pain and other symptoms of a disease.

The British Acupuncture Council cites a number of specific ways in which acupuncture has been found to be potentially useful for treating thyroid disease, such as:

 • Increasing levels of thyroid hormones in the people with hypothyroidism

 • Lowering levels of thyroid hormones in patients with hyperthyroidism

 • Reducing sensitivity to pain and stress, as well as promoting relaxation by acting on specific areas of the brain

 • Increasing the release of the chemical adenosine, which decreases sensitivity to pain

 • Improving muscle stiffness and joint mobility by increasing blood circulation in small blood vessels, which aids dispersal of swelling

 • Reducing inflammation by promoting the release of vascular and immunomodulatory factors

TCM herbs

Traditional Chinese medicine makes use of the leaves, roots, stems, flowers, and seeds of plants for the treatment of disease; these items are transformed into decoctions (liquids made by heating or boiling), granules, or powders. Herbs may be used alone or combined into what are called formulas. Those that might be given to one thyroid patient won't necessarily be the same as the herbs or formulas prescribed for someone else with the same diagnosis.

632 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page