top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Oktober, mesec ozaveščanja o raku na prsih

Updated: Aug 18, 2021


Oktober je mesec ozaveščanja o raku na prsih in ob tej priložnosti bi z vami rada delila nekaj modrosti iz kitajske medicine. Pri ozaveščanju se je pomembno osredotočiti na to, kako ga na prvem mestu preprečimo oz. preprečimo ponovitev bolezni. Tradicionalna klasika kitajske medicine, Kanon interne medicine rumenega cesarja, ki je bila napisana pred 3 tisočletji, jasno trdi, da je najboljši način obvladovanja bolezni preprečitev le-te.

Preventiva pride v različnih oblikah. Seveda je najboljši način preventive sploh preprečitev pojava bolezni, vendar vemo, da bo človeško telo neizogibno utrpelo škodo zaradi degeneracije ali nenadzorljivih okoljskih dejavnikov. Zato nas to vodi do druge oblike preventive, to je proaktiven odnos do zdravja z upočasnjevanjem poslabšanja oz. z drugimi besedami vzdrževanje naše maksimalne zmogljivosti kar se da dobro.

Proaktivnost je ključ

Čeprav morda imate v družinski zgodovini pojav prsnega raka in je v vaših genih, to ne pomeni, da se bo gen sam po sebi izrazil. V teoriji TKM je genetska informacija vrsta Ledvične sistemske funkcije. Je osnova gradnje in prirojene gradilne energije. Na žalost nekateri ljudje dedno nosijo nekatere nečistosti in napake. Stanje je enako situaciji, ko je hiša nekaterih ljudi postavljena na boljši legi in pri nekaterih na slabši. Če imate gen za raka, to pomeni, da morate biti za svoje zdravje veliko bolj proaktivni kot nekdo drug, ki ga nima.

Holistično stališče glede vzdrževanja zdravja

Naša telesa neprestano delajo na tem, da vzdržujejo osnovne življenjske funkcije, ravnotežje in zdravje- da opravlja funkcije, kot so prebava, odpornost, regeneracija, nadzor čustev, biološka ura itd. TKM teorija verjame, da so v našem telesu 5 glavnih sistemov, razne vrste vitalnih energij (Qi, kri, voda, ogenj, duh) in gladko pretočni energijski kanali (meridiani), ki opravljajo zgoraj navedeno delo.

Vodilno načelo TKM je, da diagnoza bolezni temelji na določanju globlje ležečih vzorcev neravnotežja, bodisi je to diagnosticiranje običajnega prehlada ali raka. Pri običajnem prehladu je ta vzorec lahko vdor zunanjega patogena, pri raku na prsih je to lahko ‘stagnacije jetrnega Qi’ ali ‘primanjkljaj ledvičnega Qi’. Nekatere bolezni so nagnjene k sledenju določenih vzorcev ali k temu, da prizadenejo določene organske sisteme. To je pri raku običajen primer.

TKM patologija prsnega raka

Z ozirom na kitajsko medicino so glavni vzorci in faktorji, ki prispevajo k pojavu prsnega raka, mraz, stagnacija in primanjkljaj Qi energije (to pomeni, da vaši organi nimajo dovolj energija za optimalno izvajanje funkcij). Qi energija kot gonilna sila za življenje je kot toplota v naravi, torej ko je ni dovolj, nekdo lahko občuti mraz. Ljudje z rakom se pogosto mrzli. Če se to skozi čas nadaljuje, potem prav tako Qi in kri stagnirata, kar prispeva k oblikovanju bule. To ne pomeni, da če ste pogost mrzli, da boste zboleli za rakom; to je le eden izmed globlje ležečih vzorcev med mnogimi. Mraz se lahko izrazi na vse možne načine, ne samo kot rak. Torej je pri zdravljenju glavni cilj segrevanje telesa, prekinitev stagnacije ter povečevanje in krepitev vsesplošne energije.

Če pri akupunkturistu iščete pomoč pri preventivi ali zdravljenju raka na prsih, bo ta za vas identificiral globlje ležeče vzorce disharmonije in vas na podlagi tega zdravil. Akupresurne točke in zelišča so izbrana za popravljanje teh vzorcev in obnovitev ravnotežja. Zelišča so zaužita v telo, da z njimi naslovite prirojena neravnotežja, prav tako pa so lahko uporabljena specifično za bolečine in okrevanje po poškodbi. Obstajajo mnoga zelišča, ki imajo zdravilne učinke proti raku, z vlogo, da prekinejo stagnacijo, očistijo strupenost in zreducirajo gmote in nakopičene snovi; in zelišča, ki negujejo ter pomagajo pri gradnji odpornosti in moči ter ščitijo telo.

Kako je lahko TKM vključena v vaše vodenje svojega zdravja

TKM, skupaj z akupunkturo in zelišči, je lahko uporabljena na vseh stopnjah zdravljenja raka- od preventive do zgodnje diagnoze, med običajnim zdravljenjem z zdravili pa vse do takrat, ko so tovrstna zdravljenja že končana ali vzdolž vaše osebne poti s katerimkoli načinom zdravljenja raka, ki ste ga sami izbrali. Če so se na vaših prsih začeli pojavljati znaki in simptomi bolezni, potem sta 1-2 zdravljenji na teden povsem zadosti, dokler simptomi ne izginejo. Načrt zdravljenja bo posamezno prilagojen in izoblikovan, da bo zadostil vašim potrebam, prav tako se lahko o njem pogovorimo med vašo konzultacijo.

prevod: Tanja Topić

 

October Breast Cancer Awareness Month

It is breast cancer awareness month and I would like to use this opportunity to share some wisdom from Chinese Medicine. An important focus of this awareness is how to prevent it from occurring in the first place or from recurring after a diagnosis. The Traditional Chinese Medicine Classic, Yellow Emperor's Inner Canon, which was written 3 millennia ago, clearly states that the best way to manage disease is by prevention. Prevention comes in different forms. The best way of course is to prevent disease from happening at all, but we know that the human body will inevitably suffer from degenerations or uncontrollable environmental factors. So that leads us to the second form of prevention, a proactive attitude of health by slowing down the deterioration, or in other words, to maintain our maximal performance the best way we could.

Proactiveness is the key

Even if you have a family history of breast cancer and it is in your genes, that does not mean that the gene will express itself. Genetic information is a type of Kidney system function in the TCM theory. It is a blueprint of construction and congenital building energy. Unfortunately someone carries some impurities or defaults. The situation is like someone has a house in better position and some do not. If you do possess the cancer gene, it means that you need to be much more proactive about your health than someone who does not.

A Holistic Perspective to Maintain Health

Our bodies are constantly working to maintain basic functions, balance and health—to do things like digestion, immunity, regeneration, control of emotions, biological clock, etc. The TCM theories believe that that are 5 main systems, all sort of vital energies (Qi, Blood, Water, Fire, Spirit) and a smoothly circulating energy channels (meridians) to do the job.

A guiding principle of TCM is that diagnosis of disease is based on determining underlying patterns of imbalance, whether it is diagnosing a common cold or cancer. With the common cold the pattern might be a external pathogen invasion, with breast cancer it may be ‘liver Qi stagnation’ or ‘kidney Qi deficiency.’ Some diseases tend to follow certain patterns, or affect certain organ systems. This is often the case with cancer.

TCM Pathology of Breast Cancer

The main patterns and factors contributing to breast cancer according to Chinese medicine are cold, stagnation, and Qi deficiency (this means your organs do not have enough energy to perform their functions optimally.) Qi as a motive force for life is warm in nature, so when there is not enough, one can feel cold. Often people with cancer run cold. If this continues over time, then both Qi and blood can stagnate contributing to a creation of a lump. This doesn’t mean that if you run cold, you’re going to get cancer, this is just one underlying pattern along with others. Cold can manifest in all kinds of ways, not just as cancer. So in treatment, the goal is to warm the body, break up stagnation, and increase and strengthen overall energy.

If you come to an acupuncturist seeking help with prevention or treatment of breast cancer, the practitioner would identify underlying patterns of disharmony for you and treat accordingly. Points and herbs are chosen to correct these patterns and restore balance. Herbs can be taken internally to address constitutional imbalances and can also be used topically for pain and injury recovery. There are many herbs that have an anti-cancer effect to break up stagnation, clear toxicity, and reduce masses and accumulations; and also herbs that nourish to build immunity and strength and protect the body.

How TCM Can Be Integrated in Your Health Management

TCM, including acupuncture and herbs, can be used at any stage of cancer treatment—from prevention to early diagnosis, during conventional treatment, to after those treatments are completed, or alongside your personal journey in however you chose to treat your cancer. If you are starting to shows signs or symptoms of disease in the breast, then 1-2 treatments/week is more sufficient until symptoms subside. Treatment plans will be individually tailored to meet your specific needs, and can be discussed during your consultation.

90 views

Comments


bottom of page