top of page
 • Aku Energija

Koliko različnih vrst akupunkture obstaja? Spoznajte jih

Updated: Apr 20, 2023

Akupunktura kot oblika zdravljenja in lajšanja bolečine ter simptomov številnih bolezni in zdravstvenih stanj še naprej pridobiva na svetovni priljubljenosti.

Ko slišite, da je nekdo bil na akupunkturi, vam na misel pride le ena ideja. Vendar je pojem ‘akupunktura’ postal na nek način vsezajemajoč za številne različne vrste zdravljenj, ki so na voljo pacientom. Glede na to, da je akupunktura starodavna oblika zdravljenja, se je tekom obstoja dopolnila tudi z nadgradnjami in uveljavljanjem le-teh tekom ponavljanj. Zdaj obstaja veliko različnih oblik akupunkture, kjer ima vsaka svoje močne točke pri zdravljenju različnih zdravstvenih stanj. Vedno je dobro biti osveščen, zato smo sestavili seznam najobičajnejših zdravljenj, ki običajno padejo pod ‘dežnik’ pojma akupunkture.

Tradicionalna (orientalska) akupunktura

 1. Starodavna kitajska vrsta (TKM) akupunkture je ena najstarejših oblik akupunkture, ki se jo dandanes izvaja po vsem svetu brez neprekinjene tradicije. Slednja sega več tisoč let nazaj.

 2. Dr. Tan tip akupunkture je oblika kitajske akupunkture, ki ima svoje korenine močno zasidrane v akupunkturni teoriji. Dodatne teorije, ki jih je postavil Dr. Tan, so se le naložile nanje.

 3. Akupunktura mojstra Tung je oblika kitajskega stila akupunkture, ki temelji na dolgi liniji družinske tradicije. Ta sega več sto let nazaj. Uporabljajo se številne različne akupunkturne točke, kjer se ravnajo po TKM vrsti.

 4. Korejska akupunktura je veja akupunkture na kitajski način. Ročna akupunktura je edinstvena za korejsko akupunkturo. Princip je precej podoben ušesni akupunkturi.

 5. Japonska akupunktura je druga veja akupunkture na kitajski način in obsežno temelji na akupunkturi, ki se izvaja na Kitajskem.

 6. Vietnamska akupunktura je tudi veja akupunkture na kitajski način in je tudi močno osnovana na akupunkturi, ki se izvaja na Kitajskem.

 7. Trebušno akupunkturo je nekaj desetletij nazaj izumil Dr. Bo. Temelji na teoriji klasične akupunkture in je priljubljena za lajšanje kronične bolečine.

 8. Marmapunktura je vrsta akupunkture, ki se izvaja v indijski ajurvedski medicini.

 9. Šamanska akupunktura je duhovno vodena oblika zdravljenja, ki sodeluje tudi z duhovnimi zdravilci. Ti vodijo akupunkturista pri izbiri točk za stimulacijo. Ta oblika je pogosteje izvajana s strani Qigong mojstra ali pri reiki terapiji.

Akupunktura tradicionalne kitajske medicine (TKM)

Tradicionalna kitajska medicina (TKM) je sistem zdravstvene oskrbe, ki temelji na starodavnih načelih, ki izvirajo na vzhodu izpred 2000 let nazaj. TKM akupunktura se osredotoča na aktiviranje telesu lastnega zdravilnega mehanizma in je bila zgodovinsko rabljena za zdravljenje širokega razpona zdravstvenih stanj. [Preberi več: Akupunktura: pregled znanstvenih dokazov]

Teorija, ki stoji za akupunkturnim zdravljenjem, pravi, da zdravemu delovanju telesa poveljuje pretok ‘qi’ energije (običajno se jo prevaja kot ‘energija’) skozi sistem energijskih kanalov pod kožo. Ko je ta pretok qi energije poškodovan, se pojavi bolezen. Z vstavljanjem iglic na različne točke vzdolž kanalov se lahko telesu povrne ravnovesje in bolezen izgine.

Zdravljenje s TKM akupunkturo je holistično in temelji na posamezniku. Pacienti dobijo diagnozo, razlikovanje med sindromi in so seznanjeni s principom zdravljenja, posledično tudi izbiro točk ali predpisanimi zelišči glede na TKM teorijo.

Zahodna ali moderna akupunktura

Nemalo nazaj so fizioterapevti, kiropraktiki, medicinske sestre in zdravniki začeli z izvajanjem ‘akupunkture’ po opravljanju krajšega tečaja. Zelo pogosto je regulativa akupunkture na tem področju nepopolna ali še ni razjasnjena.

 1. Zahodno medicinsko akupunkturo izvaja širok obseg delavcev in profesionalcev zdravstvene oskrbe ter diplomantov z izkušnjami v zdravstvu. Akupunkturo uporabljajo: kot dodatek svoji primarni zdravniški vlogi; za raziskavo z zdravstvene ali raziskovalne perspektive; v podporo interesu ali možnosti rabe v zasebni ordinaciji. [Preberi več: TKM vs zahodna medicina]

 2. Suha akupunktura ali ‘akupunktura ‘sprožilne točke’. Je učinkovita in smotrna oblika tehnike za zdravljenje mišične bolečine in miofascialne disfunkcije. Pogosto jo izvajajo fizioterapevti. Suha akupunktura ali intramuskularna stimulacija (IMS) je tehnika, ki jo je razvil Dr. Chan Gunn. Je izjemno učinkovita za sproščanje prekomerno aktivnih mišic, ki vsebujejo sprožilne točke. Pristop temelji na načelih zahodne anatomije in nevrofiziologije, kjer se uporabljajo enake filamentne iglice kot jih uporabljajo akupunkturisti.

 3. Aurikuloterapija je specializirana dopolnilna terapija, ki temelji na starodavni praksi kitajske medicine. Je akupunkturni mikrosistem, ki odseva celotni notranji telesni sistem na ušesu - na podoben način kot refleksologija ali iridologija. Ušesno akupunkturo so obsežno razvili v Evropi, med glavnimi je bil Dr. Paul Nogier. Bil je francoski nevrolog in fizik, ki se ga smatra za ‘očeta moderne aurikuloterapije’. Je oblika akupunkture, ki je različica alternativne prakse. Ušesna akupunktura je široko rabljena s strani zdravnikov in ostalih strokovnjakov zdravstvene nege. V Franciji, Nemčiji, Italiji, Grčiji in ZDA se je poslužujejo kot samostojno obliko.

 4. Mikrosistemska akupunktura temelji na dobro definiranih območjih telesa, kot so dlan, stopalo in uho, ki se odzivajo na vse organe in ostale dele telesa. Dokazi prikazujejo, da stimuliranje teh predelov, običajno z iglicami, lahko pomaga pri obravnavi simptomov npr. tesnobe ali splošnega stresa.

 5. Akupunkturo petih elementov je osnoval Anglež JR Worsley in je zahodna oblika akupunkture. Akupunktura petih elementov ne obstaja v vzhodni Aziji in s strani Kitajske in Avstralije, kjer je akupunktura regulirana, ni uradno priznana.

Kako dolgo traja priučitev določenega načina akupunkture?

Čas, ki je potreben za izučitev različnih vrst akupunkture, se spreminja od vrste do vrste. Traja vse od 30 ur za zahodni stil pa do 3500 ur za tradicionalne načine. V Kanadi, Avstraliji in vzhodnoazijskih državah, kot so Kitajska, Hong Kong, Koreja, Japonska in Vietnam, je akupunktura regulirana. Za izvajanje akupunkture mora oseba tekom usposabljanja doseči določene kriterije. V teh državah lahko akupunkturo izvajajo samo strokovnjaki zdravstvene nege, ki izvajajo tradicionalno kitajsko medicino..

V državah, kjer akupunktura ni regulirana, jo lahko izvaja vsakdo z medicinskega področja, področja zdravstvene oskrbe ali komplementarne medicine, in sicer po osnovnem usposabljanju 30-300 ur v obliki tečaja med vikendi.

S tem, ko je akupunktura v številnih državah zahodnega sveta nejasno regulirana, so ljudje neozaveščeni glede tega, kako najti uglednega akupunkturista. Vedno izberite enega iz akreditiranega združenja za akupunkturo. V njem so akupunkturisti, za katerimi je preko 3000 ur usposabljanja.

 

Know the Different Types of Acupuncture

Acupuncture continues to grow across the world as a popular treatment for pain and symptoms of a number of diseases and conditions.

Most of the time when you hear that someone has received acupuncture, you have one thing in mind. However, the term “acupuncture” has sort of become a catch-all for many different types of treatments that are available to patients. Since acupuncture is an ancient treatment, there have been updates and iterations over the years. Now, many different forms of acupuncture are out there, with their own strengths at treating different conditions. It’s always good to be informed, so we’ve put together a list for you of the most common types of treatments that often fall under the “acupuncture” umbrella.

Traditional (oriental) Acupuncture

 1. Ancient Chinese type (TCM) acupuncture is one of the oldest forms of acupuncture practiced in the world today with an unbroken tradition dating back thousands of years.

 2. Dr. Tan type acupuncture is a form of Chinese acupuncture with its roots firmly in acupuncture theory. Additional theories by Dr Tan are then layered on top.

 3. Master Tung type acupuncture is a form of Chinese style acupuncture that's based on a family lineage tradition dating back hundreds of years. It uses different acupuncture points to the TCM type.

 4. Korean acupuncture is a branch of Chinese style acupuncture. Hand acupuncture is unique to Korean acupuncture and is similar in respect to auricular acupuncture.

 5. Japanese acupuncture is another branch of Chinese style acupuncture and is heavily based on acupuncture practiced in China.

 6. Vietnamese acupuncture is also a branch of Chinese style acupuncture and again is heavily based on acupuncture practiced in China.

 7. Abdominal acupuncture was invented by Dr. Bo a few decades ago and is based on classical acupuncture theory and is popular for chronic pain.

 8. Marmapuncture is a type of acupuncture practiced in Ayurveda medicine from India.

 9. Shamanic acupuncture is a spiritually guided form of treatment that uses spirit healers to guide the acupuncturist in their selection of points to stimulate. This is more often practiced by Qigong master or reiki therapy.

Traditional Chinese Medicine (TCM) Acupuncture

Traditional Chinese Medicine (TCM) is a healthcare system based on ancient principles that originated in the East over 2000 years ago. TCM acupuncture concentrates on activating the body’s own healing mechanism and has been used historically to treat a wide range of conditions. [Read more: Acupuncture: An Overview of Scientific Evidence]

The theory behind acupuncture treatment is that the healthy functioning of the body is governed by the flow of “qi” (often translated as “energy”) through a system of channels under the skin. When this flow of qi is impaired, illness occurs. By inserting fine needles at various points along the channels, the body’s balance can be restored and the illness resolved.

Treatment of TCM acupuncture is holistic and individual-based. Patients receive a diagnosis, syndrome differentiation and treatment principles and consequently point selection or herbal prescription according to TCM theory.

Western Or Modern Acupuncture

More recently, physiotherapists, chiropractors, nurses and doctors have started performing 'acupuncture' after doing a short course. Very often regulation of acupuncture in this area is incomplete or vague at present.

 1. Western Medical Acupuncture is practised by a range of health care professionals and postgraduates with clinical medical experience who use acupuncture either as: an adjunct to their primary medical role; or to explore from a scientific or research perspective; or to support interest or option to use in private practice. [Read more: TCM vs Western Medicine]

 2. Dry Needling or “Trigger Point Acupuncture”. This is an effective and efficient technique for the treatment of muscular pain and myofascial dysfunction and often performed by physiotherapists. Dry needling or intramuscular stimulation (IMS) is a technique developed by Dr. Chan Gunn and is extremely effective for relaxing overactive muscles, which contain trigger points. The approach is based on Western anatomical and neuro-physiological principles using the same filament needles used by acupuncturists.

 3. Auricular Acupuncture is a specialized complementary therapy based upon the ancient Chinese practice of acupuncture. It is a Microsystem of Acupuncture, which reflects the entire body on the ear, in a similar way to reflexology or iridology. Auricular Acupuncture was largely developed in Europe by Dr. Paul Nogier, a French neurologist and physician who is considered the “Father of modern auriculotherapy“, a version of acupuncture, an alternative medicine practice. Auricular Acupuncture is widely used by medical doctors and other healthcare professionals as a therapy in its own right in France, Germany, Italy, Greece and the USA.

 4. Microsystems acupuncture is based on well-defined areas of the body, such as the hand, foot and ear, that correspond to all organs and parts of the body. Evidence shows that stimulating these areas, usually with needles, may help to deal with symptoms such as anxiety or general stresses.

 5. Five Element acupuncture was created by the Englishman JR Worsley and is a western type of acupuncture. Five Element acupuncture doesn't exist in East Asia and isn't recognized in China or Australia, where acupuncture is regulated.

How Long Does It Take To Train In The Different Styles?

The time it takes to train in the different styles of acupuncture varies greatly, from 30 hours for the western style to 3,500 for traditional styles. In Canada, Australia and East Asian countries such as China, Hong Kong, Korea, Japan and Vietnam acupuncture is regulated and certain standards of training must be met in order to practice acupuncture. Only regulated healthcare professionals that practice traditional Chinese medicines can practice in these countries.

In countries where acupuncture isn't regulated, anyone in the medical, health care or complementary medical field can practice acupuncture after basic training of 30-300 hours, such as a weekend course.

As acupuncture is not clearly regulated in most western countries, people are unaware of how to find a reputable acupuncturist. Always choose one from an accredited acupuncture association, where acupuncturists have done over 3000 hours of training.


Comments


bottom of page