top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Akupunktura za sinusitis

Sinusitis je bolezensko stanje, pri katerem pride do vnetja tkivne obloge sinusov. Lahko je kratkotrajno, posledica virusne ali bakterijske okužbe, ali simptom kronične bolezni, ki jo sprožijo alergije ali drugi dejavniki. Sinusitis je eno najpogostejših bolezenskih stanj. Medtem ko vas kratkotrajno vnetje sinusov morda ne bo preveč motilo, pa lahko kronična okužba sinusov povzroči veliko nelagodje. Pri tem sta vam lahko v veliko pomoč akupunktura in tradicionalna kitajska medicina (TKM).

Sinusitis

Sinusitis je pogosto vnetje tkivnih oblog v sinusih. Večina ljudi, ki jih prizadene sinusitis, se pritožuje zaradi oteženega dihanja skozi nos ter spremljajočega pritiska in bolečine.

Znaki in simptomi sinusitisa so:

 • bolečina in pritisk v okolici nosu

 • zamašen nos in izcedek iz nosu

 • glavobol

 • zmanjšan občutek za vonj in okus

 • postnazalno kapljanje in kašelj

 • vročina

 • boleči zgornji zobje

 • halitoza (slab zadah)

Obstaja več različnih oblik sinusitisa, ki so odvisne od trajanja bolezni. Različne oblike sinusitisa so:

 • akutni sinusitis - traja do 4 tedne

 • subakutni sinusitis - traja do 12 tednov

 • kronični sinusitis - traja več kot 12 tednov

 • ponavljajoči se sinusitis - večkratna diagnoza sinusitisa v enem letu (3 ali več)

Akupunktura za sinusitis

Stanje sinusitisa v veliki meri ustreza stari kitajski medicinski kategoriji, imenovani "Bi Yuan 鼻淵", kar dobesedno pomeni "nosni bazen". Zdravniki TKM so vključili številne metode zdravljenja, kot so akupunktura in terapije s kitajskimi zelišči, da bi na naraven in celosten način vzpostavili ravnovesje in delovanje telesa.

Akupunktura deluje na meridiane (energijske kanale), ki potekajo po telesu in hranijo vsa tkiva. Različni deli teh energijskih kanalov se lahko zamašijo, kar povzroči pomanjkanje hranilnih snovi in kopičenje toksinov ter tako vodi do bolezni in slabega telesnega, čustvenega in duševnega zdravja. Akupunktura vključuje vstavljanje tankih sterilnih igel v različne dele telesa, kjer je to potrebno za odpravo blokad, obnovitev pretoka energije in optimalno zdravje.

Pri zdravljenju sinusitisa s tehniko TKM se običajno kombinira akupunktura s kitajskimi zeliščnimi zdravili, za lajšanje simptomov. Cilj je odpraviti vse zunanje (npr. virusne ali bakterijske okužbe) in notranje (npr. nepravilna prehrana in način življenja, včasih tudi prirojene težave) patogene dejavnike, ki povzročajo vnetje, ter ponovno vzpostaviti normalno delovanje nosu.

Z vidika TKM se ponavljajoči vdori virusov prehlada in gripe pojavljajo zato, ker je energija pljuč oslabljena. Poleg tega te okužbe ovirajo gibanje pljučne energije, zaradi česar se v nosu in sinusih nabirajo tekočine. [Preberi še: Za boljši imunski sistem - okrepite svoj Wei Qi]

Pomemben dejavnik pri razvoju kroničnega sinusitisa je lahko tudi prehrana. Težko prebavljiva hrana, ki jo uživamo redno, bo povzročila razvoj in zadrževanje sluzi, kar pripomore k vnetju sinusov. [Preberi še: Prehranski nasveti]

Akupresura za lajšanje težav s sinusi

Akupresura je eden od načinov za lajšanje pritiska na sinuse in drugih simptomov. To tradicionalno zdravljenje temelji na enakih metodah kot akupunktura - uporablja celo iste točke. Namesto igel z rokami in prsti izvajamo pritisk na določene točke na obrazu in telesu.

Akupresuro za simptome sinusov lahko izvajate sami. Za to potrebujete le nekaj minut.

 • Pri iskanju točk na obrazu si pomagajte z ogledalom.

 • Na vsako točko pritiskajte močno, a nežno vsaj 3 minute. Uporabite lahko prste, palce ali tanek, top predmet, kot je konica radirke na svinčniku.

 • Ponavljajte čez dan več dni.

 • Na akupresurne točke lahko pritiskate ali jih s prsti nežno drgnete ali krožno vrtite prste po tem območju.

Nekatere pogoste akupunkturne točke, ki se uporabljajo za zdravljenje težav s sinusi ali alergijskega rinitisa, vključujejo:

 • Bitong (EM7)

 • Yingxiang (LI20)

 • Hegu (LI4)

 • Quchi (LI11)

 • Juliao (ST3)

 • Yangbai (GB14)

 • Fenglong (ST40)

 • Shangxing (GV23)

 • Sibai (ST2)

 • Zanzhu (BI2)

Izvedite več o alternativnem zdravljenju sinusitisa

V AKU ENERGIJI uporabljamo kombinacijo akupunkture, zeliščne medicine in prehranskih nasvetov za lajšanje simptomov sinusitisa. Čas zdravljenja je odvisen od intenzivnosti in trajanja bolezni. Na splošno vidimo zmanjšanje simptomov takoj, včasih pa lahko pri hujših primerih traja tudi do nekaj tednov.

 

Acupuncture for Sinusitis

Sinusitis is a medical condition where the tissue linings of the sinuses become inflamed. It can be short term, caused by a viral or bacterial infection, or a symptom of a chronic disease that’s triggered by allergies or other factors. Sinusitis is one of the most common medical conditions. While shortterm sinusitis might not trouble you much, a chronic sinus infection can cause massive discomfort. In this regard, acupuncture and traditional Chinese medicine (TCM) can be a great help.

Sinusitis

Sinusitis is a common inflammation of the tissue linings found inside your sinuses. Most people affected by sinusitis complain of difficulty breathing through the nose and accompanying pressure and pain.

Signs and symptoms of sinusitis include:

 • Pain and pressure in the area surrounding the nose

 • Blocked nose and nasal discharge

 • Headache

 • Reduced sense of smell and taste

 • Postnasal drip and cough

 • Fever

 • Aching upper teeth

 • Halitosis (bad breath)

Sinusitis has several different types and it depends on how long the conditions last. The different types of sinusitis are:

 • Acute sinusitis – lasts up to 4 weeks

 • Sub-acute sinusitis – lasts up to 12 weeks

 • Chronic sinusitis – lasts for more than 12 weeks

 • Recurrent sinusitis – multiple diagnosis of sinusitis within a year (3 or more)

Acupuncture for Sinusitis

The condition of sinusitis broadly corresponds to an old Chinese medical category called ‘Bi Yuan 鼻淵’ which literally means ‘nose pool’. TCM practitioners have incorporated a number of treatment methods such as acupuncture and Chinese herb therapies, to restore the body balance and functions in a natural and holistic way.

Acupuncture works on the meridians (energy channels) that run through the body and nourish all tissues. Different parts of these energy channels can get blocked causing deficiency of nourishments and accumulation of toxins thus leading to illness and poor state of physical, emotional, and mental health. Acupuncture involves inserting thin, sterile needles to different parts of the body where needed to resolve the blockages, to restore energy flow and optimal health.

TCM treatment of sinusitis commonly combines acupuncture with Chinese herbal medicines to provide relief from the symptoms. The goal is to eliminate all of the external (i.e. viral or bacterial infections) and internal (i.e. improper diet and lifestyle, sometimes congenital issues) pathogenic factors causing the inflammation and restore nasal function back to normal.

In the view of TCM, repeated invasions of common cold & influenza viruses occur because the Lung energy is weakened. In addition, these infections interfere with the movement of Lung energy which in turn causes the fluids in the nose and sinuses to collect.

Diet can also play an important factor in the development of chronic sinusitis. Food items which are difficult to digest and are consumed on a regular basis will lead to the development and retention of Phlegm which will predispose one to sinusitis.

Acupressure for Sinus Relief

Acupressure is one way to help relieve sinus pressure and other symptoms. This traditional treatment is based on the same methods as acupuncture — it even uses the same points. Instead of needles, pressure is placed at certain points on your face and body using your hands and fingers.

You can do acupressure for sinus symptoms on yourself. It only takes a few minutes.

 • Use a mirror to help you find the points on your face.

 • Apply firm but gentle pressure on the points for at least 3 minutes each. You can use your fingers, thumbs, or a thin, blunt object, like the eraser tip of a pencil.

 • Repeat throughout the day for several days.

 • You can press on the acupressure points or gently rub or rotate your fingers in a circular motion over the area.

Some common acupuncture points used to treat sinus issues or allergic rhinitis include:

 • Bitong (EM7)

 • Yingxiang (LI20)

 • Hegu (LI4)

 • Quchi (LI11)

 • Juliao (ST3)

 • Yangbai (GB14)

 • Fenglong (ST40)

 • Shangxing (GV23)

 • Sibai (ST2)

 • Zanzhu (BI2)

Find Out More About Alternative Treatment For Sinusitis

At AKU ENERGIJA, we use a combination of acupuncture, herbal medicine and dietary advice to help with relief of sinusitis symptoms. Treatment time depends on severity and length of the condition. We generally see reduction in symptoms immediately but sometimes it can take up to serveral weeks in severe cases.


Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page