top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Preprečevanje kronične utrujenosti s TKM (2/2)

Updated: Feb 28, 2021


[Please scroll down for English]

Kronična utrujenost je dokaz, da nam primanjkuje globoke energije ali pa je ta poškodovana zaradi:

1) prevelike porabe energije zaradi dela ali stresa,

2) močnega vnetja,

3) nizke ravni zaloge (genetika) ali

4) neprimernega prehranjevanja.

Ob tem se pojavijo simptomi in neprijetnosti, kot so bolečine v mišicah, ponavljajoča se gripa, ki se nikdar dokončno ne pozdravi, kronični glavoboli ali težave z razpoloženjem, ki močno vplivajo na naše delo, družino in vsakodnevno življenje. Naše telo se ne more obnavljati, popravljati in ponovno napolniti energije ter deluje kot steklenica, ki spušča. Ko se pojavijo vnetja, se telo ne more braniti, vnetja pa ga močneje poškodujejo in še naprej šibijo. Gre za začarani krog, ki je zelo neprijeten in nam prepričuje, da bi uživali v življenju.

Na avtocesti življenja Naš način življenja se je od prejšnjega stoletja drastično spremenil, še hitreje pa se razvija v zadnjih nekaj desetletjih. V starih časih je bilo življenje večinoma težavno za telo, a pretežno prijazno do uma (razen med vojnami), zdaj pa živimo v zelo tekmovalnem obdobju. Narava dela se je od fizičnih nalog obrnila k nalogam, ki so intelektualno veliko zahtevnejše. Delavci morajo biti vedno produktivnejši, medtem ko menedžment išče načine za preživetje v izjemno tekmovalnem okolju. Če za prispodobo našega življenjskega stila vzamemo avtomobil, se nedvomno vozimo veliko hitreje kot včasih. Na eni strani nam to zagotavlja prednost in priročnost, na drugi strani pa nam prinaša težave in tegobe. Zaradi takšnega zahtevnega življenjskega stila naša globoka energija pojenja in kot gorivo izginja iz avtomobila. Ker se je spremenil življenjski stil, je tudi sam avtomobil drugačen, zato potrebujemo drugo vrsto goriva. Hrana, ki jo uživamo, je večinoma prilagojena življenju fizičnih delavcev, znanost pa danes razvija pristop za moderne prehranjevalne potrebe. Mnogi kronično utrujeni pacienti so zato kot avtomobili, v katerih je malo goriva, ki je napačno. Tako ne morejo daleč. Niso sposobni delovati neprekinjeno in normalno.

Odpravljanje kronične utrujenosti s TKM V tradicionalni kitajski medicini gre za unikatno filozofijo, ki telo razume kot holistični sistem. Zagotavlja tudi rešitev za te izčrpne razmere kronične utrujenosti. Kitajska zeliščna medicina (zelišča kot zdravila) je eden najbolj prefinjenih sistemov zeliščne medicine na svetu. S posvetom TKM lahko zdravnik ugotovi, kateri sistem je prizadet, in ga locira. Namen zdravljenja je ponovna vzpostavitev optimalnega in funkcionalnega telesa. Temu pravimo „dodajanje pomanjkljivosti in odstranjevanje odvečnosti“. Pomembno se je zavedati, da pri zdravljenju kronične utrujenosti ne gre le za dodajanje energij. Ključen je pravi tip energije, saj lahko preveč nepotrebne in neprave energije povzroči težave. To je ena splošnih napak, ki jih zagrešijo moji pacienti. Poskušajo se napolniti z energijskimi pijačami in prehranskimi dodatki ali so na posebni dieti. Včasih deluje, včasih ne, pogosto pa s tem zapletejo celotno situacijo. Tako se zdravljenje TKM razlikuje od dodatkov, ki jih lahko kupite v trgovini, ali spletnih člankov. Zelišča TKM so zelo močna, zato jih je potrebno uporabljati zelo previdno in pod nadzorom usposobljenega strokovnjaka. S primernim zdravljenjem, kot so akupunktura, zeliščni dodatki, dieta in spremembe življenjskega stila, se lahko telo učinkoviteje bori proti vnetju in tako prihrani in povrne energije, ki jih potrebuje za sistematsko regeneracijo. Če je kronično utrujena oseba kot steklenica, ki pušča, je zdravljenje TKM pravi pristop, s katerim lahko očistimo in napolnimo vodno raven, medtem ko popravljamo vrzeli.

Preprečevanje kronične utrujenosti s TKM (1/2)

-----------------------

Chronic fatigue is a status that our deep energy is deprived by

1) over-using

2) strong infection

3) low storage (genetics)

4) inappropriate diet with the symptoms and presentations like muscles pain, repetitive and unresolving flu, chronic headaches or mood issues which strongly affects our work, family and daily life. Our body fails to regenerate, repair and refill the energy.

It is like a leaking bottle. When infections come, the body cannot defend itself while the infections make more damage and further weaken the body. It is a vicious cycle, frustrating and exhausting, keeping us from living an enjoyable life.

On the highway of life

Our lifestyle changed dramatically since the last century and even faster in the past few decades. In the old days, life is tough on the body but mostly easy on mind (except during war time) but now we are living in a much more competitive era. The nature of work shift from physical work or simple manufacturing tasks to much more intellectually demanding ones. Workers are always asked to be more productive while management are looking for ways to survive the highly competitive environment. If our lifestyle is a car, we are definitely driving much faster than the old days. It gives us advantage and convenience on one hand, but also bring us troubles and difficulties on the other. This type of demanding lifestyle is exhausting our deep energy like a car running out of fuel. And since the lifestyle transformed, the car itself changed as well, so we might need another type of fuel. Our diet mostly adapted from the days for physical works, and science has yet fully developed an approach to modern nutritional needs, many chronic fatigue patients are like cars with low and wrong fuel. They cannot go far. They cannot function as smoothly and normally.

Treating chronic fatigue with TCM Traditional Chinese medicine is a unique philosophy understanding our body through a holistic system. It provides one of the solutions to this exhausting situation of chronic fatigue. Chinese herbal medicine (an herb remedy ) is one of the most sophisticated herbal medicine systems in the world. With the TCM consultation, the TCM practitioner identify and locate the affected system. The principle of treatment is to restore the body to its optimal and functional status. We call it “filling up the deficiencies, cleaning up the extras”. It is important to bear in mind that treating chronic fatigue is not just about filling up energies. Having the right type of energy is the key. Too much of some unnecessary and wrong type of energy could be problematic. This is one common mistakes many of my patients make. They try to energize themselves with energy drinks or supplements or special diet. Sometimes it works, sometimes it does not , and yet very often they complicate the whole situation. This is how TCM treatment differ from over the counter supplements or online articles. TCM herbs are so powerful that it should be used with cautions and under control by a trained professional. With the appropriate treatment like acupuncture, herbal supplements, diet and lifestyle adjustments, the body can fight off infection more efficiently therefore saving and restoring energies for systemic regeneration. If the chronic fatigue person is like a leaking bottle, then TCM treatment is an approach to clean up and filling up the water level while repairing the holes.

Part 1

#KroničnautrujenostChronicfatigue #OsnoveTKMTKMbasis #SpanjeSleep

149 views

Recent Posts

See All
bottom of page