top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Akupunktura za periferno nevropatijo

Periferna nevropatija (PN), za katero je značilna poškodba perifernih živcev, prizadene milijone ljudi po vsem svetu in povzroča različne simptome, od odrevenelosti in mravljinčenja do ostre, pekoče bolečine. Običajno se predpisujejo konvencionalni načini zdravljenja, kot so zdravila in fizikalna terapija, vse bolj pa se priznavajo tudi potencialne koristi alternativnih načinov zdravljenja, kot sta TKM in akupunktura.

Razumevanje periferne nevropatije

Periferna nevropatija se pojavi, ko so poškodovani živci, ki prenašajo sporočila med možgani in hrbtenjačo ter ostalimi deli telesa. Ta poškodba moti normalno delovanje teh živcev, kar povzroči različne simptome, med drugim:

 • Odrevenelost in mravljinčenje: Bolniki pogosto poročajo o občutkih odrevenelosti, mravljinčenja ali zbadanja v prizadetih predelih.

 • Pekočo bolečino: Mnogi občutijo ostro, pekočo bolečino, zlasti v dlaneh in stopalih.

 • Mišično oslabelost: Šibkost in slabši nadzor mišic sta pogosta, kar vpliva na gibljivost in koordinacijo.

 • Občutljivost: Nekateri posamezniki lahko postanejo preobčutljivi na dotik in občutijo bolečino pri dražljajih, ki so običajno neboleči.

Periferna nevropatija se nanaša na številne bolezni. Obstaja več kot 100 vrst periferne nevropatije, vsaka s svojimi simptomi in prognozo. Približno 2,4 % ljudi na svetu ima eno od oblik periferne nevropatije. [1, 2]

Najpogostejša vrsta periferne nevropatije je diabetična nevropatija, ki je posledica visoke ravni sladkorja in povzroča poškodbe živčnih vlaken v nogah in stopalih. [3]

Konvencionalno zdravljenje periferne nevropatije

Periferne nevropatije običajno ni mogoče ozdraviti, vendar lahko storite veliko stvari, da preprečite njeno poslabšanje. Če je zanjo kriva osnovna bolezen, kot je sladkorna bolezen, bo vaš zdravnik najprej zdravil to bolezen, nato pa bolečino in druge simptome nevropatije.

V nekaterih primerih lahko pomagajo zdravila za lajšanje bolečin, ki so na voljo brez recepta. V drugih primerih so potrebna zdravila na recept. V skrajnih primerih lahko z operacijo uničimo živce ali popravimo poškodbe, ki povzročajo nevropatsko bolečino in simptome. [3]

Vendar pa trenutno ni učinkovitih zdravil za odrevenelost in številne neprijetne občutke, ki pestijo bolnike s PN zaradi dolgoletnih nepopravljivih poškodb živcev, zlasti čutilnih. [4]

Akupunktura za periferno nevropatijo

Akupunktura je tradicionalna praksa kitajske medicine, ki z vstavljanjem tankih igel v določene točke na telesu pomaga obnoviti pretok energije qi po poteh, imenovanih meridiani. Z zahodnega vidika naj bi akupunktura spodbujala živce, mišice in vezivno tkivo ter tako sprožila naravne protibolečinske snovi v telesu in pospešila zdravljenje.

V zadnjih dveh desetletjih je vse več dokazov o učinkovitosti akupunkture pri zdravljenju ne le bolečine, temveč tudi odrevenelosti in številnih drugih simptomov, povezanih s PN. Študije navajajo več možnih koristi:

 1. lajšanje bolečin: Akupunktura lahko vpliva na sproščanje nevrotransmiterjev, kot so endorfini, ki so naravne kemikalije za lajšanje bolečine v telesu. S stimulacijo določenih akupunkturnih točk lahko telo sprosti te snovi, kar vodi v lajšanje bolečin.

 2. Izboljšano delovanje živcev: Nekatere študije so pokazale, da lahko akupunktura izboljša delovanje živcev in prevodnost, kar lahko zmanjša simptome odrevenelosti in mravljinčenja.

 3. Okrepljen krvni obtok: Dokazano je, da akupunktura izboljšuje krvni obtok. Z izboljšanim pretokom krvi lahko poškodovanim živcem zagotovimo več kisika in hranilnih snovi, kar spodbuja njihovo zdravljenje in zmanjšuje simptome periferne nevropatije.

 4. Zmanjšano vnetje: Nekatere študije kažejo, da ima lahko akupunktura protivnetne učinke, kar bi lahko bilo koristno pri stanjih, kot je periferna nevropatija, kjer lahko vnetje prispeva k poškodbam živcev in bolečinam.

 5. Izboljšana odpornost: Akupunktura lahko tudi vpliva na delovanje imunskega sistema, kar posledično zmanjša vnetja in avtoimunske odzive, ki prispevajo k poškodbam živcev pri periferni nevropatiji.

Ti mehanizmi teoretično pojasnjujejo učinke akupunkture na periferno nevropatijo, vendar so dokazi o njeni učinkovitosti različni. Nekatere študije so pokazale obetavne rezultate, ki so pokazali, da lahko akupunktura zmanjša bolečino in izboljša delovanje živcev pri bolnikih s periferno nevropatijo. Vendar pa nekatere študije niso ugotovile pomembnih koristi v primerjavi z navidezno akupunkturo ali standardnim zdravljenjem.

Izbira ustreznega zdravljenja

Čeprav je akupunktura za nekatere lahko koristna, je ne smemo obravnavati kot samostojno zdravljenje, temveč kot del celovitega pristopa, ki lahko vključuje zdravila, fizikalno terapijo, prilagoditve življenjskega sloga in druge ukrepe, prilagojene potrebam posameznega bolnika. Poleg tega morajo akupunkturo izvajati usposobljeni izvajalci v varnem in sterilnem okolju, da se zmanjša tveganje neželenih učinkov.

Če razmišljate o iskanju alternativnih načinov za pomoč pri periferni nevropatiji, se posvetujte z usposobljenim izvajalcem TKM/akupunkture. Akupunkturist pripravi personalizirane strategije zdravljenja, prilagojene vašim individualnim zdravstvenim ciljem in stanju. Z upoštevanjem dejavnikov, kot so vaša zdravstvena anamneza, iživljenjski slog in prevladujoči simptomi, ta prilagojeni pristop zagotavlja, da ste deležni optimalne oskrbe, ki ustreza vašim potrebam.


Viri:


 

Acupuncture For Peripheral Neuropathy

Peripheral neuropathy (PN), a condition characterized by damage to the peripheral nerves, affects millions worldwide, causing symptoms ranging from numbness and tingling to sharp, burning pain. While conventional treatments such as medications and physical therapy are commonly prescribed, there is a growing recognition of the potential benefits of alternative therapies such as TCM and acupuncture.

Understanding Peripheral Neuropathy

Peripheral neuropathy occurs when the nerves that relay messages between the brain and spinal cord and the rest of the body are damaged. This damage disrupts the normal functioning of these nerves, leading to various symptoms, including:

 • Numbness and Tingling: Patients often report sensations of numbness, tingling, or pins and needles in the affected areas.

 • Burning Pain: Many experience sharp, burning pain, particularly in the hands and feet.

 • Muscle Weakness: Weakness and decreased muscle control are common, impacting mobility and coordination.

 • Sensitivity: Some individuals may become oversensitive to touch, experiencing pain from stimuli that are normally painless.

Peripheral neuropathy refers to so many conditions. There are more than 100 types of peripheral neuropathy, each with its own set of symptoms and prognosis. About 2.4% of people globally have a form of peripheral neuropathy. [1, 2]

The most common type of peripheral neuropathy is diabetic neuropathy, caused by a high sugar level and resulting in nerve fiber damage in your legs and feet. [3]

Conventional Treatment for Peripheral Neuropathy

Usually, peripheral neuropathy can’t be cured, but you can do a lot of things to prevent it from getting worse. If an underlying condition like diabetes is at fault, your healthcare provider will treat that first and then treat the pain and other symptoms of neuropathy.

In some cases, over-the-counter pain relievers can help. Other times, prescription medicines are needed. In extreme cases, surgery can be used to destroy nerves or repair injuries that are causing neuropathic pain and symptoms. [3]

However, there currently are no effective medications for the numbness and range of troublesome sensations that plague PN sufferers due to what has long been considered irreversible nerve damage, especially to sensory nerves. [4]

Acupuncture for Peripheral Neuropathy 

Acupuncture is a traditional Chinese medicine practice that involves inserting thin needles into specific points on the body and helps to restore the flow of energy, or Qi, along pathways known as meridians. From a Western perspective, acupuncture is believed to stimulate nerves, muscles, and connective tissue, triggering the body's natural painkillers and promoting healing.

Over the last two decades, there has been a growing body of evidence regarding acupuncture’s ability to treat not just the pain but also the numbness and the many other symptoms associated with PN. Studies evidence suggest several potential benefits:

 1. Pain Relief: Acupuncture may influence the release of neurotransmitters such as endorphins, which are natural pain-relieving chemicals in the body. By stimulating specific acupuncture points, the body may release these substances, leading to pain relief.

 2. Improved Nerve Function: Some studies indicate that acupuncture may improve nerve function and conduction, potentially reducing symptoms of numbness and tingling.

 3. Enhanced Blood Circulation: Acupuncture has been shown to enhance blood circulation. Improved blood flow can help deliver more oxygen and nutrients to damaged nerves, promoting their healing and reducing symptoms of peripheral neuropathy.

 4. Reduced Inflammation: Some studies suggest that acupuncture may have anti-inflammatory effects, which could be beneficial for conditions like peripheral neuropathy, where inflammation may contribute to nerve damage and pain.

 5. Improved immunity: Acupuncture may also modulate immune function, potentially reducing inflammation and autoimmune responses that contribute to nerve damage in peripheral neuropathy. 

While these mechanisms provide theoretical explanations for acupuncture's effects on peripheral neuropathy, the evidence supporting its effectiveness is mixed. Some studies have shown promising results, indicating that acupuncture can reduce pain and improve nerve function in peripheral neuropathy patients. However, other studies have failed to demonstrate significant benefits compared to sham acupuncture or standard treatments.

Choosing the Right Treatment 

While acupuncture may offer benefits for some individuals, it should not be viewed as a standalone treatment but rather as part of a comprehensive approach that may include medication, physical therapy, lifestyle modifications, and other interventions tailored to the individual patient's needs. Additionally, acupuncture should be performed by qualified practitioners in a safe and sterile environment to minimize risks of adverse effects.

If you are thinking of finding alternative ways to help you with peripheral neuropathy consider consulting a qualified TCM/acupuncture practitioner. Your acupuncturist designs personalized treatment strategies tailored to your individual health objectives and conditions. By considering factors such as your medical background, lifestyle choices, and prevailing symptoms, this tailored approach guarantees that you receive optimal care suited to your needs. 


Reference: 

Comments


bottom of page