top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Kdaj jeste, je prav tako pomembno kot to, kaj jeste

Vaše telo potrebuje disciplino, da bi bilo zdravo. Doslednost in časovna razporeditev obrokov/prigrizkov čez dan sta ključnega pomena za ohranjanje energije in zadovoljstva v telesu ter zagotavljata koristi za vaše splošno zdravje in dobro počutje. Vaša telesna ura, presnova in prebava delujejo na zapletene načine, kar pomeni, da ni pomembno le, kaj jeste, temveč tudi, kdaj jeste.

Ohranite jasne misli v hrupnem svetu

Pravilo 8-16 Prekinitveni post, dieta z enim obrokom na dan (OMAD) - preveč diet in pravil prehranjevanja dandanes resnično vpliva na to, kdaj in kako pogosto si dovolimo nahraniti svoje telo. Da ne omenjamo tudi različnih oblik omejevanja in zmanjševanja sestavin v prehrani. V resnici naše telo NE potrebuje "diete". Potrebujemo le hrano, ki jo moramo uživati v skladu z uro, letnim časom in geografskim podnebjem. To je to. V tradicionalni kitajski medicini se to imenuje "zakon narave - dao". Ali preprosteje - telesna ura in cirkadiani ritem. Če se uskladimo z močjo narave, smo kot ladja, ki s pomočjo vetra in vode pluje v pravo smer; nasprotno, če nismo usklajeni z naravnimi ritmi, porabimo dodatne energije za boj proti toku in na dolgi rok škodujemo svojemu zdravju.

Meje in disciplina prinašajo svobodo

V preteklosti smo morali spati, ker se je stemnilo, jesti lokalno in sezonsko hrano, ker je bila to edina hrana, ki je bila na voljo. Danes imamo elektriko in dostop do različnih vrst hrane. Imamo raznorazne stvari, ki nam omogočajo, da se izognemo upoštevanju naravnih ritmov. Mislimo, da smo pametni, da pridobivamo več svobode, da živimo boljše življenje. V resnici pa si ustvarjamo težave. Ljudje imamo neomejene želje in paziti moramo, kaj si želimo. S tem, ko spregledamo naravni zakon, se še bolj oddaljimo od naravnega ravnovesja in se ujamemo v lastno obsedenost. Negativen vpliv se kaže na človeškem telesu, pa tudi na podnebju in geografiji. Tako porabimo več časa in energije za odpravljanje škode, iščemo zdravniško pomoč ali zdravila, medtem ko trpimo zaradi bolečin in intenzivnega motenja normalnega cikla. V resnici nimamo svobode, ki smo si jo zamislili, če se ne zavedamo pomena naravnih zakonov in jih ne spoštujemo.

Zakaj je čas obroka pomemben?

Vsak dan potrebujemo določeno količino energije, in sicer ob različnih časih v dnevu, da lahko uspešno delujemo. Vaše telo potrebuje 3-4 ure, da ustrezno prebavi obrok. Problematičen je kratek ali dolg razmik med obroki. Če jeste prepogosto, to moti absorpcijo in porazdelitev hranilnih snovi. Če imate med obroki predolg razmik, mora vaše telo uporabljati energijo iz zaloge in vklopiti "način v sili", kar poveča stres in prisili telo, da shrani več energije. Ker je energija tako omejena, se lahko medtem odložijo ali ustavijo nekatere druge manj nujne naloge, zato se na dolgi rok v telesu kopičijo odpadki in toksini.

Jejte ob pravem času, ne zaradi lakote

Najbolje bi bilo, če bi bili obroki med seboj oddaljeni 4-6 ur, s tem da bi večino hrane zaužili v prvi polovici dneva. V vsaki celici vašega telesa tiktaka molekularna ura, ki uravnava čas skoraj vseh fizioloških procesov in vedenj, od sproščanja hormonov in nevrotransmiterjev do krvnega tlaka, aktivnosti imunskih celic in tega, kdaj ste bolj zaspani, budni ali depresivni. Te ure so sinhronizirane med seboj in z zunanjim dnevnim časom s pomočjo signalov iz majhnega dela možganskega tkiva, imenovanega suprakiazmatično jedro (SCN). Njegovo okno v zunanji svet pa je podskupina na svetlobo odzivnih celic na zadnji strani očesa, imenovanih intrinzično fotoreceptivne ganglijske celice mrežnice (ipRG).

Namen vseh teh "cirkadianih" ur je predvideti in se pripraviti na redne dogodke v našem okolju, kot je prihod hrane. To pomeni, da so ob različnih dnevnih časih ugodnejše različne biokemične reakcije, kar našim notranjim organom omogoča, da preklopijo naloge in si opomorejo.

Ko paciente prosim, naj zajtrkujejo, največkrat rečejo, da niso lačni. To je lahko znak, da je naravni cikel že moten. Redni obroki pripomorejo k redni prebavi ter redni signalizaciji in koordinaciji. Telo ve, kdaj lahko pričakuje okrepitev in kdaj se mora pripraviti na delo. Daljše obdobje brez obroka lahko poveča verjetnost, da bomo ob naslednjem obroku jedli hitreje ali več, kot bi morda potrebovali. To preobremeni naš prebavni sistem, boli nas želodec, črevesje postane preobremenjeno, celotna prebava je neučinkovita in tako povzroči napihnjenost, želodčni refluks, debelost, razdraženo črevo, nespečnost, kronično utrujenost in številne druge zdravstvene težave.

Na naš naravni cirkadiani ritem vplivajo tudi dnevni cikli svetlobe in teme ter čas hranjenja in postenja. Dokazano je, da dosledno razporejanje obrokov spodbuja reden cirkadiani ritem. Študije so pokazale, da imajo ljudje z nerednim načinom prehranjevanja več težav pri predelavi inzulina in da se pri njih lahko poveča vnetje. Obstaja veliko člankov, ki spodbujajo dolgotrajno postenje za "čiščenje celičnih ostankov", spodbujanje občutljivosti na inzulin in izboljšanje drugih presnovnih kazalnikov. Vendar pa je pomembno opozoriti, da se vsi naravno postimo vsako noč, od takrat, ko končamo večerni prigrizek, do zajtrka zjutraj, in takrat bo vaše telo preklopilo iz stanja hranjenja v stanje postenja ter bo naravno izkusilo tiste presnovne koristi, o katerih se govori. Povprečna oseba se vsak dan naravno posti od 8 do 14 ur, ne da bi jo bilo treba časovno omejevati.

Najboljši čas za zajtrk, kosilo in večerjo

Zajtrk: Zajtrk je treba pojesti v dveh urah po tem, ko vstanemo. Če tega ne storimo, lahko upočasnimo presnovo. Čim prej po vstajanju pojemo zajtrk, tem bolje je za naš metabolizem in splošno zdravje.

Kosilo: Naša prebavna moč je najmočnejša med 12. in 14. uro. V tem času lahko telo prebavi zelo hranljiv obrok in pravilno absorbira vsa hranila. Če je le mogoče, naj bo kosilo največji in najbogatejši obrok dneva.

Večerja: Večerja naj bo končana najpozneje do 20. ure, pri čemer naj bo med časom kosila in večerje razmik 4 ure. Med spanjem in večerjo mora biti tudi razmik 2-3 ure. Ta razmik pripomore k boljši prebavi in dobremu spancu.

Vzorec urnika obrokov

6.00: Zbujanje

10.00–10.30: Jutranji prigrizek (samo če vstanete zelo zgodaj ali imate zjutraj malo apetita)

12.00–13.00: Kosilo (po možnosti topel in uravnotežen obrok, največji obrok dneva) [Preberi več: Japonska prehrana - zakaj tako dobra za vaše zdravje]

15.00–15.00: Popoldanski prigrizek (neobvezen)

18.00–20.00: Večerja

22.00: Čas za spanje

 

When you eat is just as important as what you eat

Your body requires discipline to be healthy. The consistency and timing of your meals/snacks throughout the day is key to keeping your body energized and happy and provides benefits to your overall health and wellbeing. Your body clock, metabolism and digestion interact in complex ways - meaning it's not just what you eat, but when you eat, that matters.

Keep a clearmind in a noisy world

8-16 rule Intermittent fasting, One Meal a Day Diet (OMAD) – too many diets and dieting rules nowadays have really impacted when and how often we allow ourselves to nourish our bodies. Not to mention also the different forms of restriction and limitation of ingredients in the diet. The reality is that our body DO NOT need a “diet”. We only need to eat, and eat accordingly to the time, season and geographical climate. This is it. It is referred as “law of nature- the dao” in the Traditional Chinese Medicine. Or in a simpler concept- the body clock and circadian rhythm. To synchronize with the power of nature, we are like sailing a ship with the help of wind and water in the right direction; on the contrary, out of tune with the natural rhythms, we spend extra energies fighting the flow and in the long run damage our health.

Boundaries and Discipline Give Freedom

In the past we had to sleep because it was getting dark; eat what are local and seasonal because that was the only food available. These days we have electricity and access to different type of food. We have all kinds of things that allow us to avoid following the natural rhythms. We think we are smart, that we are gaining more freedom, that we are living a better life. But the truth is, we are creating problems for ourselves. Humans have unlimited desires and we do need to be careful for what we wish for. By overlooking the natural law, we are going further away from the natural balance and get trapped in our own obsession. The negative impact shows on the human body, also the climate and geography. We thus spend more time and energy dealing with the damage, seeking medical care or remedies while suffering from pain and intensive disruption of the normal cycle. We don’t really have the freedom that we imagined unless we recongize and honour the importance of law of nature.

Why does meal timing matter?

We need a certain amount of energy each day, and at different times throughout the day, to thrive and function. Your body takes 3-4 hours to digest a meal properly. Having meal too short or long apart are both problematic. If you eat too often, it disturbs the absorption and distribution of nutrients. If you eat too long apart from meals, your body need to run on energy reserve and turn on the “emergency mode” which increase stress and force the body to store more energy. In the meantime, since energy is so limited, some other less urgent tasks could be delayed or shut down , and therefore in the long run, waste and toxins are accumulating in the body.

Eat on time, not on hunger

Ideally, your meal time should be 4-6 hours apart with the majority of food taken in the first half of the day. Inside every cell of your body, there ticks a molecular clock that regulates the timing of pretty much every physiological process and behaviour, from the release of hormones and neurotransmitters, to your blood pressure, the activity of your immune cells, and when you feel more sleepy, alert, or depressed. These clocks are kept in synchrony with each other, and with the time of day outside, through signals from a small patch of brain tissue called the suprachiasmatic nucleus (SCN). And its window on the outside world are a subset of light-responsive cells at the back of the eye called intrinsically photoreceptive retinal ganglion cells (ipRGs).

The point of all these “circadian” clocks is to anticipate and prepare for regular events in our environment, such as the arrival of food. It means that different biochemical reactions are favoured at various times of day, allowing our internal organs to task-switch and recuperate.

Most often when I ask patients to eat breakfast, they say that they not hungry. It could be a sign the disruption of natural cycle already. Regular meal time helps to promote regular digestion and the regular signaling and coordination. The body knows when to expect recharge and when to prepare for the work. Going extended periods of time without eating can increase our likelihood of eating more quickly or eating more than we may need at our next meal. It overloads our digestive system, hurting our stomach, making the intestines overwork, causing the whole digestion inefficient thus causing bloatedness, stomach reflux, obesity, irritatble bowel, insomnia, chronic fatigue and many more health problems.

The light/dark cycles of the day and our feeding/fasting times also affect our natural circadian rhythms. Consistent meal timing has been shown to promote regular circadian rhythms. Studies have shown that people with irregular eating patterns may have more difficulties processing insulin and may experience increased inflammation. There are so many articles out there promoting prolonged fasting to “clear up cellular debris”, promote insulin sensitivity and improve other metabolic markers. However, it’s important to note that we all naturally fast each night, from whenever we finish our evening snack to when we have breakfast in the morning, and this is when your body will shift gears from its fed to fasted state and will naturally experience those metabolic benefits that are talked about. The average person experiences a fast anywhere from 8-14 hours each day naturally, without needing to put a restricted time on it.

​The best time to have your breakfast, lunch and dinner

Breakfast: One should eat their breakfast within two hours of getting up. Not doing so can slow down your metabolism. The sooner you eat your breakfast after getting up, the better it is for your metabolism and overall health.

Lunch: Our digestive power is the strongest between 12 pm to 2 pm. At this time, the body is able to digest the highly nutritious meal and absorb all the nutrients properly. If possible, make lunch the biggest and richest meal of the day.

Dinner: One should finish their dinner latest by 8 pm maintaining a gap of 4 hours between lunch and dinner time. There should also be a gap of 2-3 hours between your bedtime and dinner. This gap helps in better digestion and in getting a good night's sleep.

Sample Meal Schedule

6am: Wake up

10-10:30am: Morning Snack (only if you get up very early or have a small appetite for breakfast)

12-1pm: Lunch (Preferably a warm and balanced meal, the biggest of the day)

3-4pm: Afternoon Snack (optional)

6-8pm: Dinner

10pm: Bedtime


Comments


bottom of page