top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Akupunktura: pregled znanstvenih dokazov

Updated: Jan 1, 2023

Število dokazov za delovanje akupunkture eksponentno narašča

Število raziskav o akupunkturi kot metodi zdravljenja je v zadnjih 20 letih eksponentno naraslo, kar dvakrat hitreje kot število raziskav v konvencionalni medicini. V tem obdobju je bilo v 60 različnih državah opravljenih več kot 13.000 študij, ki so vključevale na stotine metaanaliz; slednje so združile rezultate več tisoč različnih raziskav na živalih in ljudeh. Preučeno je bilo več različnih kliničnih področij, kot so na primer bolečine, rak, nosečnost, kap, duševne motnje, motnje spanja in vnetja.

Povzetek dokazov za delovanje akupunkture

Pri skoraj 1.000 sistematskih pregledih akupunkture je dojemanje rezultatov pravi izziv. Na srečo je leta 2010 celotno bazo podatkov povzel Avstralski oddelek za veterane. Ta povzetek je leta 2014 posodobil Ameriški oddelek za veterane, ponovno pa sta ga leta 2017 posodobila John McDonald in Stephen Janz, avtorja projekta dokazovanja učinkovitosti akupunkture.

“Učinkovitosti akupunkture ni več možno pripisati placebo učinku, niti trditi, da je koristna le pri zdravljenju bolečin v skeletnih mišicah.” STEPHEN JANZ

Projekt dokazovanje učinkovitosti akupunkture je preveril učinkovitost akupunkture pri 122 terapijah na 14 kliničnih področjih. Dokaze delovanja so našli pri 117 različnih zdravstvenih stanjih.

“Naša študija je našla dokaze učinkovanja akupunkture za 117 zdravstvenih stanj, pri nekaterih se je izkazala za bolj učinkovito, pri nekaterih za manj. Akupunktura se smatra kot varna metoda zdravljenja – v kolikor jo izvaja strokovnjak – pri nekaterih primerih se je izkazala tudi kot stroškovno učinkovita. Število in kvaliteta raziskav o učinkovitosti akupunkture se povečuje.” Acupuncture Evidence Project, str. 55

Pregled sistematičnih recenzij učinkov akupunkture

Dokazi za pozitivne učinke akupunkture so našli pri naslednjih stanjih:

Dokazi za potencialne pozitivne učinke:

Kljub temu, da za delovanje akupunkture pri več različnih kliničnih stanjih obstaja veliko dokazov, je za uvajanje rezultatov raziskav v smernice uradne medicine potreben čas. Novejša recenzija je pregledala klinične smernice in priporočila po svetu, ki so jih ustvarile različne skupine, vključno z vladnimi zdravstvenimi organizacijami in skupinami specialistov z različnih področij medicine.

V obdobju 27 let so našli 2189 pozitivnih priporočil za akupunkturo za 204 različnih zdravstvenih problemov. Večino so jih našli v smernicah objavljenih v Severni Ameriki, Evropi in Avstraloaziji. Ta uradna priporočila kažejo, da so dokazi za učinkovitost akupunkture zdaj priznani s strani strokovnjakov za medicino in niso več le 'alternativa'. Prav res, ti novi podatki kažejo, da je akupunktura ena izmed najbolj priporočenih terapij v moderni medicini.


 

Acupuncture: An Overview of Scientific Evidence

Evidence For Acupuncture Is Growing Exponentially

Research into acupuncture as a medical treatment has grown exponentially in the past 20 years, increasing at twice the rate of research into conventional biomedicine. Over this period, there have been over 13,000 studies conducted in 60 countries, including hundreds of meta-analyses summarizing the results of thousands of human and animal studies. A wide-variety of clinical areas have been studied, including pain, cancer, pregnancy, stroke, mood disorders, sleep disorders and inflammation, to name a few.

Summarising Acupuncture’s Evidence

With nearly 1,000 systematic reviews of acupuncture, getting a sense of what the evidence shows can be a challenge. Fortunately, the entire literature base was summarized in 2010 by the Australian Department of Veteran Affairs. This review was updated in 2014 by the US Department of Veteran Affairs and then again in 2017 by John McDonald and Stephen Janz, the authors of the Acupuncture Evidence Project.

“It is no longer possible to say that the effectiveness of acupuncture can be attributed to the placebo effect or that it is useful only for musculoskeletal pain.” STEPHEN JANZ

The Acupuncture Evidence Project reviewed the effectiveness of acupuncture for 122 treatments over 14 clinical areas. They found some evidence of efect for 117 conditions.

“Our study found evidence for the effectiveness of acupuncture for 117 conditions, with stronger evidence for acupuncture’s effctiveness for some conditions than others. Acupuncture is considered safe in the hands of a well-trained practitioner and has been found to be cost-effective for some conditions. The quality and quantity of research into acupuncture’s effectiveness is increasing.” Acupuncture Evidence Project, p55

Review of Systematic Reviews of Acupuncture for Numerous Conditions

Evidence of positive effect:

Evidence of potential positive effect:

While acupuncture shows high-level clinical evidence for dozens of conditions, translating trial research into official medical guidelines can take time. A recent review examined clinical guideline recommendations from around the world made by a variety of groups, including government health institutions and medical specialty groups.

Over a 27 year period, they found 2189 positive recommendations for acupuncture for 204 health problems, mainly in guidelines published in North America, Europe and Australasia. These official recommendations indicate that acupuncture’s evidence is now acknowledged by medical experts and that acupuncture is no longer ‘alternative.’ Indeed, this new data shows that acupuncture is one of the most widely recommended treatments in modern medicine.


Comments


bottom of page