top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Zamrznjena rama- S TKM pomahajte v slovo zamrznjeni rami

Updated: Dec 23, 2022

Že preprost gib z dvignjeno roko je lahko boleč in težaven za paciente, ki trpijo za zamrznjeno ramo. Omejeno gibanje rok lahko prav tako povzroči ogromno neugodnosti za posameznikov vsakdan, kot je oblačenje ali umivanje zob.

Zamrznjena rama je pogosto uporabljen termin za adhezivni kapsulitis, ki poimenuje odebelitev in kontrakturo ramenske kapsule, vezivnega tkiva okoli kostne strukture ramenskega sklepa. Zamrznjena rama je običajno boleča, vendar sta togost in omejitev gibanja primarni značilnosti, ki sta posledica kontrakture kapsule in sta pogosto primerjani z občutkom imobilizacije ob ‘zamrznitvi’ in občutkom sprostitve ob ‘odtajanju’. Motnja se običajno pojavi pri ljudeh, starejših od 40 let, predvsem pri ženskah; določene bolezni zvišajo pogostost pojava zamrznjene rame, predvsem diabetes in bolezni ščitnice.

Običajno redno zdravljenje za bolečo ramo

V splošni medicini zdravljenje sestoji iz obvladovanja bolečine s protibolečinskimi zdravili, mišičnimi relaksanti in protivnetnimi zdravili. Za povrnitev mobilnosti se lahko priporoči fizioterapija ali akupunktura. Zamrznjena rama, ki se ne zdravi, lahko postane dolgotrajno stanje, ki se bo vleklo.

Preprečitev zamrznjene rame

Na Kitajskem jo imenujejo rama 50-letnika, ker za njo ljudje običajno trpijo v srednjih letih. Skozi čas prakse v Sloveniji sem opazila, da je večina mojih pacientov začela trpeti za tem stanjem okoli svojih 40-ih. Ob tej starosti je čas, ko raven naše telesne energije začne počasi upadati. Torej je najboljši način za preprečitev zamrznjene rame zdravljenje za obnovitev in zaščito vaše sistemske energije.

Najpomembnejša stvar pri izogibanju zamrznjeni rami je, da ste vedno v pogonu in se gibljete. Vsakodnevno izvajajte obseg lažjih vaj, da boste ohranili ramenski sklep kar se da v celoti mobilen. Če si poškodujete ramo, hitro pojdite na zdravljenje. Izogibajte se hlajenju z ledom. Led, čeprav priljubljen na zahodu, je pri kitajskih izvajalcih TKM obravnavan kot škodljiv. Povzroča zgoščevanje krvi in togost tetiv.

Kaj lahko TKM stori za zamrznjeno ramo?

Preko ramena ali okoli tečejo številni meridiani (energijske poti). Ko sta na teh meridianih pretok Qi energije in krvni pretok blokirana, se začnejo pojavljati problemi. Ta blokada je lahko posledica globlje ležečega problema v enem ali večih sorodnih sistemov. Z drugimi besedami, če imamo v našem telesu konstitucijske šibkosti bodisi zaradi genetike bodisi zaradi učinkov, ki so se nakopičili zaradi našega življenjskega stila, se lahko ustvarijo pogoji, da pride do problema. Ker je tam neposredno in okoli veliko meridianov, notranja šibkost ali neravnotežje lahko ustvarita šibkost na ramenu, zaradi česar je rama bolj nagnjena k poškodbam.

Akupunkturist raziskuje, kje točno v pacientu je neučinkovito delovanje. Potem bo zdravil globlje ležeče težave organov, da bo zopet povrnil pretok krvi in energije v meridiane. S spodbujanjem cirkulacije in krvnega pretoka do rame ter zmanjševanjem vnetja lahko lajšamo simptome bolečine in zvišamo stopnjo mobilnosti rame, s čimer postavimo temelje za nadaljnje zdravljenje.

Vidna razlika med splošno medicino in tradicionalno kitajsko medicino (TKM) je, da bo splošna medicina ramo zdravila večinoma le lokalno, medtem ko pri TKM zdravimo globlje sistemske težave skupaj z meridiani, kjer se dotaknemo internih dejavnikov, ki prispevajo k zdravju in zdravljenju ramenskega območja. Dejansko zdravimo celo osebo in njena neravnotežja, kjer telo stimuliramo tako, da si povrne naravno ravnotežje. S seganjem do jedra problema je lahko ozdravitev skozi akupunkturo dolgotrajna, če je pravilno zdravljena.

Kako TKM obravnava zamrznjeno ramo

Kombinacija kitajskih zelišč, terapevtske masaže in akupunkture bo dosegla najboljše rezultate.

Pri akutnem stanju (v roku 2 tednov od pojava) bodo zeliščno zdravilo skupaj z 2 do 3 akupunkturnimi zdravljenji lahko izboljšali obseg gibanja zamrznjene rame in v večini primerov olajšali bolečino. Prognoza za zgodnjo fazo zdravljenja zamrznjene rame s kitajsko medicino je zelo pozitivna.

Kakorkoli, pri kroničnem stanju (traja že več kot 3 mesece do več let) bodo zdravljenja vzroka trajala veliko dlje. Priporočamo 8-10 terapij za en zdravljenje. Običajno je za zadovoljive rezultate potrebno eno zdravljenje, vendar je včasih potrebnih več.

Če vas karkoli zanima ali pa imate vprašanje o zamrznjeni rami, nas prosimo kontaktirajte.

 

Wave goodbye to Frozen shoulder with TCM

A simple waving movement with your arm raised up can be painful and difficult for patients suffering from frozen shoulder. The limited range of motion of arms also cause tremendous amount of inconvenience to one’s daily life like putting a clothes on or brushing your teeth.

Frozen shoulder is the commonly used term for adhesive capsulitis, named for thickening and contracture of the capsule, the connective tissue surrounding the bony structures of the shoulder joint. Frozen shoulder is usually painful, but stiffness and restriction in movement are the primary characteristics resulting from the capsule contracture and are often likened to the immobilization of freezing versus the loosening of thawing. The disorder primarily affects people past the age of 40, particularly women; certain diseases increase the incidence of frozen shoulder, especially diabetes and thyroid diseases.

Regular treatment of painful shoulder

The treatment in conventional medicine consists of pain management by using painkillers, muscle relaxants and anti-inflammatory drugs. To regain mobility, physiotherapy or acupuncture may be recommended. A frozen shoulder that isn’t treated well can become a lengthy condition.

The prevention of frozen shoulder

In China it is called 50 year shoulder because people tend to get it at middle age. While during my practice in Slovenia, I notice many patients got their first onset of frozen shoulder around their 40s. Around the 40 years old is the time when our body’s energy slowly starts to decline. So the best way to prevent frozen shoulder is to get preventive treatment to restore and protect your system’s energy.

The most important thing in avoiding frozen shoulder is keeping it moving. Do gentle range of motion exercises every day, to keep the shoulder joint fully mobile. If you injure your shoulder, get treatment to heal it quickly. Avoid putting ice on it. Ice, though popular in the West, is considered harmful by the Chinese medical practitioners. It causes blood to coagulate and tendons to stiffen.

What can TCM do for frozen shoulder?

There are several meridians (energy pathways) running over the shoulder or close to the shoulder. When the qi-energy and blood flow in these meridians is obstructed, problems begin to arise. This obstruction can be the result of an underlying problem in one or more of the related systems. In other words, if we have a constitutional weakness in our body due either to genetics or to the accumulated effects of our lifestyle, it can create the conditions for a problem to occur. Because there are many meridians that run over or near the shoulder, internal weaknesses or imbalances can create a weakness in the shoulder, leaving it prone to injury.

An acupuncturist investigates where exactly there is improper functioning within the patient and then will treat the underlying organ problems to get the blood and energy flowing again in the meridians. By increasing circulation and blood flow to the shoulder and reducing inflammation, we can relieve the symptoms of pain and increase mobility in the shoulder, setting the stage for further healing.

The significant difference between conventional medicine and Traditional Chinese Medicine (TCM) is that conventional medicine will treat the shoulder mainly locally, while in TCM we will treat the deeper systemic problems together with the meridians, addressing internal factors that contribute to the health and healing of the shoulder area. In fact we will treat the whole person and their imbalances, stimulating the body to return to its own natural equilibrium. By going to the core of the problem, relief through acupuncture can be long lasting if treated properly.

How TCM manages frozen shoulder

A combination of the Chinese herbs, therapeutic massage and acupuncture will achieve the best result.

In acute condition (within 2 weeks of onset), the herbal medicine with 2 to 3 acupuncture treatments will be able to improve the range of movement of frozen shoulder and alleviated the pain in most cases. The prognosis for early stage of frozen shoulder treatment by Chinese medicine is very positive.

However, in Chronic Condition (onset more than 3 months to years), the treatments of the cause would take much longer. We suggest 8-10 treatments for one treatment course. Usually it takes 1 treatment course to get a satisfactory result but sometimes more is necessary.

If you have interest or questions about TCM for frozen shoulder, please do not hesitate to contact us.


905 views

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page