top of page
  • Aku Energija

5 stvari, ki jih morate vedeti o kitajski medicini

Updated: Jan 30, 2023

Tradicionalna kitajska medicina (TKM) je pristop zdravljenja, ki je bil osnovan na Kitajskem več kot tisoč let nazaj. Zdravniki TKM-ja uporabljajo zelišča, prehrano, akupunkturo, ventuze in qigong za preprečevanje ali zdravljenje zdravstvenih težav. [Preberi več: Bolezenska stanja, ki jih lahko zdravimo s TKM]

Akupunktura je z leti v zahodnem svetu pridobila visoko stopnjo priljubljenosti in pohval. Vendar pa je kitajska zeliščna medicina še vedno napačno razumljena, kar ljudem preprečuje, da bi lahko preizkusili močne zdravilne lastnosti. Da bi lažje razumeli kitajsko medicino, smo sestavili seznam 5 najboljših stvari, ki jih morate vedeti o kitajski medicini.

1. TKM temelji na filozofiji ravnovesja z naravo

Glavna filozofija TKM-ja je, da je človeško telo samoregulirajoč sistem. Notranjost telesa se uravnava tako, da doseže ravnotežje med posameznimi deli. Ko je telo v optimalnem in dinamičnem ravnovesju, smo dobrega zdravja. Če telo samo ne more doseči tega ravnovesja, se bodo začele razvijati zdravstvene težave. TKM zdravniki skušajo prepoznati in odpraviti neravnovesja v telesu z edinstvenim razumevanjem človeškega telesa in narave, imenovanim "Filozofija petih elementov".

Povzeto iz Svetovne fundacije za tradicionalno kitajsko medicino: "Pet elementov je celovita predloga, ki organizira vse naravne pojave v pet glavnih skupin ali vzorcev v naravi. Vsaka od petih skupin - Les, Ogenj, Zemlja, Kovina in Voda - vključuje kategorije, kot so letni čas, smer, podnebje, stopnja rasti in razvoja, notranji organ, tkivo telesa, čustva, vidik duše, okus, barva, zvok. . . kategorije so na videz neomejene. Pet elementov odraža globoko razumevanje naravnega zakona, univerzalnega reda, na katerem temeljijo vse stvari v našem svetu... Zagotavlja glavni načrt, ki prikazuje, kako narava vpliva na telo in kako različne dimenzije našega bivanja vplivajo druga na drugo."

2. Kitajska medicina obravnava osnovni vzrok težave, ne le simptome

Pogosto je lažje samo popiti tabletko in se znebiti simptomov, kot pa odkriti, kaj je glavni vzrok težave. Stavek, ki ga boste pogosto slišali pri vsakem zdravniku kitajske medicine, je: "Zdravljenje vzroka, ne le simptomov". Morda bo trajalo nekaj časa, da se pozdravi osnovni vzrok težave, vendar bo zdravljenje temeljnega vzroka preprečilo, da bi se težava vrnila in obenem odpravilo simptome.

Simptomi so znak, da je v telesu prisotno neravnovesje in/ali pomanjkanje. TKM uporablja okvir petih elementov, da bi ugotovili vzrok, ki je povezan s simptomi, ki jih kaže telo, na primer:

Če imate alergijo, se lahko pojavijo simptomi, kot so srbenje, rdečica v očesu, hkrati z nelagodjem v nosu in grlu - ti simptomi so v skladu s TKM-jem zakoreninjeni v vaših jetrih. Torej namesto zdravljenja simptomov enega za drugim, TKM poskuša vzpostaviti optimalno ravnovesje v vašem jetrnem sistemu.

3. Ena zeliščna formula se lahko uporablja za reševanje različnih težav hkrati

Ena kitajska zeliščna formula se lahko uporablja za zdravljenje različnih težav. Kot že omenjeno, TKM poskuša gledati in delovati na telo kot celoto in obvladovati simptome tako, da poišče globlji vzrok. To tudi razloži, zakaj se lahko uporabljajo ista zelišča v nekaterih popolnoma nesorodnih telesnih stanjih v sodobni medicini.

4. Ni fiksnega recepta niti univerzalnega zdravljenja v TKM-ju, ki bi ustrezal vsem

Podobno kot v sodobni medicini je tudi v TKM-ju odmerjanje in intenzivnost zdravil oz. zelišč pomembna. Zdravniki TKM-ja lahko prilagodijo recept vsakemu posamezniku glede na njegovo fizično stanje. Kot rezultat tega, TKM rastlinskih zelišč in terapij ni mogoče kupiti brez strokovnega posvetovanja in nasvetov.

Enako velja tudi za akupunkturno zdravljenje. Akupunkturne točke je treba previdno izbrati s pravilno intenzivnostjo stimulacije. Niso tudi vsi posamezniki primerni za močno stimulacijsko akupunkturo, včasih tudi druge metode, kot sta npr. moksibustija ali ventuze, ki lahko delujejo bolje kot akupunktura. Torej mora vaš TKM zdravnik najprej preveriti stanje vašega ravnovesja in izbrati najbolj varno in učinkovito zdravljenje za vas.

5. Kitajska medicina se izvaja v različnih oblikah

Kitajska zeliščna dopolnila so na voljo v različnih oblikah. Najbolj tradicionalen način je, da uporabimo zavitek suhih zelišč in ga skuhamo doma. Dandanes jih izdelujejo na bolj priročne načine, kot so tablete, kapsule ali granule.

Tudi za akupunkturo obstajajo različni slogi akupunkture ali medicinskega qigonga ali kombinacija japonskih borilnih veščin, celo nekaj sodobne medicine. Zato ne bodite presenečeni, če novi zdravnik TKM-ja ne opravi enakega zdravljenja kot na zadnjem srečanju, ki ste ga imeli, vendar bi lahko bili vsi učinkoviti, vsak na svoj način.

 

5 Things You Need To Know About Chinese Medicine

Traditional Chinese medicine (TCM) is a healing approach that originated in China thousands of years ago. TCM practitioners use herbs, diet, acupuncture, cupping, and qigong to prevent or treat health problems. [Read more: Conditions that can be treated with TCM]

Acupuncture has gained a lot of popularity and praise over the years in the Western world. However, Chinese Herbal Medicine is still misunderstood which keeps people away from the powerful healing properties. To help you better understand Chinese Medicine we have put together the top 5 things you need to know about Chinese Medicine.

1. TCM is Based on a Philosophy of Balance with Nature

The main philosophy behind TCM is that the human body is a self-regulating system. Internally, the body regulates itself to achieve a balance between each part. When the body is in an optimal and dynamic balance, then we are in good health. If the body is unable to achieve this balance itself, health issues will start to develop. TCM practitioners seek to identify and correct imbalances within the body by using a unique understanding of the human body and nature called “Five Elements Philosophy”.

Quoting from the Traditional Chinese Medicine World Foundation, “The Five Elements are a comprehensive template that organizes all natural phenomena into five master groups or patterns in nature. Each of the five groups—Wood, Fire, Earth, Metal, and Water—include categories such as a season, a direction, climate, stage of growth and development, internal organ, body tissue, emotion, aspect of the soul, taste, color, sound . . . the categories are seemingly limitless. The Five Elements reflect a deep understanding of natural law, the Universal order underlying all things in our world….It provides a master blueprint that diagrams how nature interacts with the body and how the different dimensions of our being impact each other.

2. Chinese Medicine Treats The Root Cause Of The Problem, Not Just The Symptoms

It is often easier to just pop a pill and get rid of the symptoms than discovering what the root cause of the problem is. A phrase you will often hear from any Chinese Medicine practitioner is ‘treat the cause, not just the symptoms’. It may take a little longer to heal the root cause of the problem but healing the root cause will prevent the issue from returning and will eliminate the symptoms along with it.

Symptoms are a sign that imbalance and or deficiency are present in the body. TCM uses the five element framework to determine the root cause which correlates to the symptoms the body is exhibiting, for example:

When you suffer from allergies you may witness symptoms such as itchiness, redness in your eye along with discomfort in your nose and throat, according to TCM these symptoms are rooted in your Liver. So instead of treating symptoms one by one, TCM tries to restore the optimal balance in your Liver system.

3. One Herbal Formula Can Be Used To Address Multiple Issues At The Same Time

One Chinese herbal formula can be used to treat multiple issues. As mentioned above, TCM tries to work on the body as a whole and manage the symptoms by finding a deeper root cause, this also explains why the same herbs can be used in some completely irrelevant conditions in modern medicine.

4. No Fixed Recipe nor one-size fits all treatment in TCM

Similar to modern medicine, dosage and intensity of medication matters. TCM practitioners are able to adjust the recipe of each prescription according to the patient’s physical condition. As a result, TCM herbal medicines and treatments cannot be purchased without professional consultation and advice.

The same goes for acupuncture treatment as well. The acupoints need to be selected carefully with a right intensity of stimulation. Not everyone is suitable for strong stimulation acupuncture or sometimes other methods like Moxa or cupping could work better than acupuncture. So your TCM practitioner should check your status of balance and choose the most safe and effective treatment for you.

5. Chinese Medicine Comes In Variety of Forms

Chinese herbal supplements are available in various forms. The most traditional way is to use a pack of dry herbs and cook it at home. But nowadays they are made in more convenient ways like in tablets, capsules or granules.

Even for acupuncture, there are different styles of acupuncture or medical Qigong or a combination of Japanese martial arts, even some modern medicine. So do not be surprised if a new TCM practitioner does not perform the same treatment as the last one you had, but they could all be effective in their own way.Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page