top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Zdravljenje kapi s TKM: pregled z dokazi podprte medicine

Updated: Feb 28, 2021


Številni sploh niso seznanjeni s TKM ali so glede nje skeptični. Žal tudi znotraj kitajske družbe nekateri ljudje verjamejo, da ni kitajska medicina nič več kot primitivno vraževerje. Najpomembneje pa je, da ne verjamejo, da lahko TKM pomaga pri zdravljenju. Kljub temu pa so nekateri posamezniki, ki izkusijo ali so priča zdravilni moči TKM, zelo prepričani, da gre pri TKM za „pravo zdravljenje“. Odnos do TKM je med zdravniki in laiki različen, vse od slepega verjetja do druge strani, ki vse izjemno zanika.

Z dokazi podprta medicina je definirana kot natančna, jasna in razumna uporaba najboljših dokazov, na voljo v dani situaciji, za odločanje o negi posameznega pacienta. Praksa z dokazi podprte medicine pomeni integracijo individualnih kliničnih strokovnih znanj z najboljšimi zunanjimi kliničnimi dokazi, pridobljenimi s sistematičnim raziskovanjem. V dveh desetletjih od pojava gibanja z dokazi podprte medicine je to povzročilo spremembo paradigme, ki je postala standard moderne zdravstvene prakse, ki jo je povzdignila na višjo raven in jo naredila natančnejšo, učinkovitejšo in varnejšo.

Kljub vedno večji prisotnosti uporabe TKM in zanimanja za njene terapevtske koristi po vsem svetu, se temeljna težava, zaradi katere je zahodnjaška medicina ne priznava in ne vključuje v splošni zdravstveni sistem, skriva v pomanjkanju dokazov z vidika z dokazi podprte medicine. Da bi se lahko TKM znanstveno uporabljala za paciente, ki bi lahko imeli od nje koristi, mora dokazati svojo učinkovitost in varnost z metodami, ki jih uporablja splošna medicina, kar pomeni, da morajo ti biti skladni z medicino, podprto z dokazi.

Oglejmo si, kakšne koristi prinaša TKM pacientom, ki so doživeli kap.

Ali akupunktura in terapije, povezane z njo, dodatno koristijo pacientom z motnjo pri požiranju, ki so utrpeli kap in prejemajo običajno konvencionalno nego?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18646136

 • Udeleženci: 66 pacientov z motnjo pri požiranju v 30 dneh po ishemični ali hemoragični kapi (povprečna starost: 62,1 let, starostni obseg: od 41 do 79 let, odstotek moških: 62 %).

 • Posredovanje: Ročna in elektroakupunktura na lasišču, vratu in/ali telesu (tretmaji po 30 minut dnevno, 7 dni. Potrebni 3 tretmaji v dvodnevnih intervalih).

 • Rezultati: V primerjavi z običajnimi tretmaji je dodatno zdravljenje z akupunkturo in terapijami, povezanimi z njo, znatno povečalo obseg zaznanih izboljšanj simptomov.

Ali ročna ali elektroakupunktura koristita odraslim invalidnim pacientom, ki so doživeli kap?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20167912

 • Udeleženci: 5650 odraslih pacientov (> 18 let) z invalidnostjo zaradi ishemične ali hemoragične kapi v akutnem stanju (1 mesec po kapi) ali z invalidnostjo zaradi kapi (0,8 to 24 let po kapi). Med 53 poskusi jih je bilo 42 izvedenih na celinski Kitajski, 6 v Evropi, 4 v Združenih državah Amerike, 1 v Hong Kongu in 3 na Tajvanu.

 • Posredovanje: Ročna ali elektroakupunktura na lasišču, vratu in/ali telesu (povprečno trajanje zdravljenja: 4,5 tedne, vse od 2 do 10 tednov).

 • Rezultati: V primerjavi z zdravljenjem brez akupunkture ali z lažno akupunkturo je osnovno zdravljenje z akupunkturo pokazalo znatno izboljšanje pri rehabilitaciji (pridobljeno razmerje obetov (pridobljeno RO): 4,33, 95 % interval zaupanja: od 3,09 do 6,08). Izboljšanje pri rehabilitaciji je bilo veliko pri pacientih na celinski Kitajski (pridobljeno RO: 4,49, 95 % interval zaupanja: od 3,16 do 6,39), a ne tako veliko pri pacientih izven celinske Kitajske (pridobljeno RO: 3,33, 95 % interval zaupanja: od 0,75 do 14,88). Določeni dejavniki lahko vplivajo na približek učinka, vključno z državo izvora, ročna akupunktura v primerjavi z elektroakupunkturo, uporaba navideznega nadzora in poročanje o naključnosti.

Ali je kombinacija predpisanih zelišč in zdravljenja s tradicionalno kitajsko medicino (TKM) učinkovita pri zdravljenju po ishemični kapi?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26291978

 • Udeleženci: 252 pacientov, ki jih je prizadela ishemična kap (povprečna starost: 62 let, popolno upoštevanje predpisanega zdravljenja in skupina sindroma TKM, 63 let in nepopolno upoštevanje predpisanega zdravljenja ter skupina sindroma TKM).

 • Posredovanje: Vrsta formul TKM za zdravljenje sindroma v 21 dnevih po kapi. Formule so se spreminjale dnevno v skladu s sindromom TKM.

 • Rezultati: V primerjavi z nepopolnim (le 1 formula) upoštevanjem predpisanega zdravljenja in sindroma TKM je bila pri popolnem upoštevanju znatno zmanjšana pogostost uriniranja ali inkontinence po enotedenskem zdravljenju. Kljub temu sta bila pri nepopolnem (le 1 formula) upoštevanju predpisanega zdravljenja in sindroma TKM znatno zmanjšana nočno potenje ter dispepsija po enotedenskem zdravljenju.

Prevod: Klara Lubej

Vir fotografije: internet

_________________

TCM: Stroke treatment: evidence-based medicine review

Evidence-based medicine (EBM) is defined as “the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients.” The practice of evidence-based medicine means integrating individual clinical expertise with the best available external clinical evidence from systematic research. In just over two decades since its first introduction, the EBM movement has created a paradigm shift to become the standard of modern medical practice, elevating it to a higher level and with greater accuracy, efficacy, and safety.

Despite the growing prevalence of TCM usage and the worldwide interest in its therapeutic benefits, the fundamental issue hindering its acceptance by the Western medicine community and integration into mainstream healthcare is still the lack of robust evidence from the EBM perspectives. In order for TCM to be rationally used for patients who may benefit from it, it is essential for TCM to demonstrate its efficacy and safety by high-level evidence using methods which are accepted in the evaluation of mainstream medicine, that is, in accordance with evidence-based medicine.

So let’s take a look into what TCM can offer for stroke patients.

Is the addition of acupuncture and related therapies providing extra benefits to post-stroke patients with dysphagia who are receiving usual conventional care?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18646136

 • Participants: 66 patients with dysphagia within 30 days after the onset of ischaemic or haemorrhagic stroke (mean age: 62.1 years, age range: 41 to 79 years, male %: 62%).

 • Intervention: Manual and electro-acupuncture administered on scalp, neck and/or body (treatment session 30 minutes daily for 7 days. 3 treatment sessions required, at 2-day intervals).

 • Results: Compared to usual treatment alone, addition of acupuncture and related therapies significantly increased the rate of marked symptom improvement.

Is manual or electro-acupuncture beneficial for adult patients with disability after stroke?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20167912

 • Participants: 5650 adults patients (>18 years) with disability due either to ischemic or hemorrhagic stroke within acute status (1 month after stroke) or in disability (0.8 to 24 years post stroke). Among all 56 trials, 42 trials were conducted in mainland China, 6 in Europe, 4 in the United States, 1 in Hong Kong and 3 in Taiwan.

 • Intervention: Manual or electro acupuncture were administered on scalp and/or body (average treatment duration 4.5 weeks, range from 2 to 10 weeks).

 • Results: Compared to no extra treatment or sham acupuncture, the addition of acupuncture to baseline treatment showed significant improvement on rehabilitation (pooled odds ratio (pooled OR): 4.33, 95% CI: 3.09 to 6.08). The improvement on rehabilitation was still significant for patients in mainland China (pooled OR: 4.49, 95% CI: 3.16 to 6.39) but not significant for patients outside of mainland China (pooled OR: 3.33, 95% CI: 0.75 to 14.88). Several factors may affect the effect estimate, including country of origin, manual versus electric acupuncture, the use of sham control and the reporting of randomization.

Is correspondence of herbal prescriptions and traditional Chinese medicine (TCM) syndrome effective in treating ischemic stroke?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26291978

 • Participants: 252 patients with ischemic stroke (mean age: 62 years in complete correspondence of prescriptions and TCM syndrome group, 63 years in incomplete correspondence of prescriptions and TCM syndrome group).

 • Intervention: A series of TCM syndrome-oriented formulas during 21 days after stroke onset. Formulas were changes daily according to the TCM syndrome.

 • Results: Compared to incomplete (only 1 formula) correspondence of prescriptions and TCM syndrome, complete correspondence significantly reduced frequency of micturition or urinary incontinence after treatment for 1 week. However, incomplete (only 1 formula) correspondence of prescriptions and TCM syndrome significantly reduced night sweating and dyspepsia after treatment for 1 week.

81 views

Comments


bottom of page