top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Krepitev zdravja in dobrega počutja s filozofijo TKM Yang Sheng

V tradicionalni kitajski medicini (TKM) predstavlja koncept Yang Sheng globoko filozofijo, ki posameznike usmerja k celostnemu zdravju in dobremu počutju. Yang Sheng, ki izhaja iz starodavnih modrosti in praks, uteleša življenjski slog, ki poudarja skrb za vitalnost in ravnovesje za doseganje dolgoživosti in dobrega počutja. V tem blogu se podajamo na pot raziskovanja bistva TKM Yang Sheng ter odkrivamo njegova načela, metode in pomen v sodobnem življenju.

Razumevanje Yang Shenga

V središču TKM Yang Sheng je prepričanje, da zdravje ni le odsotnost bolezni, temveč stanje dinamičnega ravnovesja med telesom, umom in duhom. Izraz "Yang Sheng" v prevodu pomeni "hranjenje življenja" ali "gojenje vitalnosti" in zajema proaktivno prizadevanje za zdravje s premišljenim življenjem in harmonično interakcijo z naravo.

Načela Yang Sheng

 1. Harmonija z naravo Osrednji del Yang Shenga je načelo usklajevanja z ritmi narave. Tako kot se menjavajo letni časi, se morajo spreminjati tudi naš življenjski slog in navade. Če svoje dejavnosti, prehrano in vedenje prilagodimo spreminjajočim se ciklom narave, lahko optimalno izboljšamo svoje zdravje in vitalnost. [Preberi več: Dao in TKM]

 2. Uravnoteženje jina in janga TKM obravnava zdravje kot ravnovesje med energijama jin (pasivna, hladilna) in jang (aktivna, ogrevalna) v telesu. Cilj praks Yang Sheng je uskladiti te nasprotujoče si sile ter spodbujati ravnovesje in odpornost. [Preberi več: Izvor TKM in kitajske modrosti - I Ching/ Yi Jing (knjiga sprememb)]

 3. Preprečevanje in vzdrževanje Yang Sheng zagovarja preventivo pred zdravljenjem in se zavzema za proaktivne ukrepe za ohranjanje zdravja in preprečevanje bolezni. Z zdravimi navadami in zgodnjim odpravljanjem neravnovesij lahko posamezniki zaščitijo svoje dobro počutje in vitalnost. [Preberi več: Filozofija jin jang in duševno zdravje]

 4. Celostni pristop V nasprotju z razdeljenim pogledom zahodne medicine na zdravje ima TKM celostno perspektivo in priznava medsebojno povezanost telesa, uma in okolja. Prakse Yang Sheng zajemajo različne vidike življenja, vključno s prehrano, vadbo, čustvenim počutjem in duhovno kultivacijo. [Preberi več: TKM vs zahodna medicina] [Preberi več: Vaše telo je ekosistem, ne stroj]

Metode Yang Sheng

 1. Prilagoditev prehrane V TKM velja, da je hrana zdravilo, zato ima prehransko zdravljenje ključno vlogo pri Yang Shengu. Ta vključuje uživanje živil, ki hranijo določene organe ali odpravljajo neravnovesja v telesu. Tradicionalna kitajska prehranska načela, kot so sezonsko prehranjevanje, uravnoteženje okusov in vključevanje zdravilnih zelišč, so ključni vidiki prehrane Yang Sheng. [Preberi več: Osnove prehrane in zeliščarstva TKM (1/4)- Štiri narave]

 2. Qi Gong in taj či Ti starodavni praksi združujeta nežne gibe, dihanje in meditacijo, katerih namen je kultiviranje qija (življenjske energije) in spodbujanje pretoka qija po telesu. Qi Gong in taj či sta znana po tem, da izboljšujeta telesno zdravje, zmanjšujeta stres in usklajujeta povezavo med umom in telesom. [Preberi več: Ba Duan Jin: Osem brokatov] [Preberi več: Koristi taj čija]

 3. Zeliščna medicina Zeliščna zdravila so sestavni del TKM Yang Sheng, saj ponujajo naravne rešitve za podporo zdravju in dobremu počutju. Adaptogena zelišča, kot sta ginseng in astragalus, se pogosto uporabljajo za krepitev odpornosti in prilagodljivosti telesa na stresne dejavnike. [Preberi več: Temelji prehrane in zeliščarstva TKM (4/4) - Vstop v meridian]

 4. Optimizacija življenjskega sloga Yang Sheng zajema različne prilagoditve življenjskega sloga, katerih cilj je spodbujanje zdravja in vitalnosti. To lahko vključuje navade, kot so ustrezen spanec, tehnike obvladovanja stresa, ohranjanje harmoničnega življenjskega okolja in razvijanje pozitivnih odnosov. [Preberi več: Endometrioza: nasveti TKM glede življenjskega sloga in prehrane]

Pomen Yang Shenga v sodobnem življenju

V današnjem hitrem tempu, polnem stresa, sedečega načina življenja in okoljskih strupov, so načela Yang Sheng pomembnejša kot kdaj koli prej. Medtem ko posamezniki iščejo načine, kako si povrniti zdravje in dobro počutje, celostni pristop TKM Yang Sheng ponuja celovit okvir za krepitev vitalnosti, odpornosti in dolgoživosti.

Z vključevanjem praks Yang Sheng v naše vsakdanje življenje si lahko omogočimo proaktivni nadzor nad našim zdravjem, spodbujamo harmonijo v našem telesu in umu ter se podamo na pot do celostnega dobrega počutja.

TKM Yang Sheng v bistvu ni le niz praks, temveč filozofija, ki nas vabi, da sprejmemo umetnost življenja v harmoniji s seboj in svetom okoli nas ter s tem poskrbimo za življenje v vitalnosti, ravnovesju in globokem blagostanju.


 

Cultivating Health and Wellness with TCM Yang Sheng Philosophy

In the realm of Traditional Chinese Medicine (TCM), the concept of Yang Sheng stands as a profound philosophy guiding individuals toward holistic health and wellness. Rooted in ancient wisdom and practices, Yang Sheng embodies a lifestyle approach that emphasizes nurturing one's vitality and balance to achieve longevity and well-being. In this blog, we embark on a journey to explore the essence of TCM Yang Sheng, uncovering its principles, methods, and significance in modern-day life.

Understanding Yang Sheng

At the heart of TCM Yang Sheng lies the belief that health is not merely the absence of illness, but a state of dynamic equilibrium between the body, mind, and spirit. The term "Yang Sheng" translates to "nourishing life" or "cultivating vitality," encapsulating the proactive pursuit of health through mindful living and harmonious interaction with nature.

Principles of Yang Sheng

 1. Harmony with Nature Central to Yang Sheng is the principle of aligning oneself with the rhythms of nature. Just as the seasons transition, so too should our lifestyles and habits. By attuning our activities, diet, and behaviors to the changing cycles of nature, we can optimize our health and vitality. [Read more: Dao and TCM]

 2. Balancing Yin and Yang TCM views health as the balance between Yin (passive, cooling) and Yang (active, warming) energies within the body. Yang Sheng practices aim to harmonize these opposing forces, fostering equilibrium and resilience. [Read more: The origin of TCM and Chinese wisdom--- I Ching/ Yi Jing (the book of change)]

 3. Prevention and Maintenance Yang Sheng emphasizes prevention over treatment, advocating for proactive measures to maintain health and prevent illness. By cultivating healthy habits and addressing imbalances early on, individuals can safeguard their well-being and vitality. [Read more: Yin Yang philosophy and mental health]

 4. Holistic Approach  Unlike Western medicine's compartmentalized view of health, TCM takes a holistic perspective, recognizing the interconnectedness of the body, mind, and environment. Yang Sheng practices encompass various aspects of life, including diet, exercise, emotional well-being, and spiritual cultivation. [Read more: TCM vs Western Medicine] [Read more: Your Body as a Garden]

Methods of Yang Sheng

 1. Dietary Adjustment In TCM, food is considered medicine, and dietary therapy plays a crucial role in Yang Sheng. This involves consuming foods that nourish specific organs or address imbalances within the body. Traditional Chinese dietary principles, such as eating seasonally, balancing flavors, and incorporating medicinal herbs, are key aspects of Yang Sheng nutrition. [Read more:  Foundation of TCM dietary and herbology (1/4)- Four natures]

 2. Qi Gong and Tai Chi These ancient practices combine gentle movements, breathwork, and meditation to cultivate Qi (vital energy) and promote the flow of Qi throughout the body. Qi Gong and Tai Chi are renowned for their ability to enhance physical health, reduce stress, and harmonize the mind-body connection. [Read more: Ba Duan Jin: The Eight Brocades] [Read more: The benefits of Tai Chi]

 3. Herbal Medicine Herbal remedies are integral to TCM Yang Sheng, offering natural solutions to support health and well-being. Adaptogenic herbs, such as ginseng and astragalus, are commonly used to strengthen the body's resilience and adaptability to stressors. [Read more: Foundation of TCM dietary and herbology (4/4)- Meridian entry]

 4. Lifestyle Optimization Yang Sheng encompasses various lifestyle adjustments aimed at promoting health and vitality. This may include practices such as adequate sleep, stress management techniques, maintaining a harmonious living environment, and cultivating positive relationships. [Read more: TCM Lifestyle and Diet Tips for Endometriosis]

Significance of Yang Sheng in Modern Life

In today's fast-paced world, where stress, sedentary lifestyles, and environmental toxins abound, the principles of Yang Sheng are more relevant than ever. As individuals seek ways to reclaim their health and well-being, the holistic approach of TCM Yang Sheng offers a comprehensive framework for cultivating vitality, resilience, and longevity.

By integrating Yang Sheng practices into our daily lives, we can empower ourselves to take proactive control of our health, foster harmony within our bodies and minds, and embark on a journey toward holistic well-being.

In essence, TCM Yang Sheng is not merely a set of practices but a philosophy that invites us to embrace the art of living in harmony with ourselves and the world around us, thereby nurturing a life of vitality, balance, and profound well-being.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page