top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Tradicionalna kitajska medicina pri zdravljenju raka

Updated: Jan 23, 2022

V preteklih letih se je pojavil trend vključevanja TKM zdravljenja v konvencionalno medicino v poskusu, da bi v nadaljnje optimizirali rezultate zdravljenja, zmanjšali stopnjo stranskih učinkov operacije, obsevanj in kemoterapij, izboljšali imunsko funkcijo in zvišali stopnjo preživetja.


S prevzemanjem holističnega stališča iz teorije TKM je zdravljenje obširen sistem koriščenja tradicionalnih medicinskih načel s tem, da bi uresničili naslednja cilje:

 1. Zmanjšanje tumornih gmot oz. antineoplastični učinek. Načela TKM zdravljenja pri antineoplastičnem zdravljenju vključujejo: napadanje, raztapljanje, premikanje, razstrupljanje, razreševanje patogenih dejavnikov, segrevanje in krhanje tumorjev.

 2. Preprečitev oblikovanja in napredovanja pri razvijanja raka. Načela TKM pri zdravljenju z antikancerogeno in antimutageno dejavnostjo vključujejo uravnoteženje in krepitev hranilne in branilne Qi ter odstranjevanje patogenih dejavnikov.

 3. Prilagajanje imunskega sistema in preprečitev imunskega zaviranja s krepljenjem Qi, krvi, jina in janga, uravnoteženjem pretoka in porazdelitve ter spodbujanjem izgradnje in metabolizma telesnih tekočin.

 4. Izboljšanje funkcij regulacije endokrinega sistema. Uravnajte pretok Qi in stimulirajte pretok krvi ter okrepite jang.

 5. Izboljšanje in zaščita strukture in funkcij organov. Povečajte pretok jina in janga drobovja in črevesja.

 6. Okrepitev prebave in absorpcije hranil ter izboljšanje metabolizma. Pospešite, zvečajte pretok energij in okrepite delovanje trebuha ter vranice.

 7. Zaščita kostnega mozga in hematopoietičnih funkcij. Negujte in okrepite svoje jedro in bistvo.

 8. Zvečanje učinkovitosti operacije, obsevanj, kemoterapije in hormonske terapije z zelišči, ki znižujejo odpornost na zdravila in povečujejo periferni krvni pretok. Uravnotežite pretok Qi, pospešite in okrepite pretok krvi.

 9. Preprečitev, blažitev in nadzor škodljivih stranskih učinkov (kot so slabost, bruhanje, utrujenost, nespečnost in bolečine) in bolezni, ki jih povzročajo terapije za zdravljenje raka (kot so strupenost za srce in jetra). Zaščitite drobovje, uravnajte in preusmerite tok Qi.

Številni zeliščni poparki in prevretki so bili izoblikovani z namenom, da bi dosegli zgoraj naštete cilje. Zelišča so izbrana tako glede na njihovo tradicionalno uporabo kot tudi glede na sodobne farmacevtske in klinične raziskave zelišč posamezno in v skupkih.

Za več informacij se prosim posvetujte s TKM izvajalcem.

prevod: Tanja Topić

 

Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Cancer

In recent years there has been a trend to integrate TCM treatment with conventional medicine in an attempt to further optimise the treatment outcomes, minimise the side effects of surgery, radiation and chemotherapy, increase immune function and improve survival. By adopting the holistic perspective of TCM theory, the treatment is a comprehensive system of utilising traditional medical principles to affect the following goals:

 1. Tumour load reduction or antineoplastic effect. TCM treatment principles of antineoplastic action include: attacking, dissolving, moving, detoxifying, resolving pathogenic factors, warming, and cooling down the tumours.

 2. Prevent the formation and development of cancer. TCM principles of treatment with anticarcinogenic and antimutagenic action include harmonising and strengthening nutritive and defensive qi and clearing pathogenic factors.

 3. Modulate the immune system and prevent immune suppression by tonifying qi, blood, yin and yang, harmonising flow and distribution, and promoting production and metabolism of body fluids.

 4. Enhance the regulating function of the endocrine system. Regulate the flow of qi, invigorate the flow of blood and tonify yang.

 5. Enhance and protect the structure and function of the organs. Tonify yin and yang of the viscera and bowels.

 6. Strengthen the digestion and absorption of nutrients and improve metabolism. Invigorate, tonify and strengthen the Stomach and Spleen.

 7. Protect bone marrow and haematopoietic function. Nourish and tonify essence.

 8. Increase effectiveness of surgery, radiation, chemotherapy and hormonal therapy with herbs that lower drug resistance and increase peripheral blood flow. Harmonise the flow of qi, move and invigorate the flow of blood

 9. Prevent, ameliorate and control adverse side effects (such as nausea and vomiting, fatigue, insomnia and pain) and diseases caused by cancer therapy (such as cardiac toxicity and hepatic toxicity). Protect the viscera, regulate qi, redirect the flow of qi.

Many herbal decoctions have been designed to achieve the above-stated goals. The herbs are chosen according to both their traditional use and to some modern pharmacological and clinical research about them individually and in groupings.

For more information, please consult TCM practitioner.

184 views

Kommentare


bottom of page