top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Akupunktura učinkovita pri motnjah temporomandibularnega sklepa


Številnim ljudem, ki doživljajo bolečine in omejenost v predelu temporomandibularnega sklepa ter mišic, ki nadzirajo premikanje čeljusti - stanje, ki se običajno imenuje ‘TMS’, služi akupunktura kot ena najbolj učinkovitih zdravljenj na voljo, ki so brez zdravil.

Temporomandibularna motnja (TMD) je nespecifična diagnoza, ki predstavlja skupino običajno bolečih stanj in/ali stanj oviranosti, vključno z mišicami za žvečenje in/ali temporomandibularnim sklepom (TMS). Epidemiološke raziskave so pokazale, da za to motnjo trpi približno 10% prebivalstva, najverjetneje ženske v 30-ih letih. Glavni znaki in simptomi TMD vključujejo tleskanje v TMS, akutno ali kronično miofacialno ali bolečino v mišicah za žvečenje, občutljivost v mišicah za žvečenje, in neobičajno premikanje čeljusti.

Točen razlog za nastanek motnje v TMS je pogosto težko določiti. Bolečina se lahko odraža zaradi kombinacije dejavnikov, kot so genetika, artritis ali poškodba čeljusti. Nekateri ljudje, ki imajo bolečino v čeljusti, so prav tako nagnjeni k stiskanju in škripanju z zobmi (bruksizem), čeprav veliko ljudi to počenja to kot navada, pa vendar nikoli ne razvijejo motnje v TMS.

Znaki in simptomi motenj v TMJ lahko vključujejo:

 • Bolečino ali občutljivost v čeljusti

 • Bolečino v enem ali obeh čeljustnih sklepih

 • Hujša bolečina v in okoli ušes

 • Težavno žvečenje ali bolečine med žvečenjem

 • Hujša obrazna bolečina

 • Zaskakovanje v sklepu, kar ovira odpiranje ali zapiranje ust

Na srečo za vse, ki trpijo za TMS, je akupunktura izjemno učinkovita pri lajšanju vnetja, bolečine in napetosti, ki so običajno povezani s stanjem. Pacienti z akutno bolečino lahko pravzaprav izkusijo takojšnje olajšanje po nekaj terapijah, pri bolj kroničnih stanjih pa po seriji terapij v obdobju večih tednov.

Raziskovalci na španski univerzi Universidad Europea de Madrid so objavili meta-analizo raziskav o akupunkturi pri motnjah temporomandibularnega sklepa (TMD) kot so TMS in ostale. Pregledali so 8 preteklih raziskav in 4 izmed njih smatrali za dovolj visoko kakovostne, da bi jih lahko vključili v svoje meta-analize. Z združevanjem raziskav in analiziranjem rezultatov so sklenili, da je akupunktura učinkovitejša kot je placebo pri zmanjševanju intenzitete bolečine pri TMD. [1]

Tradicionalna kitajska medicina je pristop, ki deluje tako lokalno kot tudi sistematično. Akupunktura deluje na predelu čeljusti tako, da lajša mišične zakrčenosti, krče in vnetje, medtem zeliščne mešanice delujejo tako, da zmanjšujejo stres in neravnovesja v sistemu. Koristi za pacienta so predvsem priročnost in potencial za reševanje številnih s tem povezanih težav znotraj obravnav.

vir: [1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20551730

vir fotografij: internet

prevod: Tanja Topić

 

Acupuncture effective for Temporomandibular Disorders

For many people experiencing pain and dysfunction in their Temporomandibular joint and the muscles that control jaw movement – a condition commonly called “TMJ”, acupuncture serves as one of the most effective drug-free treatments available.

Temporomandibular disorder (TMD) is a nonspecific diagnosis that represents a group of often painful and/or dysfunctional conditions involving the muscles of mastication and/or the temporomandibular joint (TMJ). Epidemiological studies have shown that approximately 10% of the population is affected, and 30-year-old women are most likely to be affected by TMD. The main signs and symptoms of TMD include TMJ clicking, acute or chronic myofascial or oral masticatory muscle pain, tenderness of the masticatory muscles, and abnormal jaw movements.

The exact cause of a person's TMJ disorder is often difficult to determine. Your pain may be due to a combination of factors, such as genetics, arthritis or jaw injury. Some people who have jaw pain also tend to clench or grind their teeth (bruxism), although many people habitually clench or grind their teeth and never develop TMJ disorders.

Signs and symptoms of TMJ disorders may include:

 • Pain or tenderness of your jaw

 • Pain in one or both of the temporomandibular joints

 • Aching pain in and around your ear

 • Difficulty chewing or pain while chewing

 • Aching facial pain

 • Locking of the joint, making it difficult to open or close your mouth

Fortunately, for those suffering from TMJ, acupuncture is extremely helpful in relieving the inflammation, pain and tension commonly associated with the condition. Patients with acute pain can experience immediate relief in a few treatments, with more chronic conditions taking a series of treatments over several weeks.

Researchers at the Universidad Europea de Madrid in Spain published a meta-analysis of acupuncture studies for Temporomandibular Disorders (TMD) such as TMJ and others. The researchers looked at 8 previous studies and considered 4 of them of high enough quality to be included in their meta-analysis. By combining the studies and analyzing the results, it was concluded that acupuncture is more effective than placebo in reducing pain intensity in TMD.[1]

Traditional Chinese medicine is an approach that works both locally and systemically. Acupuncture works at jaw area for relieving muscle spasms and inflammation while herbal supplement work for reducing stress and system imbalances. The benefit for the patient is the convenience and potential for resolving a number of related issues within the treatment session.

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20551730

147 views

Comentarios


bottom of page