top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Zdravje prostate in tradicionalna kitajska medicina

Updated: Dec 26, 2019


Prejšnji mesec smo se tematsko posvetili ozaveščanju o raku na prsih, vendar zagotovo nismo pozabili na moške. Zdravje prostate je eno izmed področij, ki postane problematično za večino moških na neki točki življenja. Zato bi radi z vami delili naš pogled na zdravje prostate, gledano z vidika TKM.

Beningna hipertrofija prostate oz. beningno povečanje prostate (BPH)

Beningna hipertrofija prostate (BPH) oz. nerakavo povečanje prostatne žleze je eno izmed najobičajnejših problemov na prostati. Po starosti 60 let je za BPH prizadetih več kot 70 % moških in okoli 40 % moških po petdesetih. Simptomi BPH se lahko razlikujejo, vendar so najobičajnejši simptomi težave pri uriniranju, nezmožnost popolnega izločanja, zmanjšana moč curka, kapljanje urina in potreba po uriniranju pogosteje kot dvakrat na noč.

Rak na prostati

Za moške je pomembno, da po 40. letu hodijo na redne preglede, saj je lahko rak na prostati prisoten, četudi ni vidnih nobenih simptomov ali pa so ti blagi. Glede na Ameriško društvo za boj proti raku, ‘’rak na prostati je drugi vodilni vzrok za smrt pri Američanih.’’ Vendar je rak na prostati na srečo precej ozdravljiv. V resnici je stopnja preživetja 5 let skoraj 100 %, ko je rak odkrit zgodaj.

Pristop tradicionalne kitajske medicine (TKM) k negi prostate

TKM povezuje hiperplazijo prostate z vlažno vročino in ledvičnim primanjkljajem Qi. Po štiridesetem se ena izmed vitalnih energij v ledvične sistemu zviša, kar ima za posledico motnjo spolnih hormonov. Ta proces prav tako zniža posameznikovo seksualno energijo, kar vpliva na funkcijo prostate in cirkulacijo v tej regiji.

Kako lahko TKM izboljša zdravje prostate

Terapija s kitajskimi zelišči lahko pomaga pri normaliziranju ravni PSA. Običajno uporabljamo zeliščne formule, izdelane po meri, da lahko pacientom ponovno napolnimo ledvično esenco. Ledvična esenca neguje prostato. Ko je prostata okrepljena, je sposobna samoregulacije za normalno delovanje in vzdrževanje ravnotežja rasti in nerasti. To so značilnosti uravnoteženosti v kitajski medicini.

Prehrana za zdravje prostate

Zanimivo je omeniti, da je Japoncem, avtohtonim svoji državi, pripisana najnižja stopnja raka na prostati na svetu. Kljub temu pa so s tem, ko so pričeli jesti kot povprečni Severnoameričani, številke rakavih pacientov narasle tako visoko, da so enake številkam zahodnih ustreznikov.

Ena glavnih razlik med azijsko in zahodno prehrano je omejeno uživanje mlečnih izdelkov, rdečega mesa, večje uživanje riža, toplih obrokov in sojinih izdelkov, kot so tofu, miso in tempeh. Prav tako priporočamo, da v obroke vključite orehe in črni sezam, da si okrepite ledvično energijo.

Za več informacij se dogovorite za konzultacijo še danes.

prevod: Tanja Topić

 

Prostate Health & Traditional Chinese Medicine

Last month we had dedicated ourselves to breast cancer awareness but we definitely have not forgotten about our men. Prostate health is one area that becomes an issue for most men at some point in their life. We would like to share our view about prostate health in terms of TCM.

Benign Prostatic Hypertrophy (BPH)

Benign prostatic hypertrophy (BPH), or non-cancerous enlargement of the prostate gland, is the most common prostate problem. After age sixty, more than 70% of men are afflicted with BPH and about 40% for men in their fifties. BPH symptoms can vary, but the most common signs are trouble urinating, frequent need to urinate, unable to void completely, decreased force of stream, dribbling urine, and needing to urinate more than twice a night.

Prostate Cancer

It is important for men over the age of forty to get regular checkups because prostate cancer may be present even with no, or minor, symptoms. According to the American Cancer Society, "prostate cancer is the second leading cause of cancer death in American men". However, prostate cancer is also very treatable. In fact, the 5 year survival rate for prostate cancer is nearly 100% when discovered early.

Traditional Chinese Medicine (TCM) Approach to Prostate Care

TCM associates hyperplasia of the prostate with damp heat and kidney qi deficiency. After the age of 40, one's vital energy in the kidney system decreases, resulting in the disturbance of sex hormones. This process also decreases one's sexual energy, which affects the function of the prostate and the circulation in this region.

How TCM can improve prostate health

Chinese herbal therapy and acupuncture can help normalize PSA levels. We usually use custom herbal formulas to replenish the kidney essence for our clients. Kidney essence nurtures the prostate. As the prostate is revitalized, it is now capable of self-regulating toward normal functioning and maintaining a balance of growth and non-growth. This is the balancing properties of Chinese medicine.

Diet for prostate health

It is interesting to note that Japanese men, native to their country, have the lowest rates of prostate cancer in the world. However, when they begin to eat like the average North American, their cancer numbers rise to equal those of their western counterparts.

One major difference between the Asian versus Western diet is the limited consumption of dairy product, red meat and the greater consumption of rice, warm meals and soy products like tofu, miso, and tempeh. We also recommend including walnuts and black sesame in your meal to strengthening the Kidney energy.

For more information, do not hesitate to arrange for a consultation.

#RaknaprostatiProstatecancer #OsnoveTKMTKMbasis #AlternativeAlternativa

216 views

Recent Posts

See All
bottom of page