top of page
 • Aku Energija

Izkazovanje hvaležnosti prinaša koristi za zdravje

Updated: Sep 1, 2023

K meni prihaja veliko ljudi, ki iščejo “terapijo” in "zdravilo", a redki se zavedajo, da imajo potrebno terapijo in zdravilo že v sebi. Večina nas ne bi ustvarila povezave med svojim zdravjem in hvaležnostjo. Dejstvo je, da hvaležnost vpliva na naše telo fizično, čustveno in duševno.

Beseda hvaležnost izvira iz latinske besede gratia, kar pomeni milost, gracioznost ali hvaležnost (odvisno od konteksta). Na nek način hvaležnost zajema pomen vseh teh besed. Hvaležnost predstavlja zahvalno spoštovanje za nekaj, kar je posameznik prejel, bodisi oprijemljivo ali neoprijemljivo. Preko hvaležnosti ljudje spoznajo tisto, kar je v njihovih življenjih dobro. Običajno znotraj tega procesa ljudje spoznajo, da vir tega dobrega vsaj delno leži izven njih. Posledično hvaležnost pomaga ljudem tudi pri povezovanju v nekaj, kar je večje od njih samih kot posameznikov - bodisi z drugimi ljudmi, z naravo ali z neko višjo silo.

Znotraj raziskav pozitivne psihologije, je hvaležnost močno in dosledno povezana z večjim veseljem. Hvaležnost pomaga ljudem, da občutijo več pozitivnih čustev, užitka v dobrih izkušnjah, izboljšajo svoje zdravje, se spopadejo s stisko in zgradijo močnejša razmerja. [7]

Znanstveno dokazane prednosti hvaležnosti

 1. Hvaležnost odpira vrata večim odnosom. Izkazovanje hvaležnosti vam lahko pomaga pri pridobivanju novih prijateljev. Študija je pokazala, da dojemanje medosebne topline (npr. prijaznost, premišljenost) služi kot mehanizem, s katerim izrazi hvaležnosti omogočijo pripadnost: v kolikor so izrazi hvaležnosti signalizirali medosebno toplino osebe, ki jih izraža, so ti spodbudili naložbe v naraščajočo družbeno vez. [1]

 2. Hvaležnost izboljšuje telesno zdravje. Hvaležni ljudje izkusijo manj bolečin ter poročajo, da se počutijo bolj zdravo kot drugi ljudje. Pri hvaležnih ljudeh je tudi prisotna večja verjetnost, da poskrbijo za svoje zdravje. Razporejena hvaležnost je pozitivno povezana s samoocenjenim fizičnim zdravjem in ta povezava je bila posredovana s strani duševnega zdravja, zdravih aktivnosti in pripravljenosti na iskanje pomoči za reševanje skrbi z zdravjem. [2]

 3. Hvaležni ljudj bolje spijo. Trije ukrepi samopomoči (konstruktivna skrb, zamotitev z vizualiziranjem pomirjujoče situacije in intervencija hvaležnosti) so študentom pomagali umiriti svoje misli in bolje spati. [3] [Preberite si, o TKM nasvetih za dobro spanje]

 4. Hvaležnost izboljšuje samopodobo. Samozavest je pozitivna ocena samega sebe, ki lahko olajša optimalno delovanje. Študija iz leta 2014, ki je bila objavljena v reviji Journal of Applied Sport Psychology, je pokazala, da je hvaležnost povečala samopodobo športnikov, ki je bistven sestavni del optimalnega delovanja. [4]

 5. Hvaležnost povečuje miselno moč. Hvaležnost zmanjšuje stres in pomaga pri premagovanju travm. Študija iz leta 2006, objavljena v Behaviour Research and Therapy, je pokazala, da so imeli vietnamski vojni veterani z višjo stopnjo hvaležnosti nižjo stopnjo posttravmatske stresne motnje. [5] Študija iz leta 2003, objavljena v Journal of Personality and Social Psychology, je pokazala, da je hvaležnost veliko prispevala k odpornosti po terorističnih napadih 11. septembra. Jasno je, da pozitivna čustva, kot so hvaležnost, zanimanje in ljubezen, dajejo prijetnejše osebne izkušnje v primerjavi z negativnimi čustvi, kot so jeza, žalost, strah in tesnoba. Tako lahko pozitivna čustva zmanjšajo osredotočenost na negativna čustva. Zaradi tega se ljudje lažje umirijo. [6] [Preberite si, kako vam lahko TKM pomaga priti do globlje sprostitve.]

Načini izoblikovanja hvaležnosti [7]

Tukaj je zbranih nekaj načinov s katerimi lahko redno udejanjate hvaležnost.

 • Napišite zahvalno pismo. Lahko se osrečite in negujete svoje odnose z drugo osebo preko pisanja zahvalnega pisma, v katerem izrazite svoje zadovoljstvo in hvaležnost za vpliv, ki ga je imela oseba na vaše življenje. Pismo pošljite ali še boljše, v kolikor imate to možnost, ga osebno dostavite in preberite. Navadite se, da vsak mesec pošljete vsaj enega. Na vsake toliko časa napišite enega tudi sebi.

 • V mislih se nekomu zahvalite. Nimate časa za pisanje? Lahko vam pomaga, da pomislite na nekoga, ki je za vas storil nekaj dobrega in se temu posamezniku v mislih zahvalite.

 • Hranite dnevnik hvaležnosti. Navadite se vsakodnevnega zapisovanja ali deljenja misli z bližnjimi o darovih, ki ste jih prejeli.

 • Preštejte svoje blagoslove. Izberite si čas, ko boste pisali o svojih blagoslovih - premišljujte o tistem, kar je bilo dobro, ali o tistem, za kar ste hvaležni. Včasih pomaga, če izberete neko število - npr. tri do štiri stvari - ki jih boste prepoznali vsak teden. Med pisanjem bodite natančni in pomislite na občutke, ki ste jih občutili, ko se vam je zgodilo nekaj dobrega.

 • Molite. Ljudje, ki so verni, molijo za izoblikovanje hvaležnosti.

 • Meditirajte. Čuječa meditacija vključuje pozornost na sedanji trenutek brez obsojanja. Čeprav se ljudje pogosto osredotočajo na določeno besedo ali frazo (na primer “mir”), se je ravno tako možno osredotočiti na tisto, za kar ste hvaležni (toplota sonca, prijeten zvok ipd.). [Preberi več: Preproste vaje čuječnosti]


Literatura

 1. Lisa A. Williams, Monica Y. Bartlett. Warm Thanks: Gratitude Expression Facilitates Social Affiliation in New Relationships via Perceived Warmth.. Emotion, 2014; DOI: 10.1037/emo0000017

 2. Hill PL, Allemand M, Roberts BW. Examining the Pathways between Gratitude and Self-Rated Physical Health across Adulthood. Pers Individ Dif. 2013;54(1):92-96. doi:10.1016/j.paid.2012.08.011

 3. Digdon, N. and Koble, A. (2011), Effects of Constructive Worry, Imagery Distraction, and Gratitude Interventions on Sleep Quality: A Pilot Trial. Applied Psychology: Health and Well-Being, 3: 193-206. https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2011.01049.x

 4. Chen, Lung & Wu, Chia-Huei. (2014). Gratitude Enhances Change in Athletes’ Self-Esteem: The Moderating Role of Trust in Coach. Journal of Applied Sport Psychology. 26. 349-362. 10.1080/10413200.2014.889255.

 5. Kashdan TB, Uswatte G, Julian T. Gratitude and hedonic and eudaimonic well-being in Vietnam war veterans. Behav Res Ther. 2006 Feb;44(2):177-99. doi: 10.1016/j.brat.2005.01.005. PMID: 16389060.

 6. Fredrickson BL, Tugade MM, Waugh CE, Larkin GR. What good are positive emotions in crises? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the United States on September 11th, 2001. J Pers Soc Psychol. 2003;84(2):365-376. doi:10.1037//0022-3514.84.2.365

 

Practicing gratitude brings health benefits

Many people come to me seeking “treatment” and “medicine”, but very few of them realize, the necessary treatment and medicine are already within themselves. Most of us would not make the connection between our health and gratitude. But the fact is, gratitude affects our physical, emotional, and spiritual bodies.

The word gratitude is derived from the Latin word gratia, which means grace, graciousness, or gratefulness (depending on the context). In some ways, gratitude encompasses all of these meanings. Gratitude is a thankful appreciation for what an individual receives, whether tangible or intangible. With gratitude, people acknowledge the goodness in their lives. In the process, people usually recognize that the source of that goodness lies at least partially outside themselves. As a result, gratitude also helps people connect to something larger than themselves as individuals — whether to other people, nature, or a higher power.

In positive psychology research, gratitude is strongly and consistently associated with greater happiness. Gratitude helps people feel more positive emotions, relish good experiences, improve their health, deal with adversity, and build strong relationships. [7]

Scientifically Proven Benefits of Gratitude

 1. Gratitude opens the door to more relationships. Showing appreciation can help you win new friends. The study found that perceptions of interpersonal warmth (e.g., friendliness, thoughtfulness) serve as the mechanism via which gratitude expressions facilitate affiliation: insofar as gratitude expressions signaled interpersonal warmth of the expresser, they prompted investment in the burgeoning social bond. [1]

 2. Gratitude improves physical health. Grateful people experience fewer aches and pains and report feeling healthier than other people. Grateful people are also more likely to take care of their health. Dispositional gratitude correlated positively with self-reported physical health, and this link was mediated by psychological health, healthy activities, and willingness to seek help for health concerns. [2]

 3. Grateful people sleep better. Three self-help interventions (constructive worry, imagery distraction, and a gratitude intervention), helped university students quiet their minds and sleep better. [3] [Read about TCM tips for better sleep]

 4. Gratitude improves self-esteem. Self-esteem is a positive evaluation of oneself that can facilitate optimal functioning. A 2014 study published in the Journal of Applied Sport Psychology found that gratitude increased athletes’ self-esteem, an essential component to optimal performance. [4]

 5. Gratitude increases mental strength. Gratitude reduces stress and helps to overcome trauma. A 2006 study published in Behavior Research and Therapy found that Vietnam War veterans with higher levels of gratitude experienced lower rates of post-traumatic stress disorder. [5] A 2003 study published in the Journal of Personality and Social Psychology found that gratitude was a major contributor to resilience following the terrorist attacks on September 11. It is clear that positive emotions such as gratitude, interest, and love provide more pleasant subjective experiences than do negative emotions such as anger, sadness, fear, and anxiety. As such, to the extent that positive emotions reduce the focus on negative emotions, they can put people's minds at ease. [6] [Read how TCM can help you achieve deeper relaxation.]

Ways to cultivate gratitude [7]

Here are some ways to cultivate gratitude on a regular basis.

 • Write a thank-you note. You can make yourself happier and nurture your relationship with another person by writing a thank-you letter expressing your enjoyment and appreciation of that person's impact on your life. Send it, or better yet, deliver and read it in person if possible. Make a habit of sending at least one gratitude letter a month. Once in a while, write one to yourself.

 • Thank someone mentally. No time to write? It may help just to think about someone who has done something nice for you and mentally thank the individual.

 • Keep a gratitude journal. Make it a habit to write down or share with a loved one thoughts about the gifts you've received each day.

 • Count your blessings. Pick a time every week to sit down and write about your blessings — reflecting on what went right or what you are grateful for. Sometimes it helps to pick a number — such as three to five things — that you will identify each week. As you write, be specific and think about the sensations you felt when something good happened to you.

 • Pray. People who are religious can use prayer to cultivate gratitude.

 • Meditate. Mindfulness meditation involves focusing on the present moment without judgment. Although people often focus on a word or phrase (such as "peace"), it is also possible to focus on what you're grateful for (the warmth of the sun, a pleasant sound, etc.). [Read more: Simple mindfulness exercises]


Reference

 1. Lisa A. Williams, Monica Y. Bartlett. Warm Thanks: Gratitude Expression Facilitates Social Affiliation in New Relationships via Perceived Warmth.. Emotion, 2014; DOI: 10.1037/emo0000017

 2. Hill PL, Allemand M, Roberts BW. Examining the Pathways between Gratitude and Self-Rated Physical Health across Adulthood. Pers Individ Dif. 2013;54(1):92-96. doi:10.1016/j.paid.2012.08.011

 3. Digdon, N. and Koble, A. (2011), Effects of Constructive Worry, Imagery Distraction, and Gratitude Interventions on Sleep Quality: A Pilot Trial. Applied Psychology: Health and Well-Being, 3: 193-206. https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2011.01049.x

 4. Chen, Lung & Wu, Chia-Huei. (2014). Gratitude Enhances Change in Athletes’ Self-Esteem: The Moderating Role of Trust in Coach. Journal of Applied Sport Psychology. 26. 349-362. 10.1080/10413200.2014.889255.

 5. Kashdan TB, Uswatte G, Julian T. Gratitude and hedonic and eudaimonic well-being in Vietnam war veterans. Behav Res Ther. 2006 Feb;44(2):177-99. doi: 10.1016/j.brat.2005.01.005. PMID: 16389060.

 6. Fredrickson BL, Tugade MM, Waugh CE, Larkin GR. What good are positive emotions in crises? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the United States on September 11th, 2001. J Pers Soc Psychol. 2003;84(2):365-376. doi:10.1037//0022-3514.84.2.365

Comments


bottom of page