top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Preprečevanje osteoporoze s TKM

Updated: Feb 28, 2021


Osteoporoza je bolezen, ki se pojavi, ko kosti ne morejo več ohranjati gostote, zaradi česar postanejo šibke in se zlahka zlomijo. Za pacienta takrat obstaja večje tveganje za zlom. Ob zlomu kolka ali hrbtenice sta potrebni takojšnja hospitalizacija in operacija, spinalni ali vretenčni zlomi pa lahko povzročijo izgubo višine, hudo bolečino v hrbtenici in deformacijo.

Osteoporoza se pojavlja predvsem pri starejših ženskah, vendar se njeno preprečevanje začne že v mladosti. Ne glede na vašo starost lahko storite kaj za izgradnjo kostne mase in preprečite izgubo kosti. Zlomljene kosti, ki so posledica osteoporoze, povzročajo resne zdravstvene težave in invalidnost pri starejših ženskah.

Nekaj splošnih tveganj za osteoporozo je:

 • Dednost in genetika

 • Staranje

 • Odstranitev jajčnikov

 • Neredna menstruacija

 • Pomanjkanje vadbe

 • Uživanje velikih količin alkohola, natrija, kajenje, preveč živalskih beljakovin

 • Odrasla oseba, ki si je v odrasli dobi zlomila eno ali več kosti.

Patologija osteoporoze v TKM

V skladu s TKM osteoporozo v glavnem povzročajo oslabitev ledvičnega sistema, kopičenje vlage in stagnacija krvi. Teorija tradicionalne kitajske medicinske pravi, da so "ledvice odgovorne za kosti". Rast, razvoj, obnavljanje in starost okostja so tesno povezani z ledvicami. Energija ledvičnega sistema se imenuje „vodna energija“ ter vzdržuje in gradi kosti, mozeg, reproduktivni sistem in možgane. Vlaga je oblika strupa, ki ga običajno povzroči pretirano uživanje sladkarij, mesa in alkoholnih pijač. Obstaja tudi nekaj ​​neuporabne in onesnažene vode. Vlaga ne more opravljati normalne funkcije dobre vodne energije, zato se namesto tega kopiči in zadržuje v telesu, hkrati pa blokira normalno cirkulacijo. Ko se običajni energetski kanali, znani kot meridiani, zamašijo, kri stagnira, kar še dodatno zmanjša dobavo normalne energetske podpore. Celotna kompleksna in medsebojno povezana patologija TKM vodi v nezdravo vzdrževanje kosti, kar povzroči osteoporozo.

Kitajska zelišča za zdravljenje osteoporoze

Zeliščna zdravila se uporabljajo za krepitev ledvic in obnovo novih kostnih celic. Zelišči, ki sta najbolj povezani s kostmi, sta „Gu Sui Bu“ in „Bu Gu Zhi“, kar bi lahko dobesedno prevedli kot "popravljanje zlomljene kosti" in "krepitev kostne mase". Obe vsebujeta besedo Gu (骨, kost) in Bu (補, vnašanje). A pri popravilu ne gre samo za vnašanje stvari. Dobro usposobljeni zeliščar si bo prizadeval za krepitev krvi in ​​ledvic, medtem pa bo poskusil telo očistiti toksinov in izboljšati cirkulacijo. Nekatera druga splošna podporna zelišča so koren lakrice, sveži ingver, kitajsko lubje, lupina ostrige, koren bele peonije, kitajski cimet itd.

Kaj pa kalcij in vitamin D?

Kalcij in vitamin D nedvomno predstavljata bistveni gradbeni material za zdrave kosti, vendar le njuno uživanje ni dovolj. Predstavljajte si kalcij kot opeko vaše hiše, vitamin D pa kot lepilo. Ja, potrebujete ju za strukturo hiše, vendar potrebujete tudi delavce in načrt gradnje. Nekateri primeri osteoporoze nastanejo zaradi težav s strojno opremo in pri tem lahko kalcij in vitamin D pomagata. Toda v resnici se pogosto pojavi zaradi programskih težav (to v TKM imenujemo oslabitev energije Qi). In nikdar ne pozabite, da mora vaše telo dejansko predelati prekomeren vnos kalcija in vitamina D, saj lahko sicer povzročita zamašitve ter ustavita cirkulacija. Zato bi predlagala, da kalcij in vitamin D vnašate le s hrano in redno sončno svetlobo. Zelena zelenjava, kot sta špinača in brokoli, semena, kot so črni sezam, orehi in mandlji, viri beljakovin, kot so tofu, sardele in jajčni rumenjak, so vse kostem prijazna hrana.

Čim prej, tem bolje

Začnite osteoporozo preprečevati že danes z uravnoteženo prehrano, zadostnim spancem ter redno vadbo. Če ste v skupini z visokim tveganjem ali že imate razvito osteoporozo, boste verjetno potrebovali naprednejšo nego in tehnike za obvladovanje stanja.

Prevod: Klara Lubej

Vir fotografije: internet

___________________________

Osteoporosis prevention with TCM

Osteoporosis is a disease when the bones fail to maintain its density causing bones to become weak and break easily. The patient is at an increased risk of fracture. A hip or spine fracture would require immediate hospitalization and surgery. Spinal or vertebral fractures can result in loss of height, severe back pain and deformity.

Osteoporosis affects mostly older women, but prevention starts when you are younger. No matter your age, you can take steps to build bone mass and prevent bone loss. Broken bones from osteoporosis cause serious health problems and disability in older women.

Here are the common risks for osteoporosis:

 • Heredity and genetics

 • Aging

 • Ovaries removal surgery

 • Irregular menstruation

 • Lack of exercise

 • High consumption of alcohol, sodium, smoking, too much animal protein

 • An adult who has broken one or more bones during their adulthood

TCM pathology of osteoporosis

According to TCM, the weakening of kidney system, accumulation of dampness and blood stagnation are mainly responsible for osteoporosis. Traditional Chinese medical theory states that "The kidneys are in charge of the bones." The growth, development, repair and senility of the skeleton is closely related to the kidneys. The kidney system energy is referred as “water energy” which norish and build bone, marrow, reproductive system and brain. Dampness is a form of toxin that usually caused by excessive intake of sweet, meat and alcohol. They are some useless and polluted water. The dampness could not perform the normal function of the good water energy but instead accumulates and retain in the body, also blocking out the normal circulation. When the normal energy channels, known as meridians, got blocked, blood are stagnated therefore further reduce the supply of normal energy support. The whole complex and interrelated TCM pathology leads to unhealthy bone maintenance resulting in osteoporosis.

Chinese herbs for osteoporosis

Herbal remedies are used to strengthen the kidneys as well as work towards regeneration of new bone cells. The two most bone-related herbs are “Gu Sui Bu” and “Bu Gu Zhi” which literally translated as “Fixing broken bone” and “Strengthening bone matter”. They both have the word Gu(骨, bone) and Bu(補, filling). But the repairment work is not just about filling things up. A well-trained herbalist will aim at nourishing the blood and kidneys, meanwhile cleaning up toxins and improve circulation. Some other common supportive herbs include liquorice root, fresh ginger, Chinese taxillus herb, oyster shell, white peony root, cassia bark, etc.

How about calcium and vitamin D?

With no doubt, calcium and vitamin D are essential building material for healthy bones, but the consumption alone is not enough. Let’s imagine the calcium as brick of your house and the vitamin D is the glue. Yes, you need them for the structure of your house but you also need workers and a blueprint for building. Some cases of osteoporosis are caused by hardware problem so calcium and vitamin D could help. But in reality, it often occurs due to software problem (weakening of Qi energy in TCM term). And never forget that your body actually need to process the excessive intake of calcium and vitamin D or else it could cause congestion and block circulations. So I would suggest filling up your calcium and vitamin D only with food and regular sunlight. Green vegetables like spinach and broccoli, seeds like black sesame, walnuts, almond, protein source like tofu, sardines and egg yolk, these are all bone-friendly food.

The sooner the better

Start as early as today for prevention of osteoporosis with a balanced diet, enough sleep and regular exercise. If you are at a high risk group or already developed osteoporosis, you probably need more advanced care and technique to manage the situation.

228 views

コメント


bottom of page