top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Akupunktura za zdravljenje migrene: priporočilo Ameriške fundacije za migreno

Updated: Nov 24, 2022

To je preveden članek iz American Migraine Foundation (Ameriške fundacije za migreno), ki se mi zdi zelo jasno napisan za vsako osebo, ki ni seznanjena z rabo akupunkture za zdravljenje migrene. Na koncu članka so omenjeni mešani učinki akupunkture na migreno. To je nekaj, kar v moji ordinaciji pogosto srečam. Več vam bom pojasnila v prihajajočem članku ‘resničnih primerov zdravljenja migrene s pomočjo TKM.

Vodič po akupunkturi za paciente z migreno

Ko standardni medicini ne uspe olajšati bolečin zaradi migrene, je veliko pacientov željnih raziskati tudi druge metode zdravljenja. Akupunkturo so razvili na starodavnem Kitajskem in vključuje prebadanje določenih telesnih območij z iglo, da bi ublažili bolečino. Glede na kitajsko prakso obstaja vzdolž telesa 14 meridianov in če obstaja motnja energije na kateremkoli od njih, temu sledi bolečina. Medtem ko obstaja mnogo raziskav, ima akupunktura mešane odzive v skupnosti ljudi, ki trpi za migreno.

Tu so glavna dejstva, ki jih je pametno poznati preden se odločite za naročanje konzultacije pri specialistu.

Razumevanje akupunkture kot potencialna možnost za zdravljenje migrene

Glede na nedavno sistematično oceno 22 kliničnih poskusov, ki so vključevali 4958 ljudi, obstajajo dokazi, da akupunktura zmanjšuje pogostost glavobolov pri posameznikih z migreno in da so učinki podobni tisti opazovani skupini, ki je prejela preventivna zdravila. Pogostost glavobolov pri posameznikih se je znižala za 50% ali več pri skoraj 59% posameznikov, ki so prejeli akupunkturo, ta učinek pa je trajal več kot 6 mesecev.

Kako deluje

Akupunktura je namenjena vzdrževanju uravnovešenega energijskega pretoka (ki se imenuje Qi) vzdolž meridianov. Akupunkturist bo iglice namestil na specifične akupresurne točke, ponavadi vzdolž hrbta ali vratu, kjer lahko upočasnijo širjenje bolečine. Včasih namestitev iglic spremlja nežna masaža glave. Zdravljenje poteka približno eno uro, pacientom pa se svetuje, da se poslužijo vsaj šestih zdravljenj, običajno enkrat na teden. Akupunkturist lahko predlaga tudi prehranske spremembe. Na primer: kofein lahko poslabša migreno in nekateri akupunkturisti verjamejo, da je motilec energijskega pretoka po telesu.

Ni popolnoma jasno, kako akupunktura lajša bolečino ali lajša migreno. Vsesplošno prepričanje je, da aktivira poti v možganih, ki so odgovorne za ublažitev bolečine.

Kot je situacija pri večini zdravljenj migrene, pacienti skozi akupunkturo doživljajo mešane uspehe. Jane Elliot, reporterka pri BBC, je mislila, da nič ne more ozdravit njene migrene, je bila pri zdravljenju doživela velik uspeh in sedaj živi brez migrene. Tu je nekaj, kar so naši sledilci v Facebook skupini Move Against Migraine (Gibanje proti migreni) želeli deliti o svoji izkušnji z migreno:

‘Poslužujem se akupunkture in zdi se mi koristen pripomoček. Od nje ne pričakujte čudeža, da bo takoj odstranila vašo bolečino. Vendar mislim, da res znižuje intenzivnost bolečine, ko redno hodim na akupunkturo.’ -Sara

‘Delovala je pri mojih bolečinah v vratu, vendar ni bila tako učinkovita pri migreni. Morate jo poskusiti, morda vam bo pomagala.’ -Judy

‘ Zame je redna akupunktura postala nepogrešljiv del mojega obvladovanja migrene. Pomagala mi je ozdraveti od kronične migrene in pretiranega jemanja zdravil izpred mnogih let in mi danes še vedno pomaga pri redkih epizodnih napadih. Najprej ko sem začela z zdravljenji, je trajalo nekaj časa, da sem lahko videla prve učinke, vendar sta se potrpežljivost in vztrajnost izplačali.’ Sharon

‘Opravila sem 10 zdravljenj in se po njih počutila sproščeno, vendar ni imela vpliva na mojo migreno. ‘ -Mary

Na splošno se Ameriška fundacija za migreno strinja z zaključkom, da je lahko terapija z akupunkturo najmanj šestih zdravljenj dragocena možnost zdravljenja za tiste posameznike, ki so željni iti skozi ta postopek. Kakorkoli, dolgoročna učinkovitost za več kot eno leto je še negotova in potrebuje nadaljnje raziskave.

Če vas zanima o akupunkturi kaj več, vas prosimo, da na naši spletni strani obiščete knjižnico z viri.

Izvirni članek lahko najdete na tej spletni strani: https://americanmigrainefoundation.org/understanding-migraine/acupuncture-and-migraine-finding-a-combination-that-sticks/

prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet

 

Acupuncture for migraine: a recommendation from American Migraine Foundation

This a translated article from the American Migraine Foundation which I find very clearly written for a person who is unfamiliar with acupuncture for migraine. At the end of the article, mixed effects for migraine by acupuncture are mentioned. This is what I often encounter in my practice. I will explain more in my article “real cases of migraine treatment by TCM”.

A guide to acupuncture for migraine patients

When traditional medicine hasn’t helped ease your migraine pain, many migraine patients are eager to explore other methods of treatment. Acupuncture was developed in ancient China, and involves piercing specific areas of the body with a needle to alleviate pain. According to the Chinese practice, there are 14 meridians along the body, and if there is a disturbance of energy along these meridians, pain or illness can ensue. While there is plenty of research, acupuncture has mixed reviews in the migraine community. Here’s what we think people with migraine need to know about acupuncture before scheduling a consultation with a specialist.

Understanding acupuncture as a potential migraine treatment option

The research Based on a recent systematic review of 22 clinical trials involving 4985 people, there is evidence that acupuncture reduces the frequency of headache in individuals with migraine, and that the effect may be similar to that observed with preventive medications. The frequency of headache is dropped by 50% or more in up to 59% of individuals receiving acupuncture and this effect can persist for more than 6 months.

How it works Acupuncture is meant to keep the energy flow (called “qi”) balanced along the meridians. An acupuncturist will place needles at specific pressure points, usually along a person’s back or neck where they can slow pain transmission. Sometimes, a gentle head massage accompanies the placement of the needles. Treatment takes about an hour, and patients are advised to undergo at least six sessions, usually once a week. The acupuncturist may also suggest dietary changes. For example: caffeine can exacerbate migraine, and some acupuncturists believe it disrupts the flow of the body. It’s not completely clear how acupuncture eases pain or decreases migraine. The overarching belief is that it activates pathways in the brain that are responsible for turning pain off.

Patient Experiences As is the case with most migraine treatments, acupuncture patients have experienced mixed success. Jane Elliot, a BBC news reporter who thought nothing could cure her migraine, had huge success and is now migraine-free. Here’s what some followers in our Move Against Migraine Facebook group had to say about their experience with acupuncture:

“I use acupuncture and find that it’s a useful tool. Don’t expect it to be a miracle or take all of your pain away, but I think it does knock down my pain level a bit when I go regularly.” -Sara “It worked for my neck pain but it wasn’t as effective for my migraine. You should try it, it might help you.” -Judy

“For me, regular acupuncture is an essential part of my migraine management. It helped me remit from chronic migraine and medication overuse many years ago and keeps me at infrequent episodic attacks today. When I first started treatments, it took a while to see any effect but patience and persistence paid off.” -Sharron

“I did 10 sessions and felt very relaxed after, but no impact on migraine.” -Mary

Overall, the American Migraine Foundation agrees with the conclusion that a course of Acupuncture of at least six treatment sessions can be a valuable treatment option for those individuals willing to undergo the procedure. However, long-term effectiveness beyond one year is uncertain and requires further research.

If you are interested in learning more about acupuncture for migraines, please visit the resource library on our website.

The original article can be found here:

https://americanmigrainefoundation.org/understanding-migraine/acupuncture-and-migraine-finding-a-combination-that-sticks/

142 views

Comments


bottom of page