top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Akupunktura in TKM za Bellovo parezo

Updated: Apr 15

Bellova pareza je motnja, ki se odraža v obliki obrazne paralize. Običajno vpliva na le eno stran obraza. Smatra se kot rezultat poškodbe obraznega živca, ki nadzira mišice ene strani obraza, zaradi česar se le-te povesijo. Ljudje, ki trpijo za to motnjo, se lahko srečujejo s težavami pri številnih obraznih funkcijah, vključno z zapiranjem oči, hranjenjem, smejanjem, prav tako pa lahko postane govor nerazločen.

To stanje je pogosto šok, saj se pojavi čez noč. Bolnik se namreč zbudi s paralizo v obraznih mišicah. Večina jih ali nima predhodnih simptomov, ali pa spregledajo opozorilne znake, ki so blagi in lahko vključujejo bolečine v vratu, bolečine za ušesom, ali bolečine na zadnji strani glave. Stanje lahko povzroči precejšnjo čustveno stisko zaradi značilnega videza povešenega videza okoli oči in ust, kar negativno vpliva na samopodobo in doživljanje okolice. [Preberi več: 7 navad za obvladovanje kronične bolezni]

Bellova pareza je najpogostejša pri mladih odraslih, starejših, diabetikih in nosečnicah, vendar lahko pravzaprav prizadene vsakogar. Opažena je pri 2 do 3 ljudeh od 10.000. Lahko mine sama od sebe v obdobju nekaj mesecev, resnejši primeri pa lahko trajajo tudi do obdobja enega leta. Na žalost bo do 10% pacientov doživelo določeno stopnjo trajne paralize. Običajno zdravljenje zajema jemanje kortikosteroidov, protivirusnih zdravil, protibolečinskih tablet, botulin toksina, masaže in operacijo.

TKM za Bellovo parezo

Bellova pareza je v kitajski medicini poznana pod imenom “Zhong Feng”, kar pomeni ‘Vetrni napad’. ‘Veter’ je vrsta patogena, ki deluje hitro. Lahko vstopi v telo in napade katerikoli del, v primeru Bellove pareze so najbolj oškodovani obrazni meridiani. Kot rezultat tega se pojavi stagnacija qija in krvne energije, kar blokira signale za nadziranje mišic.

Čeprav gre za nenaden vzorec, ki se ujema s sodobnimi teorijami o patogenem virusnem napadu, je po teoriji TKM ena od glavnih posledic tega stanja pomanjkanje qija (s posameznikom povezana energija). To pomeni, da je "vetrni patogen" sicer lahko močnejši napadalec, vendar je lahko tudi bolnikova lastna odpornost prešibka, da bi se z njim sploh lahko borila. [Preberi več: Za boljši imunski sistem - okrepite svoj Wei Qi] [Preberi več: TKM vs zahodna medicina]

Obravnavanje Bellove pareze s kitajsko medicino in akupunkturo

TKM zdravljenje je pokazalo učinkovitost pri obravnavanju stanja tako empirično kot znotraj kliničnih raziskav. Turška raziskovalna ekipa je izvedla klinični poskus, ki je pokazal, da je akupunkturno zdravljenje učinkovito pri blaženju posledic Bellove pareze. Lahko se jo uporablja kot varno metodo pri zdravljenju Bellove pareze. [1]

Princip zdravljenja Bellove pareze je izločitev vetrnega patogena in spodbujanje gibanja qija in krvne energije z odstranitvijo stagnacije v žilah in meridianih. Konsistentne terapije akupunkture (običajno priporočeno enkrat do dvakrat tedensko) lahko pomagajo pri pomiritvi stanja pri bolniku in pospeševanju premostitve paralize ter izboljšajo delovanje živčevja.

Kitajska zelišča, ki bodo pomagala pri izločanju ‘vetra’ in mraza iz telesa ter glavobolov, vključujejo angeliko, žajbelj in cimetove vejice. Seveda so še številna druga kitajska zelišča, ki so prav tako rabljena za zdravljenje Bellove pareze in vplivajo na živčni sistem.

Masaža lahko prav tako pomaga pri lajšanju simptomov te oblike paralize. Blaga masaža prizadetega območja obraza ali dnevno izvajanje obraznih vaj lahko pomaga pri izboljšanju bolezenskega stanja.

Nekateri bolniki z Bellovo paralizo si lahko vzamejo več tednov časa za okrevanje, v katerih lahko ostanejo doma in si vzamejo malo premora od običajne naporne dnevne rutine.


Viri:

  1. Canan Ertemoğlu Öksüz, Ahmet Kalaycıoğlu, Özlem Uzun, Şahi Nur Kalkışım, Nihat Burak Zihni, Ahmet Yıldırım, Cavit Boz, The Efficacy of Acupuncture in the Treatment of Bell's Palsy Sequelae, Journal of Acupuncture and Meridian Studies, Volume 12, Issue 4, 2019, Pages 122-130, ISSN 2005-2901, https://doi.org/10.1016/j.jams.2019.03.001.

 

Acupuncture and TCM for Bell’s palsy

Bell’s palsy is a neurological disorder that manifests as a paralysis of the face. This disorder often affects only one side of the face. Bell’s palsy is thought to be a result of damage to the facial nerve that controls the muscles on one side of the face, which then causes those muscles to droop. People with Bell’s palsy can experience difficulty with multiple facial functions including closing their eyes, eating, smiling, and their speech can also become slurred.

This condition is often a shock, as it comes on overnight. The majority of patients wake with the facial muscles in paralysis. Most patients either have no symptoms beforehand, or they miss the warning signs, which are subtle and can include neck pain, pain behind the ear, or pain in the back of the head. The condition may cause considerable emotional distress because of its characteristic appearance drooping appearance around the eye and mouth thus adversely affecting self-esteem and life experience. [Read more: 7 Habits For Managing Chronic Illness]

Bell’s palsy is most common in young adults, the elderly, diabetics, and pregnant women, but it can affect anyone. It is seen in approximately 2 to 3 people per 10,000. It may resolve by itself within a few months with severe cases taking up to one year. Unfortunately, up to 10% of patients will experience some degree of permanent paralysis. Conventional treatment includes corticosteroids, antiviral agents, massage, painkillers, botulinum toxin and surgery.

TCM for Bell’s palsy

Bell’s palsy is known as “Zhong Feng” in Chinese Medicine, which translates to “Wind Attack”. “Wind” is a type of pathogen that acts quickly. It could enter the body and attack different part of the body, in the case of Bell’s palsy, the face meridians are the mostly affected. This results in Qi and Blood energy stagnation which block the signal of controlling the muscles.

While it is a sudden pattern which correlates to modern theories of pathogenic viral attack, according to TCM theory, one of the main implications of the condition is an underlying Qi (a person’s inherent energy) deficiency. That means while the “Wind pathogen” might be a stronger attacker, the patient’s own immunity might also be too weak to fight in the first place. [Read more: Strengthen your Wei Qi for better immunity] [Read more: TCM vs Western Medicine]

Treating Bell’s palsy with Chinese Medicine and acupuncture

TCM therapy has shown effectiveness in treating the condition both empirically and within clinical trials. A Turkish research team conducted a clinical trial and found that acupuncture treatment is effective in improving Bell’s palsy sequelae. Acupuncture can be used as a safe method in the treatment of Bell’s palsy sequelae. [1]

The principle of treatment for Bell’s palsy is to eliminate the Wind pathogen and promote the movement of Qi and Blood by expelling stagnation in the vessels and meridians. Consistent acupuncture treatments (usually recommended once or twice per week), can help soothe a patient and expedite resolution of paralysis, and enhance nerve function.

Chinese herbs which will expel the wind and cold from the body and stop headaches include wild angelica, sage and cinnamon twigs. There are many other Chinese herbs which can also be used to treat facets of Bell’s palsy affecting the nervous system.

Massage can also help ease the symptoms of Bell’s palsy. Gently massaging the affected areas of the face, or practicing daily facial exercises can help the condition.

Some patients with Bell’s palsy may want to take several weeks of recovery time in which they may choose to stay at home and take some time off from their normally rigorous daily routines.

Reference:

  1. Canan Ertemoğlu Öksüz, Ahmet Kalaycıoğlu, Özlem Uzun, Şahi Nur Kalkışım, Nihat Burak Zihni, Ahmet Yıldırım, Cavit Boz, The Efficacy of Acupuncture in the Treatment of Bell's Palsy Sequelae, Journal of Acupuncture and Meridian Studies, Volume 12, Issue 4, 2019, Pages 122-130, ISSN 2005-2901, https://doi.org/10.1016/j.jams.2019.03.001.

Comments


bottom of page