top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Trenutno stanje rabe TKM pri zdravljenju raka na prsih- prava študija, izvedena v Avstraliji

Updated: Dec 26, 2019


Raba tradicionalne kitajske medicine (TKM) pri pacientih, ki bolehajo za rakom na prsih, je v porastu. Nekaj raziskav je raziskovalo kompleksnost odnosa, doživetih izkušenj, prepreke in doživljanja ozdravljenih bolnikov, ki so kot del poti zdravljenja uporabili TKM.

Ta članek preiskuje izkušnje ozdravelih bolnikov, prednosti (ali tudi ne) in doživljanje ob rabi TKM.

Sodelujoči so se TKM poslužili kot obliko samopomoči in kot dopolnilo, ne kot alternativa, standardni oskrbi. Na splošno je 100 % udeležencev uporabilo akupunkturo, 62 % se je poslužilo kitajskega zeliščarstva, 23 % je poseglo po Qigongu in 23 % jih je izbralo kitajsko terapijo z dieto. Udeleženci v raziskavi so poročali o opaznih rezultatih in zdravstvenih koristih po rabi TKM, ki so segali vse od izboljšanih mehanizmov shajanja s stanjem, olajšanja stresa in stranskih učinkov standardnega zdravljenja pa do uresničitve želje po proaktivnosti na poti zdravljenja in lokusa kontrole. Nekateri so omenjali tudi potrebo po prenehanju zdravljenja zaradi boljšega počutja in da je terapevtski odnos z izvajalcem zelo pomemben.

Odkrito je bilo, da akupunktura pomaga ženskam pri mobilnosti in lajšanju bolečin, s čimer so se zmanjšali končna tesnoba in občutki izgube.

Ena izmed ključnih tem, ki se je pojavila, je okrepitev pacientov z možnostjo, da so proaktivni pri lastni oskrbi in dobrem počutju. TKM zdravljenja so bila proces odkrivanja in so bila označena, da ženskam omogočajo lokus kontrole, kar jih krepi pri poseganju po praktičnih strategijah pri obvladovanju in lajšanju simptomov. Ta psihološka preobrazba jih je postavila na pozitivno pot samopomoči in jim omogočila, da ponovno zacvetijo [28,29,30]. Izkušnje, pridobljene pri preobrazbi, so prinesle pozitivne življenjske spremembe na področjih vse od delovnega mesta pa do odnosov. Ta metoda samopomoči in aktivnega prisostovanja pri zdravljenju jih je postavila na pozitivno usmerjeno pot, v stanje spodbujene vzdržljivosti in jim omogočila shajanje s svojim zdravstvenim stanjem. [31].

“H”—’’ Morda je psihološko, vendar mislim, da s poseganjem po TKM zdravljenji narediš nekaj, da si pomagaš. Namen zdravljenj z akupunkturo sta bila preprečitev vrnitve raka in ohranjanje mojega zdravja.’’

Zaznan razpon zdravstvenih koristi rabe TKM je segal od olajšanja stresa do zmanjšanja stopnje stranskih učinkov standardne oskrbe, ta pa sta bila navedena za eni glavnih koristi rabe.

Slabost in nizke vrednosti hemoglobina zaradi kemoterapije, utrujenosti, limfoedema, vročinskih oblivov, nespečnosti in nočnih oblivov, tesnobe in depresije sta imeli na ženske bremenilne učinke s številnimi simptomi, ki so se pojavljali v skupkih. Večina izmed žensk je doživela pozitivne učinke akupunkture in nobena ni poročala o škodljivih stranskih učinkih zaradi zdravljenja.

“A”—“Pokazalo se je dramatično izboljšanje na področju s stranskimi učinki tamoxifena kot so slabost, vročinski oblivi in nočni oblivi ter v kakovosti mojega spanca.’’

“F”—“Po akupunkturi sem posegla, da bi si pomagala pri vročinskih oblivih in nočnih oblivih. Zagotovo mi je pomagala in če se ti simptomi povrnejo, grem na terapijo akupunkture in popolnoma izginejo. Pri stvareh, ki jih počnem, se počutim uravnoteženo, preprosto se počutim bolje. Zdi se mi zelo učinkovita.’’

“G”—’’ Pri limfoedemi sem se poslužila akupunkture, če me je začela boleti roka. Izvajalec se je posvečal temu, da bi mi povrnil v roko občutek. Moja prsnica je bila prav tako preobčutljiva in onkolog mi je za to ponudil zdravila! Zatekla sem se akupunkturi in Qigongu in tu so se pojavile res znatne koristi.’’

Zaključek: tu se izrazi jasna potreba po razumevanju potreb ozdravelih bolnikov raka na prsih po fizični in psihični podpori, medtem ko ti želijo ponovno prevzeti nadzor nad svojim življenjem po tej izkušnji z boleznijo. Potrebnih je še več raziskav, da bi lahko izmerili in ocenili te rezultate ter prepoznali vedenje, ki ga izražajo ozdraveli bolniki za rakom pri iskanju oskrbe svojega zdravja med in po akutni stopnji zdravljenja, ki se osredotoča na njihove fizične, čustvene in duševne potrebe. Namen teh rezultatov je zgled za bodoče vzorce raziskav in ocenitev ter razvoj podpornih storitev, ki se osredotočajo na pacienta in celotne zdravstvene rezultate, skupno odločanje in kakovost življenja.

Celotni članek:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5590056/

prevod: Tanja Topić

 

Current Usage of Traditional Chinese Medicine for Breast Cancer- A real study in Australia

The use of Traditional Chinese Medicine (TCM) by breast cancer patients is growing. Few studies have examined the complexity of breast cancer survivors’ attitudes, lived experiences, barriers, and perceptions in using TCM as part of their treatment journey. This article examines breast cancer survivors’ experiences, perceptions of, and benefits (or not) in using TCM.

Participants used TCM as a form of self-help and as a complement, not an alternative, to standard care. Overall, 100% of the participants used acupuncture, 62% used Chinese herbal medicine, 23% used Qigong, and 23% used Chinese dietary therapy. Participants reported perceived outcomes and health benefits from TCM usage ranging from increased coping mechanisms, relieving stress and side-effects of standard treatment, the desire to be pro-active in the treatment journey, and to have a locus of control. Some cited the need to have “time-out” and the therapeutic relationship with the practitioner as being important.

Acupuncture was found to help women with mobility and pain reduction, thereby reducing financial anxiety and feelings of loss.

One of the key themes to emerge was empowerment of patients to be pro-active in their care and well-being. TCM treatments were a process of discovery and were found to give the women a locus of control, empowering them to take practical strategies to manage and minimize symptoms. This psychological transformation put them on a positive self-help path and allowed them to “flourish” [28,29,30]. The experiences of transformation brought about positive life changes from work to relationships. This mode of self-help and being an active part of the treatment put them on a positive path, nurtured resilience, and enabled coping [31].

“H”—“Maybe it is psychological, but I think you are doing something to help yourself by having TCM treatment. The acupuncture treatments were to prevent the cancer coming back and to keep me healthier”.

A range of health benefits were perceived from using TCM, with stress relief and reducing side-effects of standard care cited as the main benefits of use.

Nausea and low blood count from chemotherapy, fatigue, lymphoedema, hot flushes, insomnia and night sweats, anxiety, and depression had an overwhelming effect on the women, with many symptoms occurring in clusters. Most of the women experienced positive benefits from acupuncture, and no-one reported any adverse effects from their treatment.

“A”—“It has made a dramatic improvement with side-effects of ‘tamoxifen’ such as nausea, hot flashes, and night sweats as well as my sleep”.

“F”—“I had acupuncture to help with hot flashes and night sweats. It definitely helped, and if these symptoms come back I have acupuncture and it completely goes away. I feel more balanced in what I do, I just feel better. I have found it very effective”.

“G”—“With my lymphoedema, I had acupuncture if my arm was beginning to ache. The practitioner worked on getting feeling back in the arm. My sternum was hypersensitive too and the oncologist offered me a drug for that! I used acupuncture and Qigong and there has been really quite substantial benefit”.

Conclusion: there is a clear need to understand breast cancer survivors’ needs for physical and psychological support as they aim to regain control over their life through their experience of illness. More studies are needed to measure and evaluate these outcomes and to help identify breast cancer survivors’ healthcare seeking behaviours, during and after the acute treatment stage that addresses their physical, emotional, and spiritual needs. These results aim to inform future research design and evaluate and develop support services that are patient-centred and focus on whole health outcomes, shared decision-making, and quality of life.

Full article: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5590056/

74 views

Comments


bottom of page