top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Več kot le migrena: kako mesto bolečine odraža notranje neravnovesje

Updated: Nov 24, 2022

V teoriji tradicionalne kitajske medicine pojem ‘migrena’ ne obstaja. Vendar to ne pomeni, da TKM ne more pomagati pri obvladovanju migren, še več, lahko vam ponudi precej drugačno in podrobno razločeno razumevanje pri premagovanju glavobola. Zaradi posluževanja drugačne poti zdravljenja obstaja večja možnost, ki je morda tudi boljša, za ublažitev simptomov, kot pa če bi se samo poslužili protibolečinskih tablet.

Kako kitajska medicina razume glavobol

Glavobol je ena izmed najpogostejših nadlog. Cilj primernega premagovanja le-tega ni le ustavitev bolečine, ampak obravnavanje temeljnega vzroka. Zelo pogosto se zgodi, da vzrok ni nujno skrit v glavi, saj lahko težave v preostalih delih telesa prav tako prispevajo k nastanku glavobolov.

Po klasifikaciji konvencionalne medicine obstaja 5 osnovnih tipov glavobolov: tenzijski glavobol, glavobol v serijah, sinusni glavobol, povratni glavobol in migrena.

V TKM te klasifikacije niso tako pomembne za diagnozo ali zdravljenje, saj se vsakemu posamezniku postavi diagnoza glede na prizadet meridian (energijski kanal) in sistem organov (sistem organov in funkcionalni sistem), zaradi česar je prišlo do glavobolov. Po TKM je glavobol sestavljen iz dveh delov: ‘korenina’ in ‘veja’. Korenina je vse, kar povzroča glavobol in veja je nastala bolečina. Kitajska medicina deluje tako, da zdravi tako ‘korenino’ in ‘vejo’, s tem pa je rezultat dolgotrajnejši, ne le začasna ublažitev bolečine. Poleg tega se TKM ozira k holističnemu pristopu obvladovanja, zato je manj verjetno, da se bodo pojavili stranski učinki, hkrati pa lahko obvladuje tudi ostale navidezno z migreno ‘nepovezane’ težave, kar ima za posledico vsesplošno izboljšanje kakovosti življenja.

Določitev mesta glavobola glede na TKM

Skozi našo glavo potekajo številni meridiani. Predstavljajte si jih kot železniške tračnice, ki povezujejo različne dele države; zato je tudi razumljivo, da številni meridiani povezujejo različne dele telesa, tako notranje kot zunanje, zgornji in spodnji del, sprednji in zadnji- in vse to poteka preko glave. TKM izvajalec lahko glede na značilnosti in lokacije bolečine identificira notranja neravnovesja, ki so povezana z glavobolom. Mesto glavobola pomaga razjasniti, kateri sistemi in meridiani so pri tem vpleteni, tako pa lahko določi, katere specifične funkcije se morajo obnoviti in pozdraviti.

Mesta bolečine in njihov pomen glede na TKM teorijo

 • Zadnji del glave skupaj z vratom: zunanji patogen (običajno se izraža v obliki gripe ali prehlada), ki napada meridian mehurja

 • Po celi glavi skupaj z vrtoglavico: pomanjkanje Qi ali krvne energije v jetrih

 • Napetost v zgornjem delu glave: hlad napada regijo glave.

 • Senca, oba stranska dela glave, običajno utripajoče narave in občutek pritiska: jetrni ogenj preplavlja do regije glave.

 • Sprednji del glave skupaj s predelom obrvi: prizadet je želodčni meridian, kar je lahko posledica zunanjega patogena ali notranje šibkosti.

 • Stranski deli glave, skupaj z ušesi: prizadet je meridian žolčnika, kar je lahko posledica zunanjih patogenov ali notranjega neravnovesja, kot npr. prevelika količina jetrnega ognja.

 • Glavobol z bolečino za očmi: zamašenost jetrnega meridiana, kar običajno vključuje preveliko količino ognja in presegreto kri.

 • Lokalizirana bolečina, ki se pojavlja na istem mestu: krvni strdek, ki je običajno posledica poškodbe ali poškodbe ožilja na drugem delu glave, ki se je lahko zgodila tudi že dolgo časa nazaj.

 • Vrh glave, običajno skupaj z utrujenostjo in motnim vidom: pomanjkanje krvne energije, predvsem v jetrnem sistemu.

 • Glavobol z oteženim zaznavanjem, diarejo in potenjem: vlažnost napada vranični sistem, kar povzroča neuspelo pretakanje Qi energije navzgor.

 • Glavobol, ki je povezan z menstruacijo ne glede na lokacijo: vključena je stagnacija krvi ali presegreta krvna energija.

Za več informacij glede zdravljenja glavobolov s TKM si prosimo preberite naše starejše objave ali pa nas direktno kontaktirajte.

 

More Than Just Migraine: How the Location of Pain Indicates Inner Imbalance

In the theory of Traditional Chinese Medicine, the term “Migraine” does not exist. However, this does not mean that TCM cannot manage migraine, instead, we offer a much different and details differentiated understanding of the management of headache. Therefore, by taking a much different path of management, there is a chance of getting much different, if not better, overcome rather than painkillers alone.

How Chinese Medicine Understands Headache

Headache is one of the most common complaints. The goal of proper management is not just stopping the pain, but to get to the root cause. Very often, the cause of headache is not necessarily in the head, problems in other parts of the body can also contribute to headaches.

There are five main types of headaches classified in conventional medicine: Tension headaches, Cluster headaches, Sinus headaches, Rebound headaches, and Migraine headaches.

In TCM, these classifications is not as important for diagnosis and treatment, but instead each individual is diagnosed by the affected meridian (energy channel) and system (organ and functional system) which leads to the headache. In TCM, a headache has two parts: the root and the branch. The root is whatever causing the headache, and the branch is the pain itself. Chinese medicine works to treat both the root and the branch, so the result is more long lasting, instead of just temporarily relieving the pain. Also, as TCM looks for a holistic approach of management, it is less likely to cause side effects or even manage other seemingly “unrelated” issues together resulting in an overall improvement for quality of life.

Differentiation of the location of headache pain according to TCM

There are many meridians running through the head. Imagine the meridians as the train rails, connected different parts of the country, then it is also understandable that many meridians are connecting different body parts, both inside and outside, upper and lower part, front and back, while going through the head region. Based on the characteristics and location of the pain, TCM practitioner can identify the internal disharmonies associated with headaches. Locations of headache pain help clarify the involved systems and meridians, and thus determine what specific functions need to be restored.

Locations of pain and its meaning according to TCM theory

 • Back of the head involving the neck: External pathogen (most commonly known as cold or flu) attacking the Urinary Bladder meridian.

 • All over the head accompanied by dizziness: Deficiency of the liver and kidney or deficiency of Blood and Qi energy.

 • Tightness of the Head crown: Coldness attacking the head region.

 • Temples, two sides of the head, usually in a pressure or pulsing nature: Liver fire overflowing to the head region.

 • Front head involving the eyebrow region: Stomach meridian is affected, could be caused by external pathogens or internal weakness.

 • Sides of the head, involving the ears: Gallbladder meridian is affected, could be caused by external pathogens or internal imbalance like excessive Liver fire.

 • Headache involving the eyes: Liver meridian congestion, usually involve excessive Fire and overheated Blood.

 • Localized and same spot of pain: Blood clot, usually caused by trauma or other head region vascular damage, even from a long time ago.

 • Top of the head, usually accompanied by tiredness and blurry vision: Blood energy deficiency, especially the Liver system.

 • Headache with a heavy sensation, and accompanied by diarrhea and sweating: Dampness attacking the Spleen system causing a failure of Qi energy flowing upwards.

 • Headaches associated with menstruation regardless of locations: Involvement of Blood stagnation or overheated Blood energy.

For more information about the treatment of headaches by TCM, please refer to our older posts or contact us directly.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page