top of page
 • Aku Energija

Kako akupunktura pomaga pri išiasu

Updated: May 25, 2023

Različne oblike bolečine pri išiasu

Ishialgična bolečina (išias) običajno prizadene le eno stran telesa, kjer se bolečina širi od spodnjega dela hrbta/zadnjice navzdol po nogi. Ko se jih vpraša, kaj občutijo, običajno naši pacienti opišejo sledeče:

 • bolečina v zadnjici ali nogi, ki se poslabša ob sedenju,

 • žareč občutek, ščemenje ali pekoč občutek, ki se širi navzdol po nogi,

 • šibkost, otopelost in težavno premikanje noge ali stopala,

 • neprestana bolečina na eni strani zadnjice,

 • zbadajoča, ostra bolečina, ki otežuje stanje pri miru.

Ishialgična bolečina in njeni vzroki

Ishialgična bolečina je simptom globlje ležečega zdravstvenega stanja v spodnjem predelu hrbta. Ishiatični živec izvira v spodnjem predelu hrbta, poteka preko zadnjice ter navzdol po zadnjem delu vsake noge. Deleži ishiatičnega živca so razvejani v različne predele nog, kot npr. meča ali prste. Do ishialgične bolečine pride, ko obstajajo neposredni strukturni dejavniki ali pritisk ishiatičnega živca na spodnji del hrbta, kot je križ. To se zgodi, ko je spodnji del hrbta akutno poškodovan ali pa je rezultat dolgotrajnejše degeneracije ledvenega predela. Lega bolečine v nogah je odvisna od točke, kjer je ishiatični živec pritisnjen.

Najobičajnejši vzroki za ishialgično bolečino

 • degenerativna bolezen diska (okvara oz. razpadanje diskov, ki zagotavljajo zaščito med hrbtnimi vretenci),

 • ledvena spinalna stenoza (zožitev hrbteničnega kanala),

 • spondilolisteza (zlom v delu vretenca, ki je oblikovan kot krilo, kar povzroči, da vretence zdrsne naprej preko spodnjega vretenca),

 • nosečnost (večji pritisk na ledveni predel hrbtenice),

 • lumbalna hernija diska (zaščita med vretenci je potisnjena na zunanji del hrbtenice).

Kakšni so fiziološki učinki akupunkture pri lajšanju bolečine?

Z vstavljanjem majhnih iglic na specifična mesta telesa se sproži odziv živčnega sistema. Ta odziv vodi možgane do:

 • sprostitve kaskade naravnih protibolečinskih snovi (endorfinov in enkefalinov),

 • zvišanja krvnega pretoka na bolečem področju,

 • sprostitve mišic bližnjega območja.

Kako s TKM zdravimo ishialgično bolečino

Najobičajnejše zdravljenje za ishialgično bolečino vključuje operacijo za popravek temeljnih strukturnih težav spodnjem delu hrbta, epiduralne injekcije s steroidi, protibolečinska zdravila in vročo/mrzlo terapijo. Redna akupunkturna zdravljenja nudijo varno in nežno alternativo obvladovanja bolečine. Velik del naših bolnikov z išiasom se je zelo dobro odzval na akupunkturo, tako za akutno lajšanje bolečin kot tudi za pomoč pri obvladovanju in reševanju stanja skozi čas. Čeprav akupunktura ne more pozdraviti strukturnih težav spodnjega dela hrbta, ki povzročajo išias, je uporabna oblika zdravljenja za obvladovanje bolečine z zelo malo stranskimi učinki.

Kitajska zeliščna zdravila za ishialgično bolečino

S celovito kitajsko zeliščno lekarno so lahko naši pacienti deležni koristi kitajske zeliščne medicine. Glede na specifično stanje posameznika in njegovo konstitucijo posebej sestavimo in prilagodimo vsak zeliščni pripravek. Pri odločanju glede sestavin mešanice uporabljamo naslednje tehnike:

 • analiziramo pacientove simptome,

 • merimo srčni utrip,

 • opazujemo jezik.

Tako se bo vsaka formula razlikovala od pacienta do pacienta glede na njegove potrebe. Funkcija teh zelišč je ublažitev bolečine, zmanjšanje vnetja in regulacija krvnega pretoka.

Izvedene raziskave glede učinkovitosti akupunkture na ishialgično bolečino

Meta-analiza je pokazala, da je akupunktura klinično relevantna možnost za išias [1]

Ta meta analiza je primerjala 122 različnih raziskav z namenom določitve klinične učinkovitosti raznolikih strategij lajšanja išiasa. Raziskovalci so odkrili statistično znatno izboljšanje pri pacientih, ki so bili deležni akupunkture. Ta študija nam je pokazala, da obstaja raznolik nabor možnosti, vrednih razmisleka, ko pride do lajšanja ishialgične bolečine, in da ima akupunktura lahko določeno terapevtsko vrednost, še posebej ko je uporabljena skupaj z drugo tehniko obvladovanja bolečine.

Akupunktura je pokazala, da ima na išias učinek lajšanja bolečine [2]

Ta raziskava je primerjala 2 metodi lajšanja ishialgične bolečine z akupunkturo. Metoda 1 je uporabljala 1-2 iglici na glutealnem predelu. Metoda 2 je posegla po večih iglicah na različnih točkah telesa skupaj z 1-2 iglicama na glutealnem predelu. Raziskovalci so odkrili, da sta obe metodi uspešni, kjer je metoda 1 prinesla nekoliko večje olajšanje. To odkritje ponazarja, da lahko za lajšanje ishialgične bolečine zadošča že zelo malo iglic, dokler so točke primerno izbrane.

Za več informacij ali za rezervacijo svojega prvega obiska nas prosimo kontaktirajte preko telefona ali e-pošte.


Viri:

 

How acupuncture works for sciatica

Different types of sciatic pain

Sciatic pain (sciatica) usually affects only one side of the body, with the pain extending from the lower back/buttocks down the leg. When asked to specify what they’re feeling, our patients with sciatic pain describe the following:

 • pain in the buttocks or leg that worsens with sitting,

 • burning, tingling, or searing pain down the leg,

 • weakness, numbness or difficulty moving the leg or foot,

 • constant pain on one side of the buttocks,

 • shooting, sharp pain making it difficult to stand.

Sciatic pain and its causes

Sciatic pain is a symptom of an underlying medical condition of the lower back area. The sciatic nerve originates in the lower back, runs through the buttocks, and down the back of each leg. Portions of the sciatic nerve branch to various areas of the leg, like the calf or toes. Sciatic pain occurs when there is a structural impingement or compression of the sciatic nerve in the lower back. This occurs when there is an acute injury to the lower back or can be the result of long-term degeneration of the lumbar area. The location of the painful symptoms in the leg depends on where in the lower back the sciatic nerve is being compressed.

Common causes of sciatic pain

 • Degenerative disc disease (the breakdown of the discs that provide cushion between the vertebrae),

 • lumbar spinal stenosis (narrowing of the spinal canal),

 • spondylolisthesis (a fracture in the wing-shaped portion of a vertebrae that causes it to slip forward over another vertebrae),

 • pregnancy (increased pressure on the lumbar spine)

 • herniated lumbar disc (the cushion between vertebrae is pushed to the outer portion of the spine).

How does acupuncture work physiologically for pain relief?

By inserting small needles into specific sites on the body, the needles trigger a response from the nervous system. This response from the nervous system leads our brain to:

 • release a cascade of natural painkillers (endorphins and enkephalins),

 • increase blood flow to the painful area,

 • relax the muscles in the surrounding area.

How we treat sciatic pain with TCM

The most common treatments for sciatic pain involve surgery to repair the underlying structural issues in the lower back, epidural steroid injections, pain killers, and hot/cold therapy. Regular acupuncture treatments offer a safe and gentle alternative for pain management. A large proportion of our patients with sciatica have responded quite well to acupuncture, both for acute pain relief, and also for help with managing and resolving their condition over time. While acupuncture cannot heal the structural issues of the lower back that cause sciatica, it is a useful treatment for the management of the pain with very little side-effects.

Chinese herbal medicine for sciatic pain

With a full Chinese herbal pharmacy, our patients with sciatic pain can also reap the benefits of Chinese herbal medicine. We custom formulate every herbal preparation for the patient’s specific condition and constitution. To decide which herbs will make up the mixture, we use the following diagnostic techniques:

 • analyze the patient’s symptoms,

 • measure the pulse,

 • observe the tongue.

While each formula will vary depending on the needs of the individual. These herbs function to alleviate pain, reduce inflammation, and regulate blood flow.

Research on the effectiveness of acupuncture for sciatic pain

Meta-analysis shows acupuncture a clinically relevant option for sciatica [1]

This meta-analysis compared 122 different studies to determine the clinical effectiveness of various treatment strategies for sciatica. Researchers found a statistically significant improvement in patients who received acupuncture. This study shows us that there are a variety of options to consider when treating sciatic pain and that acupuncture can be of particular therapeutic value, especially when coupled with other pain-management techniques.

Acupuncture shown to have pain-relieving effect on sciatica [2]

This study compared 2 methods for treating sciatic pain using acupuncture. Method 1 used 1–2 needles in the gluteal area. Method 2 called for several needles at various points on the body along with 1–2 needles in the gluteal area. Researchers found both methods to be successful, with method 1 providing slightly more relief. This finding is an indication that very few needles can be used to treat sciatic pain, as long as proper point selection is maintained.

For more information or schedule your first appointment, please contact us on phone or email.


Source:

Comments


bottom of page