top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Glejte stvari na drugačen način, da boste lažje obvladali stres in depresijo

Updated: Mar 25


 1. Ne smemo pričakovati, da bo naše življenje vedno sončno kot celodnevno poležavanje na plaži. Stiske/nezgode/izgube/dolžnosti se lahko pripetijo. Zavedajte se tega in bodite pripravljeni.

 2. Ko vas doleti stiska, ne bežite od nje, pridobite moč, da jo premagate. Opolnomočite se.

 3. Ko življenje postane neurejeno in kaotično, se to zgodi zato, ker pri sebi nimate urejenih stvari. Zgradite zdravo rutino in strategijo spoprijemanja s stresom. [Preberi več: Obvladovanje stresa: Kako zmanjšati, preprečiti in prenašati stres]

 4. V primeru resne bolezni ali neobvladljive situacije se najprej pomirite, situacijo ovrednotite in nato priznajte resnost težave. Ne pričakujte da se bo pojavil čudežni gumb, ki bo vse vrnil nazaj v “normalno stanje”. [Preberi več: 7 navad za obvladovanje kronične bolezni]

 5. Zdravljenje brez stranskih učinkov je zelo verjetno tudi brez vseh ostalih učinkov. S takšnim praznim upanjem zgolj odlašate s pravo učinkovito rešitvijo. Da se reši preostanek telesa, je včasih potrebno odsekati tudi roko ali nogo.

 6. Pot po kateri ste hodili nekoč je tista, ki vas je pripeljala do težav s katerimi se spoprijemate danes. Osvobodite se te poti, osvobodite se preteklosti, ne bojte se.

 7. Živite v trenutku. Ne oklepajte se misli o lepi preteklosti in ne premišljujte preveč o morebitnih težavah v prihodnosti.

 8. Ne sprejemajte večjih odločitev iz strahu, jeze ali obupa. Vzamite si čas, da predelate šokantno novico, preden hitite v nove odločitve.

 9. Če je vaše življenje polno šokantnih in utrujajočih dogodkov, najprej preverite kaj jih sproža in se umirite. Ne pozabite pa si zagotoviti boljšega sistema spoprijemanja s stresom. [Preberi več: Jin jang filozofija in duševno zdravje]

 10. Ker ne živimo na samotnem otoku, odnosov ne moremo jemati kot da smo sami za vse. Sodelujte in se povežite med seboj. Naj bo rezultat v dobrobit obema udeleženima.

 11. Postavljanje meja in soočanje je lahko produktivno, včasih pa tudi nujno. Naučite se to narediti pravilno.

 12. Nikomur razen vam se ne zdi vaš ego pomemben, zato ga raje opustite.

 13. Kljub temu, da so občutki in čustva pomembni, jih precej pogosto precenimo. Poskusite uvideti tudi stvarna dejstva.

 14. Lahko postanemo karkoli želimo... vsaka stvar pa ima svojo ceno! Preden pa si nekaj zaželite bodite pri tem previdni in pripravljeni plačati svojo ceno.

 15. Denar je pomemben, ne more pa vam kupiti vsega kar si želite. Delajte in vlagajte v stvari, ki imajo vrednost. To so lahko odnosi, vrline, modrost, zdravje ali duhovna zapolnitev.

 16. Denar pa je vseeno pomemben del vsakdana. Izboljšajte produktivnost in zmožnost zaslužka. Pomembne so tudi varčevalne navade. Imejte pripravljena privarčevana sredstva za primer nujne situacije. [Preberi več: Vpliv finančnega stresa na vaše zdravje in kako se z njim spopasti]

 17. Če imate srečo služiti veliko denarja, se morate zavedati, da zneski niso zares vaši, dokler jih ne porabite na nečem pomenskem. Poskusite najti smisel v skupni blaginji, ne pa zgolj v lastni koristi.

 18. Stvari, ki se zdijo drugim pomembne, so morda za vas povsem irelevantne, tako kot dnevna poročila. Ločite resnico in dejstva od velikega morja nepreverjenih informacij.

 19. Trdno se držite svoje resnice, ampak zapomnite si, da obstaja le nekaj pravih resnic. Večino časa tako hodimo nekje vmes in iščemo kompromise.

 20. Veliko stvari se zgodi naključno, večina pa se jih zgodi z razlogom. Smiselno povežite dogodke.

 21. Nehajte se pritoževati. Ali nekaj spremenite ali pa sprejmite situacijo takšno kot je.

 22. Spremembe zahtevajo čas in energijo. Bodite potrpežljivi in ​​dobro načrtujte. [Preberi več: Kako do prave miselnosti za hujšanje]

 23. Počivamo, da lahko nadaljujemo svojo življenjsko pot. Prednost dajte počitku in skrbi zase.

 24. Če želite, da vas imajo drugi radi, imejte najprej radi sebe in bodite odprti za ljubezen. [Preberi več: Izkazovanje hvaležnosti prinaša koristi za zdravje]

 25. Vsak izkazuje ljubezen na svoj edinstven način, ne silite drugih, da vas imajo radi na takšen način, kot si to želite sami. Namesto tega poskusite razumeti in ceniti način, na katerega vas imajo radi drugi.

 26. Človek ne more podariti nečesa kar nima. Najprej poskrbite zase, nato pa za druge.

 27. Če se nekdo vede toksično, je smiselno, da se od njega oddaljite zaradi samozaščite, tudi če gre za družinskega člana. Toda ne prenehajte jih imeti radi.

 28. Napake so odličen način učenja. Najprej se naučite, da napak ne delate, nato se jih naučite popravljati. Dovolite napake sebi in drugim, vendar preprečite, da se zgodijo in ponavljajo.

 29. Ukvarjanje z najstniki je kot letenje z zmajem: vedno jih pazite in vodite, a pustite jim svobodo, da bodo lahko leteli.

 30. Edini način, kako se spoprijeti z upornimi najstniki je, da z njimi začnete ravnati kot z odraslimi osebami. Odrasli prevzamejo odgovornost za svoja dejanja in odgovarjajo za svoje vedenje. Odgovornost staršev je, da svoje otroke pripravijo in opremijo za prihodnost. Če starši tega ne izvajajo pravilno, ne krivite otrok, če so neodgovorni.

 31. Naši starši niso svetniki, tudi oni delajo napake. Včasih moramo preprosto odrasti sami. Poiščite moč odpuščanja in ljubezni. In verjemite, da je vse, kar se je zgodilo, najboljše, kar se je lahko.

 32. Bodite plemeniti. Moč je upravičena samo, če je uporabljena pravilno. Pravilno pa je samo, če moč spremljata pravičnost in krepost. [Preberi več: Pet vrlin konfucijanstva za srečnejše in uspešnejše življenje]

 33. Samo zato, ker lahko, ne pomeni, da bi morali. Zadržite se.

 34. Svet je večji, kot smo mislili. Ostanite nori, ostanite lačni.

 35. Človeštvo ima svoje omejitve. Verjemite v višjo silo in bodite ponižni.

 36. Vsi so enakovredni, a ne enaki. Enakovredni smo, ker se rodimo s svojo lastno močjo. Najdite jo.

 37. Imejte upanje in vero. Uporabite svojo moč, da boste imeli v življenju namen.

 

See things differently to manage stress and depression


 1. One should not expect our lives to be always sunny and laying on the beach for the whole day. Hardship/accident/loss/responsibility happens. Realize this and be prepared.

 2. When hardship comes, ask not to get away from it, but to get the strength to overcome it. Empower yourself.

 3. When life is messy and chaotic, it is only because you do not put them into order. Build a healthy routine and coping mechanism. [Read more: Stress Management: How to Reduce, Prevent, and Cope with Stress]

 4. If a serious illness or intense situation happens, first calm down, evaluate, then admit the severity. Do not expect a miraculous button to be pushed and turn everything back to “normal”. [Read more: 7 Habits For Managing Chronic Illness]

 5. Treatment with no side-effects at all is very likely not to have any effects either. But this empty hope delays your real effective help. We cut off an arm or leg to save the rest of the body when needed.

 6. The way it used to be is exactly the path that leads you to the difficulty today. Do not be afraid to break out from it.

 7. Live the moment. Do not linger on how great it used to be or overthink how hard it might be in the future.

 8. Do not make any big decisions out of fear, anger or desperation. Take time to digest a piece of shocking news before rushing into anything.

 9. If your life is full of shocking and overwhelming events, you would better check your trigger level and tune it down. Not to forget to build a better coping mechanism. [Read more: Yin Yang philosophy and mental health]

 10. No one lives on an island and our relationship is not a zero-sum game. Connect and work with each other. Think win-win.

 11. Saying no or having a confrontation could be productive and necessary. Learn to do it properly.

 12. No one thinks your ego is important but you, so drop it for good.

 13. Feelings are important but most often overrated. Try also to look into the matter of fact.

 14. We can be anything we want… at a cost! So be careful of what you wish for and be prepared to pay for it.

 15. Money is important, but it cannot buy you everything. Earn and invest in something valuable. It could be a relationship, virtue, wisdom, health or spiritual fulfilment.

 16. Money is still important in daily life. Improve your productivity and earning ability. Do have a good saving habit. Prepare for emergency funds. [Read more: Effects of financial stress on your health and how you can cope]

 17. If you have a fortune to make a lot of money, the numbers are not yours until it is spent on something meaningful. Try to find the meaning in making a common prosperity but not merely a self gain.

 18. What other people tell you that is important might indeed be insignificant to you, like the news. Differentiate truth and facts from the massive sea of information.

 19. Hold on to the truth but remember there are only very few true truths. So most of the time we need to walk somewhere in between and compromise.

 20. Many things happen randomly but most of the things happen for a reason. Connect the dots.

 21. Stop whining about things. Either make a change or accept the situation as is.

 22. Making change takes time and energy. Be patient and well-planned. [Read more: How To Get The Right Mindset For Weight Loss]

 23. We rest so we can continue our life journey. Prioritize resting and self-care.

 24. If you want others to love you, first love yourself and be loveable. [Read more: Practicing gratitude brings health benefits]

 25. Everyone shows love in their unique way, do not force others to love you as you wish them to. Instead, try to understand and appreciate the way other people love you.

 26. One cannot afford something one does not own. First, take care of yourself then care for others.

 27. If someone is behaving toxic, it is reasonable to keep distance from them for self protection, even for a family member. But do not stop loving them.

 28. Making mistakes is a great way to learn. First learn not to make mistakes, then learn to fix mistakes. Do allow yourself and others rooms to make mistakes, but prevent mistakes from happening.

 29. Dealing with teenagers is like flying a kite: always keep an eye on them and guide them but let go so they can fly.

 30. The only way to deal with rebellious teenagers is to start treating them as an adult. Adults take up responsibility and own their behaviour. Preparing and equipping offspring for the future is the parents’ responsibility. If parents are not doing the job right, do not blame the kids for being irresponsible.

 31. Our parents are not saints, they make mistakes too. Sometimes we just have to grow up on our own. Find the power to forgive and love. And believe that whatever happened, is the best that it could be.

 32. Be noble. Power only has meaning if it is used right. And it is only right for justice and virtue. [Read more: The Five Virtues Of Confucianism For A Happier And More Successful Life]

 33. Just because you can, does not mean you should. Restrain yourself.

 34. The world is bigger than we thought. Stay foolish, stay hungry.

 35. Mankind has its own limitations. Believe in greater power and be humble.

 36. Everyone is equal but not the same. We are equal is a way that we are born with our own strength. Find it.

 37. Have hope and faith. Use your strength to serve a purpose in life.

Komentáře


bottom of page